Předávání cen za bezpečnost práce je již dlouholetou tradicí

Zdroj: 
V rámci Evropského týdne BOZP se každoročně předávají ceny za bezpečnost práce a ochranu zdraví. 22. října 2013 se v Kaiserštejnském paláci v Praze vyhlašovaly vítězné společnosti v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví a jednotlivci v soutěži Profesionál BOZP.

Z evropských statistických údajů vyplývá, že každý rok umírá na následky pracovních úrazů více než 5500 zaměstnanců. Jednotlivé státy Evropské unie tak přijímají kroky, jejichž účelem je předcházení či minimalizace těchto negativních důsledků pracovní činnosti. V České republice je jedním z nástrojů k dosažení uvedeného cíle národní program Bezpečný podnik, který přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi. Programem je tak uplatňován prvek aktivního zapojení zaměstnanců do otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, “ řekl Roman Chlopčík, náměstek ministra práce a sociálních věcí, který společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem ceny vítězným společnostem předával.

Program Bezpečný podnik je nedílnou součástí státní politiky a je zakotven v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením Bezpečný podnik 76 společností. To představuje přibližně 70 tisíc zaměstnanců. Tentokrát se na slavnostní akci sešli zástupci 16 společností, které splnily požadavky tohoto programu. Některé splňují podmínky programu od jeho vzniku v r. 1996 a obhájily titul již popáté (Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Elektrárna Chvaletice, a.s. Pražská energetika, a.s.), jiné jsou v soutěži nováčky a titul získaly poprvé (Elektrárna Dětmarovice, a.s., SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., SD - Kolejová doprava, a.s., Steel Center Europe, s.r.o.). Sice nemusí být pravidlem, ale stává se, že zvýšená péče o BOZP jde často ruku v ruce s ekonomickým úspěchem. Účastníci slavnostní akce nemohli přehlédnout, že letos bylo mezi vítěznými podniky zastoupeno několik elektráren.

Hodnocení v rámci programu Bezpečný podnik trvá na pracovišti i několik měsíců. Rudolf Hahn poděkoval nejen oceněným společnostem, ale i svým kolegům - inspektorům oblastních inspektorátů práce, že jim v jejich úsilí pomáhali. Měli tak možnost ukázat veřejnosti tu příznivější tvář. „Doufám, že s těmi, kteří osvědčení získávají poprvé, budeme mít možnost se setkat při opětovném předávání osvědčení a věřím, že pro ty, kteří toto ocenění získávají opakovaně, se činnost v BOZP stává již jejich neoddělitelným standardem,“ řekl generální inspektor.

Za pozitivní přístup inspektorů, jejich rady a ochotu pomoci děkovali i zástupci oceněných společností.

V Kaiserštejnském paláci se rovněž předávaly ceny vítězům druhého ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které v dané oblasti pracují, napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti práce a zvyšují úroveň BOZP. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, v kategorii A – pro fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu, v kategorii B – pro osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

V kategorii A nejlépe odpovídal zadaným kritériím projekt Jiřího Tilhona na vytvoření nového pracoviště s ředidly, zajištěného laminárním boxem, odvětráním a rekuperací par. Součástí projektu bylo zřízení nové provozovny – střediska sterilizace a její zahrnutí do zavedeného integrovaného systému řízení bezpečnosti práce. Jiří Tilhon při předávání ceny působil skromně. „Já nevím, čím jsem oslovil hodnotící komisi, vítězství jsem neočekával. V tak velké soutěži se to ani nedá předpokládat a očekávat. Děkuji členům komise, že je můj přístup k BOZP zaujal, také ing. Nečasovi, vedoucímu inspektorovi a inspektorům z OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj. Kdykoliv mám v práci problém, mohu se na ně obrátit. Také děkuji svému zaměstnavateli, bez jeho sociálního cítění a přístupu by zůstalo jen u mých myšlenek a nikoli realizace,“ řekl.

Kategorii B vyhrál David Kubát, který na vyhlašování nebyl přítomen. Zpracoval příklady zavádění nové politiky BOZP v s.r.o. Carrier Refrigeration Operation Czech Republic pomocí komunikace, vizualizace, dokumentace a praktických školení. David Kubát byl také vedoucím týmu BOZP, PO a OŽP, který řešil zabezpečení strojů a práci ve výškách v této společnosti.

Informace k soutěži Profesionál BOZP jsou dostupné na webové stránce VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-bozp, na www.bozpinfo.cz, na českém Focal Pointu pro BOZP http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/.

V roce 2013 proběhl devátý ročník soutěže o titul Podnik podporující zdraví, kterou organizuje Státní zdravotní ústav v Praze pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Soutěže se zúčastnilo 55 firem s více než 60 tisíci zaměstnanci. Ceny uděloval Vladimír Valenta, náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienik ČR. Ve svém projevu řekl: „Rád bych se zamyslel nad skutečností, že drtivá většina zúčastněných podniků byla zároveň oceněna v kategorii management, řízení, dostaly ocenění firma roku, zaměstnavatel roku apod. Tato souvislost není náhodná, má své důvody a pravidla, což není možná úplně zřejmé. Každému je ale zřejmé to, že práce má své rizikové faktory, které dokážou ovlivnit zdraví. Snažíme se je regulovat tak, aby nevznikaly nemoci z povolání a to se nám daří. V roce 2012 byl nejnižší počet nemocí z povolání. Tam, kde je vysoká úroveň řízení, dobrá organizace práce, firemní kultura, je až poloviční výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Práce jako taková má velmi významný potenciál v tom, jak ovlivnit pozitivně zdraví, jak ho rozvíjet. Podniky, které se účastnily této soutěže, to ví a chci jim nejen blahopřát, ale zároveň poděkovat, že šíří tuto myšlenku dál.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – 1. v kategorii Velké podniky s více než 250 zaměstnanci, 2. v kategorii Malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci. Titul se uděluje na dobu 3 let. Letos obhájilo několik společností titul z roku 2007 a 2010. Některé získaly vyšší stupeň ohodnocení v soutěži (z druhého stupně postoupily na třetí nejvyšší stupeň úrovně péče o zdraví zaměstnanců). Zástupci oceněných podniků poděkovali organizátorům soutěže, pracovníkům Státního zdravotního ústavu za podporu a pomoc při plnění podmínek soutěže, zvláště paní doktorce Ludmile Kožené.

Zároveň byl vyhlášen jubilejní 10. ročník soutěže Podnik podporující zdraví. Uzávěrka podání přihlášek s písemným Projektem podpory zdraví bude 31.3.2014. Informace o podmínkách soutěže a Kritéria pro hodnocení jsou k dispozici na těchto kontaktech: www.szu.cz, tel: 267 08 2415, 267 08 2731, e-mail: ludmila.kozena@seznam.cz, jarmilaku@szu.cz; www.mzcr.cz, tel: 224 972 963,  e-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz.

HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s., dodává na český a slovenský trh mléčné výrobky, které obecně splňují všechny požadavky správné výživy;

Elektrárna Dětmarovice, a.s., nejvýkonnější česká elektrárna spalující černé uhlí;

Elektrárna Chvaletice a.s., produkuje kromě výroby elektrické energie a tepla i vedlejší certifikované produkty pro stavebnictví;

PREdistribuce, a.s. se sídlem v Praze, distributor elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztok;

SYNER, s.r.o. se sídlem v Liberci, dodavatel pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb;

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., hutnická společnost zajišťující recyklaci olova, odpadů drahých kovů a elektroodpadu vč. svítidel a světelných zdrojů;

BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. se sídlem v Předslavi, producent betonářského zboží na území České republiky;

Pražská energetika, a.s., obchodník s elektřinou na energetickém trhu v České republice;

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. se sídlem v Hradci Králové, zabývá se opravou a údržbou silnic v Královéhradeckém kraji.

ČEZ, a.s. se sídlem v Praze pro uhelné a vodní elektrárny, výroba a prodej elektřiny;

KOMAS, spol. s r.o. se sídlem v Opavě, zabývá se výrobou bezpečnostního, dveřního, okenního a stavebního kování;

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem v Nižních Lhotách, vyrábí osobní automobily značky Hyundai;

ČEZ Distribuční služby s.r.o. se sídlem v Hradci Králové, zajišťuje služby v oblasti provozování, údržby, oprav a odstraňování poruch distribuční soustavy v rámci Skupiny ČEZ;

SD - Kolejová doprava, a.s., Provoz Mělník, zajišťuje železniční dopravu po celostátních dráhách a údržbu železničních kolejových vozidel;

Steel Center Europe, s.r.o., provozovna Humpolec, provádí dělení ocelových svitků;

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. se sídlem v Kladně, je nezávislým výrobcem a dodavatelem energie.

V kategorii Velké podniky

Podnik podporující zdraví 1. stupně:

 • KPMG v České republice, Praha, poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenství.

Podnik podporující zdraví 2. stupně

 • Behr Ostrava s.r.o., Mošnov, dodavatel v automobilovém průmyslu v oboru klimatizací a chlazení motoru;
 • CCI Czech Republic s.r.o., Šlapanice, vyrábí tlakové ventily, které jsou určeny do vysoce zátěžových provozů v jaderné a tepelné energetice, v chemickém průmyslu a v průmyslu zpracovávajícím ropu a zemní plyn.

Podnik podporující zdraví 3. (nejvyššího) stupně:

 • Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s.r.o., Beroun, zabývá se vývojem a výrobou chladících zařízení;
 • CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o., Jičín, součást nadnárodní skupiny CONTINENTAL AG, orientuje se na výrobu brzdových systémů;
 • OEZ s.r.o.,Letohrad, dodavatel produktů a služeb v jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí;
 • OSRAM Česká republika, s.r.o., Bruntál, zabývá se výrobou světelných technologií;
 • Pražská teplárenská, a.s., Praha, předmětem činnosti je distribuce tepelné a elektrické energie;
 • Unilever ČR, s.r.o., Praha, vyrábí rychloobrátkové zboží, zahrnuje značky jako je Flora, Knorr, Algida, Hellman´s, Dove, AXE, Cif, Domestos, Míša a Hera;
 • WRIGLEY Confections ČR, kom. spol., Poříčí nad Sázavou, vyrábí nečokoládové cukrovinky.

V kategorii Malé a střední podniky

Podnik podporující zdraví 2. stupně

 • CzechPak Manufacturing, s.r.o., Nové Modlany, výrobce a dodavatel nízkokalorických sladidel;
 • MP Krásno, a.s., Valašské Meziříčí, je tradičním výrobcem masa a masných výrobků z Valašska;
 • Nutricia, a.s., Praha, poskytuje kvalitní výživu dětem v kojeneckém a batolecím věku a pomáhá lidem se specifickými nároky na zdraví a k prožití plného a kvalitního života;
 • Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., Třinec, zabývá se výrobou žáruvzdorné keramiky, která dále slouží k výrobě fotovoltaických panelů nebo jako kokily pro tavení různých materiálů.

Podnik podporující zdraví 3. (nejvyššího) stupně

 • Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Příbram,  zabývá se recyklací odpadů olova, elektroodpadu a odpadů s obsahem drahých kovů, vyrábí produkty na bázi olova a cínu.
Autor článku: 

Komentáře

A co další zvýhodnění?

01.11.2013 - 10:12 Radoslav Vlasák
Ano - snaha o získání titulu "Bezpečný podnik" a dalších obdobných (Zdravý podnik, Zlatý Permon atd.) je vysoce chvályhodná a hodná následování. Je tu však také dlouhodobé "ale" - tyto firmy sice mohou získaná ocenění prezentovat ve svých referencích, propagačních a dalších materiálech, ale zrovna tak by měly být za tuto úspěšnou snahu o vylepšení podmínek v oblasti BOZP zvýhodněny i ekonomicky. Mimo jiné i proto, že důsledná péče o tuto oblast je také něco stojí (na rozdíl od firem, které si se zajišťováním bezpečné a zdraví neohrožující práce hlavu příliš nelámou). A opět se točíme v kruhu - funkční úrazové pojištění zaměstnanců by formou "bonus-malus" jistě dokázalo i toto "ale" smysluplně vyřešit.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail