Používání nebezpečného způsobu práce při obsluze stroje

Zdroj: 

Dva pracovníci obsluhovali stroj nebezpečným způsobem, ačkoli stroj splňuje všechny předpoklady k tomu, aby se na něm pracovalo bezpečně. Došlo k závažnému pracovnímu úrazu.

Úrazový děj

Dva pracovníci ve výrobní hale obsluhovali stroj na vodní ořez. Stroj je opatřen dvěma ovládacími panely a může být spuštěn v případě, kdy jsou zmáčknuty příslušné ovladače (dva na pravém a jeden na levém ovládacím panelu). Proto bezpečné spuštění pracovního chodu stroje může zajistit pouze obsluha čítající dva pracovníky. Ten den byl ovladač na levém ovládacím panelu pomocí zabodnuté kovové jehly, která přidržovala zamáčknuté tlačítko, vyřazen z provozu. Tím bylo umožněno, aby stroj spustil pouze jeden pracovník a to ovladači z pravého ovládacího panelu. Oba pracovníci používali následující pracovní postup: jeden na pásu sousedního stroje nožem částečně prořízl kombinovaný výlisek, poté ho společně uchopili a odnesli ke stroji, kde jej uložili na formový přípravek pro vodní ořez. Po uložení výlisku do přípravku stroje pracovník 1 přešel k ovládacímu panelu a pracovník 2 za světelnou závoru. Pak pracovník 1 spustil chod stroje. Otočný stůl, na kterém byly upevněny výlisky, se pootočil o 180 °, a proti jejich stanovišti se zastavila zadní část stolu, která vyjela z ořezávací komory s již odříznutými výlisky. Pracovníci přešli ke stolu a sejmuli výlisky z formových přípravků a zbylý odpad. Pak se operace opakovala. Pracovní úraz se přihodil tak, že pracovník 1 spustil světelnou závoru a přítlačný lis v domnění, že pracovník 2 od stroje odešel. Ale ten si povšiml, že výlisek není dobře nasazen na formě přípravku a snažil se jej usadit do správné polohy. V té chvíli byla jeho levá ruka a hlava zachycena přítlačným lisem. Levou část hlavy zachytil u okraje pracovního pole přítlačný lis, ale tlakem lisu byla odsunuta ven, mimo pracovní záběr lisu. Levou ruku lis přitlačil na výlisek na formě přípravku. Pracovník utrpěl zlomeninu lebky a krvácení na povrchu mozku ve spánkové krajině na levé straně hlavy, dále zlomeninu levé očnice a horní i dolní čelisti, na levé ruce zlomeninu zápěstních kostí.

Porušení povinností zaměstnavatele:

§ 101 odst. 3 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že porušil povinnost se vzájemně písemně informovat s ostatními zaměstnavateli, jejichž zaměstnanci plní úkoly na jednom pracovišti o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. A spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti, neboť neměl zpracovanou písemnou dohodu zúčastněných zaměstnavatelů, na jejímž základě pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Na pracovištích zaměstnavatele pracují zaměstnanci devíti pracovních agentur. Zaměstnancem jedné z nich byl i spolupracovník zraněného, který s ním obsluhoval stroj.

§ 102 odst. 4, § 103 odst. 2 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, porušil povinnost soustavně vyžadovat a kontrolovat plnění předpisů BOZP svými zaměstnanci, což dosvědčuje fakt, že nebyl sepsán žádný dokument o přijatých opatřeních, která by zamezila opakovanému porušování předpisů BOZP obsluhou stroje na vodní ořez. Jak vyplynulo z vyjádření mistra a z vyjádření seřizovače strojů, pracovník, který obsluhoval stroj, byl opakovaně přistižen, že pomocí kovové jehly blokoval některý z ovladačů stroje. Tím byl vyřazen z provozu jeden z ovládacích panelů a stroj mohl ovládat pouze jeden pracovník, zatímco druhý se mohl pohybovat v ohroženém pracovním prostoru stroje, kde bylo vysoké riziko zranění.

Porušení povinností postiženého pracovníka:

§ 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýkalo jeho jednání, neboť obsluhoval stroj, na kterém byl pomocí kovové jehly blokován některý z ovladačů, čímž byl vyřazen z provozu jeden z ovládacích panelů a stroj mohl ovládat pouze jeden pracovník, zatímco druhý se mohl pohybovat v ohroženém pracovním prostoru stroje, kde bylo vysoké riziko zranění. Tím nedodržoval právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl seznámen a neřídil se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele.

§ 106 odst. 4 písm. d), písm. f) z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nesplnil svoji povinnost dodržovat při práci stanovené pracovní postupy a ochranná zařízení a tyto svévolně nevyřazovat z provozu. Dále nesplnil svoji povinnost oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící nebezpečí možného úrazu v případě nefunkčnosti ochranných systémů ze stejného důvodu jako je uveden výše.

Stejnou povinnost porušil i pracovník, který s ním stroj obsluhoval – zaměstnanec agentury.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Technická: Stroje této značky mají účinná ochranná zařízení k eliminování rizik, jejichž vlivem by mohlo dojít k úrazu pracovníků obsluhujících stroj. U stroje je jištění pomocí světelného paprsku – světelná závora a další jištění spočívá v tom, že při obsluze stroje dvěma pracovníky musí oba pracovníci odejít z nebezpečného pracovního prostoru stroje a stroj uvést do pohybu společně, pomocí ovladačů, které jsou umístěny na dvou 5 m od sebe vzdálených panelech. Je tedy bezpředmětné, aby zaměstnavatel prováděl u těchto strojů nějaká technická opatření.

Organizační: Zaměstnanci byli seznámeni s pracovním úrazem. Dále byli opětovně proškoleni všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s tímto strojem, a speciálně proškoleni nadřízení  pracovníci s důrazem na jejich povinnosti: soustavně vyžadovat a kontrolovat plnění přepisů BOZP u svých zaměstnanců. Byly vydány dokumenty, které řeší opatření k přecházení pracovních úrazů. Rovněž pracovní návodky, které stanovují pracovní operaci na stroji, byly doplněny o barevná označení pasáží, které řeší nejdůležitější pracovní úkony.

Výchovná: Byla provedena opatření (výtky a finanční postihy) vůči pracovníkům, kteří odpovídali za podřízené zaměstnance, jejichž přičiněním a používáním nebezpečného pracovního postupu došlo k pracovnímu úrazu.

Tato opatření OIP považuje za dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP:

S kontrolovanou právnickou osobou – zaměstnavatelem postiženého zaměstnance - bude zahájeno správní řízení.

Komentáře

Světelná závora

05.11.2015 - 15:13 Ladislav Kopecký
Doplnil bych k tomu jednu věc. U strojů, kde je větší pracovní prostor, je efektivnější využití prostorových snímačů místo světelných závor. Světelná závora reaguje pouze na vstup a výstup, oproti tomu prostorový snímač zabírá celý pracovní prostor stroje. Tímto způsobem byla bezpečnost u WaterJetů řešena u nás.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail