Posuzování shody osobních ochranných prostředků - současnost

Příspěvek se zaměřuje na uvádění osobních ochranných prostředků (OOP) na trh v České republice, kde již od roku 1997 platí technické požadavky shodné s ostatními státy v Evropské unii. Ve stanovených případech musí bezpečnost výrobku posoudit notifikované osoby, které v rámci EU spolupracují.

Část 1. Technické požadavky na OOPP

Část 1. Technické požadavky na OOPP

Při uvádění osobních ochranných prostředků (OOP) na trh v České republice, se již od roku 1997 používají technické požadavky, které jsou shodné s ostatními státy v Evropské unii. K obsahu evropské směrnice č. 89/686/EHS a příslušných harmonizovaných norem musí všechny evropské certifikační orgány (notifikované osoby) zaujímat jednotný postoj. Proto jsou pořádána setkání zástupců evropských notifikovaných osob, kde jsou formulována společná stanoviska k nejasným a sporným bodům. Výsledky mezinárodní spolupráce se projednávají a koordinují také na národní úrovni. Systém posuzování shody OOP bude novelizován vydáním nové evropské směrnice. Cílem je zajistit, aby na společném evropském trhu byly k dispozici pouze bezpečné a spolehlivé OOP.

Rizika, s nimiž se zaměstnanci mohou na pracovišti setkat, je zaměstnavatel povinen především odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky. Teprve pokud to není možné, je povinen poskytnout jim osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), jak mu to ukládá zákoník práce č. 262/2006 Sb [1].

Před tím, než jsou takové výrobky umístěny na trh, musí být zaručena jejich nezávadnost a správná funkce. Stejně jako u řady jiných výrobků, musí být u OOPP posouzena shoda se základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Toto posuzování shody je v obecné rovině popsáno v zákoně č. 22/1997 Sb. [2] a dále pak v nařízení vlády č. 21/2003 Sb. [3], kde jsou požadavky stanoveny přímo pro OOPP. Postupy používané při posuzování shody jsou zcela kompatibilní s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS.

Pokud tedy zakoupíme OOPP na českém (tj. evropském) trhu, měli bychom již mít základní jistotu, že se jedná o bezpečný výrobek, u něhož jsou jasně deklarovány jeho ochranné vlastnosti a funkce.

Technické požadavky na OOPP

Technické požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP), označované jako „základní požadavky“, jsou uvedeny v rozsáhlé příloze 2 nařízení vlády č. 21/2003 Sb., která je identická s přílohou 2 směrnice 89/686/EHS. Pokud se použije termín „posuzování shody“, jedná se právě o shodu s těmito požadavky. Je pro ně charakteristické, že jsou formulovány poměrně široce, důsledně se vyhýbají stanovení konkrétních hodnot nebo limitů a jsou zaměřeny především na bezpečnost výrobku.

Přesné hodnoty, limity, zkušební postupy a další údaje navazující na základní požadavky jsou konkretizovány až harmonizovanými českými technickými normami. Tyto normy nejsou závazné, ale pokud jsou vlastnosti OOPP s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky závazného nařízení vlády splněny. Výrobce má při takto nastaveném systému možnost nekopírovat pouze slepě požadavky normy, má možnost využívat vlastní technická řešení, přičemž ovšem základní bezpečnostní požadavky uvedené v nařízení vlády dodrženy být musí.

Oficiální seznam norem harmonizovaných pro jednotlivá nařízení vlády vychází ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a je průběžně aktualizován. Jedná se o české technické normy přejímající evropské normy vyhlášené jako harmonizované v Úředním Věstníku EU. Seznam harmonizovaných norem je rovněž k dispozici na internetových stránkách ÚNMZ. Seznam norem harmonizovaných v České republice je tedy shodný se seznamem používaným v Evropské unii.

Shodu se základními požadavky může u velmi jednoduchých OOPP posoudit sám výrobce. U ostatních musí shodu posoudit tzv. notifikovaná (autorizovaná) osoba, což je instituce, která splňuje řadu předpisových požadavků a na tomto základě je oprávněna vydávat Certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát vydá pouze na základě přezkoušení výrobku s kladným výsledkem.

Prohlášení o shodě

Před uvedením OOPP na trh musí každý výrobce nebo zplnomocněný zástupce vystavit ES prohlášení o shodě. Je to jakýsi závazek toho, že příslušný výrobek vyhovuje základním požadavkům nařízení vlády. Jeho předepsaný obsah je uveden v příloze č. 4 NV 21/2003 Sb.

ES prohlášení o shodě se vystavuje pouze pro potřeby dozoru, který provádí Česká obchodní inspekce. Pro uživatele slouží grafické vyjádření prohlášení o shodě, kterým je označení CE (viz níže).

Podkladem pro vydání ES prohlášení o shodě je technická dokumentace, tj. výkresy, výpočty, zkoušky a zjištění, nezbytná pro ověření a dodržení základních požadavků.

Pro OOPP druhé a třetí kategorie, tedy pro všechny s výjimkou těch nejjednodušších výrobků, musí být součástí technické dokumentace certifikát ES přezkoušení typu, vystavený příslušnou notifikovanou osobou. U třetí kategorie musí být stanoven i způsob kontroly a musí být k dispozici výsledné zprávy o pravidelných každoročních kontrolách, které si vyžádá výrobce nebo zplnomocněný zástupce u příslušné notifikované osoby.

Označení CE

Před uvedením výrobku na trh je výrobce povinen umístit na výrobek označení CE, které slouží zákazníkům a uživatelům jako vyjádření shody se základními požadavky nařízení vlády, resp. směrnice. U OOPP III. kategorie musí být značka CE doplněna číslem notifikované osoby, která provádí u výrobce každoroční kontrolu.

Pro uživatele OOPP je označení CE garancí, že výrobek splňuje požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., resp. směrnice č. 89/686/ EHS. Platí to v kterémkoliv členském státu Evropské unie a je tím dána základní důvěra ve výrobek. Porušení pravidel pro posuzování shody a pro umisťování CE na výrobek je proto přísně trestáno, v České republice pokutou až 50 milionů korun.

Zároveň musí výrobce uživatele podrobně informovat o ochranných vlastnostech výrobku a všech požadavcích souvisejících s jeho používáním, údržbou, skladováním, případně i likvidací. Všechny tyto informace musí být soustředěny do návodu dodávaného s výrobkem, který je základním a neopominutelným dokumentem používaným při výběru OOPP.

Komentáře

Pěkný článek, děkuji.

23.09.2013 - 17:27 Eduard Šimánek
Pěkný a přehledný článek, děkuji.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail