Pád zaměstnance ze střechy a neřešené povinnosti v BOZP u zaměstnavatele

Zdroj: 

Co vše může zaměstnavatel nedodržet v souvislosti s BOZP při práci na stavbě a jak pochybil zadavatel prací, se dozvíte v tomto článku.

Úrazový děj

V den úrazu postižený prováděl práce na střeše domu. Dle sdělení zaměstnavatele měl nosit tašky a udržovat místo uklizené. Postižený vypověděl, že pracoval na střeše a pohyboval se po ní pomocí opěrných bodů, tzv. nášlapů. Všiml si, že několik tašek krytiny spadlo do okapové rýny střechy v rohu domu. Když slézal k tomuto místu, aby je vyndal a umístil zpět na své místo, praskla mu taška pod nohama a začal padat přes hranu střechy dolů z výšky cca 8 m. Ještě se stačil odrazit tak, že spadl na travnatou plochu. Pád nikdo ze spolupracovníků neviděl, pouze náhodný svědek. Postižený při práci nebyl nijak jištěn proti pádu, jak sám potvrdil ve své výpovědi. Utrpěl četné zlomeniny a zhmožděniny.

Porušení povinností zaměstnavatele:

Připustil práce ve výškách bez kolektivního nebo osobního zajištění proti pádu nebo zachycení pádu, nestanovil ani technologický nebo pracovní postup těchto prací, ani žádná jiná potřebná opatření, která by byla přizpůsobena skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace prací (např. stanovení kotevních míst). Postižený pracoval na střeše bez jakékoliv kolektivní nebo osobní ochrany k zajištění proti pádu či zachycení pádu.

Tím nedodržel povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, a § 101 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZP), neboť neorganizoval práci a nestanovil pracovní postupy, pokyny tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a pracovník nebyl ohrožen pádem z výšky, a nezajistil tak BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Nevyhledal všechna rizika pro profesi pomocné a klempířské práce, kterou vykonával postižený, jak požaduje § 102 odst. 1 a odst. 3 ZP, neboť předložený materiál „Organizační směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“ zahrnuje hodnocení rizik pouze pro pracovní zařazení klempíř a v tomto materiálu jsou dále stanovené OOPP pro profese administrativní pracovník, obchodní ředitel, výrobní ředitel.

Nesplnil povinnost udržovat OOPP v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání danou § 104 odst. 4 ZP, neboť toto dokladovatelným způsobem nedoložil ani za období před úrazem.

Nesplnil povinnost zajistit svému zaměstnanci dostatečné a přiměřené informace a pokyny pro bezpečnost, zejména formou seznámení s riziky, vyhodnocením rizik a s opatřením na ochranu před působením těchto rizik, jak požaduje § 103 odst. 1 písm. f) ZP, neboť nevyhledal všechna rizika a nepřijal technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, jak požaduje § 3 nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

Uděloval informace a pokyny postiženému pouze ústně a nevedl dokumentaci o poskytnutých informacích a pokynech, jak požaduje § 103 odst. 1 ZP.

Nesplnil povinnost zajistit bezpečný výkon prací a bezpečný přístup na pracoviště, jak požaduje § 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb., neboť jako zaměstnavatel a zhotovitel připustil, aby pracovník vykonával bez zajištění práce, při nichž (nebo během přístupu na pracoviště) hrozí pád.

Věděl, že se zaměstnanec nepodrobil preventivní pracovnělékařské prohlídce a přesto ho poslal na staveniště a zadal mu práci. Porušil tak povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, jak požaduje § 103 odst. 1 ZP a z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nesplnil povinnost vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované doby, jak to stanoví § 96 ZP. Z předaných informací není patrné, kdy zaměstnanec nastoupil do práce a v kolik hodin tuto práci ukončil. Není jasné, zda byly dodrženy přestávky mezi jednotlivými směnami a přestávky na odpočinek.

Nevede evidenci o úrazech, jak stanoví § 105 odst. 2 ZP a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu (kniha úrazů není vedena).

Nesplnil povinnost a nezajistil zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, tím porušil § 103 odst. 2 ZP.

Nesplnil povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu svého zaměstnance, který se stal na staveništi. Nebyl sepsán záznam o úrazu a odeslán na OIP, jak požaduje nař. vl. č. 201/2010 Sb. a tím nedodržel povinnost uloženou v § 105 odst. 1 odst. 4 ZP.

Nesplnil povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů tím, že nesplnil povinnost objasnit příčiny a okolnosti pracovního úrazu a tedy nestanovil ani opatření proti opakování úrazu, tím nedodržel povinnost uloženou v § 105 odst. 5 ZP.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nebylo prokázáno.

Porušení povinností jiné osoby nebo subjektu - zadavatele prací (stavebníka):

Připustil, aby práce na předmětném staveništi byly prováděny bez realizace stanovených požadavků k zajištění práce ve výškách k ochraně proti pádu nebo zachycení pádu. Tyto požadavky plán BOZP na staveništi předaný zhotoviteli neobsahuje. Vzhledem k tomu, že na udržovací práce na staveništi nebylo vydáno stavební povolení ani ohlášení stavby příslušným stavebním úřadem, je zřejmé, že plán je zpracován pouze obecně pro stavbu. Řeší například určení koordinátora a jeho povinnosti, povinnosti zhotovitelů, a to i přes to, že se na pracích podílel na základě smlouvy o dílo jeden zhotovitel (zaměstnavatel postiženého zaměstnance). Opatření k zajištění proti pádu je v plánu uvedeno obecně, např. jako OOPP jsou uvedeny pracovní polohovací systémy, ale bez stanovení kotevních míst a bez stanovení případných dalších potřebných opatření přizpůsobených skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace prací. Není stanoven technologický postup, nebyl určen ani vhodný způsob zajištění proti pádu.

Tím nesplnil podmínku přijímat opatření k předcházení rizikům, jak stanoví § 102 odst. 1 ZP, v návaznosti na § 12 z. č. 309/2006 Sb., neboť jako zadavatel těchto prací a činností nezajistil, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi, který by byl zpracován podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví škodlivé práce na předmětnou akci, s potřebnými opatřeními z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, jak požaduje § 15 odst. 2 z. č. 309/2006 Sb.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

Technická, organizační ani výchovná opatření nebyla zaměstnavatelem přijata. Byla přijata dostatečná opatření pouze zadavatelem prací.

Informace o opatřeních provedených OIP:

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl podán návrh na uplatnění sankce a zahájení správního řízení se zaměstnavatelem postiženého zaměstnance.

Komentáře

Doplňující dotazy

10.10.2014 - 12:37 Ondřej Belica
Dobrý den, s ohledem na značný výčet skutečných a domnělých porušení povinností zaměstnavatele bych chtěl touto cestou požádat o doplnění některých informací o pracovišti. Jaká byla výška objektu, na kterém postižený pracoval? Jaký byl sklon střechy, po které se postižený pohyboval? Jaký byl předpokládaný časový rozsah prací (počet pracovních směn), které měl postižený na daném pracovišti vykonávat? Bylo odstraňování tašek z rýny součástí pracovních povinností postiženého? Pokud ano, pokusil se takovýto výkon odmítnout, neboť měl za to, že jej může závažným způsobem ohrozit? Děkuji za poskytnutí doplňujících informací. O. Belica

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail