Pracovní úraz při obsluze kotle

Zdroj: 

Pracovník přikládal do kotle nedovoleným způsobem a navíc pod vlivem alkoholu, způsobil požár a sám se popálil.

Úrazový děj

V den úrazu pracovník, který vykonával profesi manipulačního dělníka a současně i topiče, přiložil do téměř vyhaslého kotle dřevěné piliny, na které nalil asi čtvrt litru oleje. Vzápětí uchopil přepravku a vyšel s ní ven pro další piliny a dřevo, které bylo uskladněno vedle místnosti s kotlem. Po návratu otevřel dveře místnosti s kotlem a uviděl plameny (především v prostoru před kotlem, tj. v zadní části místnosti). Požár vznikl pravděpodobně protečením hořlavé kapaliny (oleje) spalovacím roštem na podlahu místnosti s kotlem a prudké zahoření přiložených pilin a oleje mělo za následek rozptýlení hořících částí ze spalovacího prostoru popelníkovými dvířky s regulační klapkou primárního spalovacího vzduchu do prostoru kolem kotle. Zde došlo ke vznícení dalších skladovaných hořlavých látek (papír, olej, benzín, plasty). Postižený vběhl do místnosti a snažil se vzniklý požár uhasit práškovým hasícím přístrojem. Při této činnosti na něm vzplál pracovní oděv, především spodní části nohavic. První pomoc mu poskytli nejprve jeho spolupracovníci a vzápětí přivolaní hasiči. Postiženého odvezla Rychlá záchranná služba do nemocnice a následně byl transportován na kliniku popálenin.

Šetření úrazu
Zjistilo se, že:

  • Postižený při opětovném zapalování kotle použil nedovolený postup zatápění (jak uvedl ve své výpovědi nalil do kotle asi čtvrt litru oleje), skladoval v místnosti s kotlem hořlavé látky (papír, dřevo, benzín, olej a jiné hořlavé látky), což obojí je v rozporu s návodem k instalaci, obsluze a údržbě tohoto typu kotlů na pevná paliva.
  • Dále porušil zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovištích zaměstnavatele v pracovní době, se kterým byl seznámen na školení BOZP a tím nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví při práci. Na školení BOZP byl seznámen také se „Směrnicí pro vyhledávání, vyhodnocování, prevenci a odstraňování rizik“, tedy i s návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení.
  • Po vzniku požáru opakovaně vběhl do hořícího prostoru místnosti s kotlem (pravděpodobně i vlivem zjištěného alkoholu v krvi), následkem čehož se na něm vzňal pracovní oděv a způsobil mu popáleniny na 16 až 20 % povrchu těla. To, že byl pod vlivem alkoholu, pravděpodobně ovlivnilo celý úrazový děj.
  • Vzhledem k tomu, že uvedený kotel nespadá do kategorie vyhrazených technických zařízení, právní ani ostatní předpisy neukládají za povinnost provozovateli provádět na něm revize. Povinnost provozovatele provádět na tomto technickém zařízení pravidelné odborné kontroly však vyplývají z požadavků návodu k instalaci, obsluze a údržbě kotlů na pevná paliva minimálně jednou za rok a z ustanovení § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; kontrolovaná osoba však kontroly na tomto zařízení nezajišťovala.
  • Pro odbornou způsobilost k obsluze kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW není třeba osvědčení o způsobilosti topiče. Tito však musí být poučeni a zacvičeni v jejich obsluze ve smyslu § 14 odst. 6 vyhl. č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. O poučení a zacvičení postiženého k obsluze uvedeného kotle nebyl kontrolovanou osobou (zaměstnavatelem) předložen prokazatelný záznam. Postižený však sám uvádí, že proškolen byl ústně od bývalého topiče, který mu vše ukázal a vysvětlil.
  • Postižený byl pro výkon profese zdravotně způsobilý.
  • Byl vybaven OOPP.


Porušení povinností zaměstnavatele

Nepřijal opatření na základě vyhodnocení rizik tím, že nezajistil odstranění hořlavých a hoření podporujících látek z místnosti s kotlem a nevytvořil tak bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí omezením jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno, a aby obsluha kotelny nebyla vystavena riziku požáru (resp. popálení obsluhy při požáru).

Tímto nesplnil povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce vyplývající z § 102 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.


Porušení povinností postiženého pracovníka

Porušil právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP tím, že se nedržel pokynů ze školení zaměstnanců z BOZP, se kterými byl seznámen, že při opětovném zapalování kotle použil nedovolený postup zatápění, skladoval v místnosti s kotlem hořlavé látky, čímž nedodržel návod k instalaci, obsluze a údržbě tohoto typu kotlů na pevná paliva, se kterým byl seznámen a porušil zákaz požívání alkoholických nápojů na pracovištích zaměstnavatele v pracovní době. Tím nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví při práci.

Tímto zaměstnanec nesplnil povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce vyplývající z § 106 odst. 4 písm. c), e) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů:
Technická:
modernizace kotelny včetně výměny kotle a bezpečnostních zařízení.
Organizační: opakované proškolení všech zaměstnanců z předpisů BOZP a PO, zacvičení zaměstnanců (topičů) pověřených obsluhou kotle včetně jejich poučení a seznámení s jeho obsluhou.
Výchovná: statutární zástupce organizace, nebo pověřený pracovník bude v pravidelných intervalech dle vnitřní směrnice kontrolovat činnost pracovníků pověřených obsluhou kotle.

Tato opatření OIP považuje za přiměřená, ne však zcela vyčerpávající. Vhodné by bylo ještě doplnění o intenzivnější orientační dechové zkoušky u zaměstnanců.

Opatření uložená inspektorem OIP podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:
Na základě oznámení vzniku pracovního úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl OIP u zaměstnavatele kontrolu dle § 5 odst. 1 písm. a) z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP, ke kterým bylo podle § 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb. vydáno opatření k odstranění se stanovením termínu podání písemné zprávy.

Postiženému nelze uložit pokutu s ohledem na skutečnost, že porušením povinností zde uvedených nebyla naplněna skutková podstata spáchání předstupku, tak jak jsou definovány v § 17 z. č. 251/2005 Sb. Nelze uplatnit pokutu ani dle z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích (viz § 86 písm. b) zákona).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail