Pracovní úraz při opravě jeřábové dráhy

Zdroj: 

Nedostatečně vyřešená ochrana proti pádu měla za následek pád pracovníka, který se pohyboval na jeřábové dráze.

Úrazový děj

V den úrazu postižený spolu se zaměstnanci jiného zaměstnavatele opravoval jeřábovou dráhu ve výšce cca 7 m. K zajištění proti pádu používal zachycovací postroj s tlumičem pádu a karabinou. Tyto OOPP měl kotvené k vodící trubce, upevněné rovnoběžně s jeřábovou tratí. Při pohybu na jeřábové dráze se pracovník musel ukotvit pomocí tlumiče pádu s karabinou na jiném kotvícím místě z důvodu přerušení vodící trubky v délce 0,25 m nosným sloupem, na pokračování vodící trubky. V okamžiku, kdy přemísťoval tlumič pádu s karabinou, nebylo zcela zabráněno pádu a postižený spadl z jeřábové dráhy z výšky cca 7 m a dopadl do bedny s materiálem. U postiženého při pádu z výšky došlo k poranění hlavy s následnou hospitalizací delší než 5 dnů.

Šetření úrazu

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 101 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím,  že nezajistil, aby se při plnění úkolů na jednom pracovišti zaměstnavatelé vzájemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovali při zajišťování BOZP. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně BOZP a postupy k jejich zajištění, což provedeno nebylo.

§ 101 odst. 5 zákoníku práce a § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedostatečně zajistil, aby byla organizována práce a stanovené pracovní postupy na pracovišti tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného chování a aby zaměstnanci byli chránění proti pádu nebo zřícení. V okamžiku, kdy pracovník přemísťoval tlumič pádu s karabinou, nebylo zcela zabráněno pádu z výšky, jak požaduje bod II č. 3 písm. b) Přílohy k nař. vl. č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelem nebyl určen v technologickém postupu vhodný OOPP proti pádu, popř. polohovací systém, včetně kotevních míst. V okamžiku, kdy zaměstnanci přemísťují tlumič pádu s karabinou na jiném kotvícím místě, není zcela zabráněno pádu z výšky. Rovněž odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem, který by toto určil, nebyl stanoven, jak požaduje ustanovení bodu II. čl. 5 Přílohy k nař. vl. č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Totéž bylo porušeno dalším subjektem, firmou, na jejímž pracovišti k úrazu došlo. Ta sice má ve svém vnitřním dokumentu stanovené náležitosti zápisu o předání pracoviště, mimo jiné provést posouzení rizik vyplývajících z činnosti žadatele a zhotovitele při provádění prací, zaznamenat možná nebezpečí a ohrožení zdraví zaměstnanců a stanovit opatření k minimalizaci rizik, ale předání pracoviště dle tohoto vnitřního dokumentu neprovedla.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo zjištěno.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem i dalším subjektem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická: nebyla provedena.
Organizační: do následujícího dne po úrazu byly práce zastaveny a zaměstnanci provádějící opravu jeřábové dráhy budou vybaveni zajišťovacím postrojem doplněným o další karabinu.
Výchovná: zaměstnanci byli proškoleni před zahájením prací o používání druhé karabiny.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP

Vzhledem k tomu, že v průběhu šetření bylo zjištěno nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ze stran kontrolovaných subjektů, bylo ze strany OIP navrženo zahájení správního řízení a uložení pokuty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail