Ohlédnutí za 9. mezinárodní konferencí WOS 2017

Zdroj: 

Mezinárodní konference na téma prevence pracovních úrazů organizována pod záštitou WOS.net se konala 3. - 6. 10. 2017 v hotelu Diplomat v Praze. Hlavním tématem konference byla komplexnost řízení bezpečnosti v měnící se společnosti.

Konference s mottem: „Potřebujeme holistický přístup?“se zúčastnilo kolem 200 osob, kolem 40 účastníků bylo z České republiky, vysokou účast zaznamenaly severské země.

Kvalitní organizaci této konference včetně doprovodného programu zajistila Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s podporou mnoha partnerů.

Po slavnostním uvítání účastníků v hotelu Diplomat 3. října následovaly v dalších dnech v dopoleních hodinách přednášky společné pro všechny účastníky z těchto klíčových oblastí - Základy bezpečnostní vědy: teorie, zásady, metody a nástroje; Výzkum v praxi: úspěchy, poznatky a výzvy; Řízení rizik a kultura bezpečnosti; Bezpečnostní regulace: rozumný praktický přístup; Vzdělávání a odborná příprava: předpoklad bezpečnosti nebo multidisciplinární přístup k bezpečnosti – v podání předních odborníků na BOZP z Evropy i mimo ni.

Terje Aven, profesor analýzy a řízení rizik na Univerzitě Stavanger v Norsku a hlavní výzkumný pracovník Mezinárodního výzkumného institutu Stavanger se zabýval problematikou hodnocení rizik. Kladl si otázky Co je to riziko? Jak nejlépe popsat riziko? Jak zacházet s nejistotami? Jak odrážet znalosti v hodnocení rizik? Jak zohlednit potenciální překvapení a nepředvídané události (tzv. černé labutě)? A rozebíral přístupy k řízení rizik.

Olivier Salvi z Francie, prezident organizace INERIS DÉVELOPPEMENT SAS, generální ředitel EU-VRi a generální tajemník ETPIS poskytl základní informace o systému ETPIS, který se zabývá bezpečností průmyslových zařízení a výrobních systémů z různých průmyslových odvětví a BOZP pracovníků v průmyslu. Hovořil o výzkumu v průmyslové bezpečnosti, nástroji ERA-NET pro výzkumné programování umožňující organizovat společné výzvy k předkládání projektů financované několika vládami nebo agenturami financujícími výzkum. Představil nový pracovní program pro spolupráci v oblasti průmyslové bezpečnosti - SAF€RA.

Kdyby se nepřednášelo v aglickém jazyce, ale v českém, dalo by se říci, že termín odolnost (resilience) byl skloňován ve všech pádech, protože se jím zabývalo víc přednášejících. Mimo jiné i Linda Bellamy, výkonná ředitelka a konzultantka společnosti White Queen BV z Nizozemí. Konkrétně se zaměřila na to, jak se termín používá historicky v různých kontextech a jaký má význam na pracovišti s ohledem na bezpečnost práce.

David Tjong, globální ředitel HS & E společnosti Ideal Standard International z Belgie si vybral téma Řízení rizik a kultura bezpečnosti, kde má klíčový význam vedení společnosti.

U tématu kultury bezpečnosti zůstal také Lars Hoffmann, viceprezident pro bezpečnost a technická rizika při práci v Siemensu v Německu. Bezpečné chování není dáno pouze pravidly, předpisy a postupy samotnými, ale také osobními hodnotami, postoji a závazky vedoucích pracovníků i řadových zaměstnanců. Program této společnosti zvyšuje povědomí o BOZP a trvale zlepšuje zdraví a bezpečné chování.

Hans-Horst Konkolewsky, generální tajemník Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA) z Dánska představil preventivní kampaň "Vision Zero". Kampaň byla spuštěna v Singapuru Mezinárodní asociací sociálního zabezpečení u příležitosti světového kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Přístup kampaně Vision Zero k prevenci v sobě spojuje tři rozměry – bezpečnost, ochranu zdraví a dobré životní podmínky – na všech úrovních pracovního života a charakterizuje ji 7 zlatých pravidel:

  1. Veďte, projevujte odhodlání;
  2. Identifikujte rizika;
  3. Určete cíle;
  4. Zajistěte bezpečný a dobře organizovaný systém;
  5. Zajistěte BOZP při práci s technickým zařízením;
  6. Zlepšete kvalifikace, rozvíjejte kompetence;
  7. Investujte do lidí, motivujte účastníky.

Tématu vzdělávání v bezpečnosti se věnovala Janis Jansz z Curtin University v Austrálii; ředitelka Národního úřadu pro bezpečnost v Austrálii a ředitelka Výzkumného střediska ILO pro spolupráci.

 „Bezpečnost se stala moderním slovem moderní společnosti,“ říká Pavel Danihelka, profesor řízení rizik a chemické bezpečnosti na Vyšoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a prezident České technologické platformy pro bezpečnost průmyslu (CZ-TPIS). Dva hlavní problémy však vidí v motivaci a v nedostatečném vzájemném porozumění mezi vědeckými obory a mezi zúčastněnými stranami. Východiskem může být vytvoření systému multidisciplinární komunikace a komplexního porozumění, včetně vzdělávání nových odborníků.

Zajímavé bylo i jeho srovnání bezpečnosti s láskou, kde nachází podobnost. Obojí má pro lidí významnou hodnotu, pro obojí jsou důležité emoce, vysoká nejistota, trochu věda, těžko se měří, není jednoduché o ní mluvit, je komplexní a složitá.

V odpoledních hodinách si zájemci mohli vybrat z několika tematicky zaměřených bloků paralelně probíhajících ve 3 sálech. Zde si jistě všichni zainteresovaní v BOZP přišli na své, protože bylo opravdu z čeho vybírat.

Jeden z bloků byl věnován metodologickému dědictví Barryho Turnera (B. Turner se mimo jiné zabýval vznikem katastrof a hledáním jejich příčin – pozn. red.). Dále se hovořilo o bezpečnosti práce pro dočasné pracovníky; řízení rizik souvisejících s roboty a jinými inteligentními stroji průmyslu 4.0; o vlivu dopadu stresu a únavy na bezpečnost práce; kultuře bezpečnosti a ochraně klimatu; výzkumu; znalostech a dovednostech pracovníků BOZP v oblasti prevence nehod; efektivitě školení BOZP ve firmách nebo moderních postupech inspekce práce.

Bezpečnosti na staveništích se věnoval například Martin Grill z Univerzity v Gotheburgu ve Švédsku, na základě studie vysvětloval rozdíly v počtu nehod mezi Dánskem a Švédskem (lépe na tom bylo Švédsko); Marek Nechvátal z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., poukázal na špatnou praxi v BOZP ve stavebnictví, která vedla k závažným nebo smrtelným pracovním úrazům; Kamil Kačer z firmy Lidgrove, s. r. o. podal přehled o užívání drog a alkoholu v ČR obecně a následně o politice kontroly užívání drog a alkoholu v OKD; o historii a současnosti inspekce práce v ČR hovořil Pavel Heisig ze Státního úřadu inspekce práce.

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, protože v odpoledních blocích proběhlo přes 100 přednášek. Proto zde nemohou být zmíněni všichni, i když za zmínku by stály příspěvky všech přednášejících. Sborník abstraktů je k dispozici na webových stránkách konference.

Workonsafety.net (WOS.net) je mezinárodní síť, jejímž cílem je spolupráce odborníků v oblasti BOZP, výměna zkušeností, nových poznatků a osvědčených postupů mezi různými zeměmi a odvětvími. Tento cíl konference beze zbytku naplnila. WOS.net založili Kirsten Jørgensen a Tore Larsson. Patřilo jim závěrečné poděkování Waltera Eichendorfa z Mezinárodního výboru konference, se kterým všichni přítomní mohli nahlédnout do historie konferencí WOS.

Na závěrečném ceremoniálu se také předávaly ceny za nejlepší fotografii na téma Prevence nehod při práci (kdo vyhrál - viz foto pod článkem), návštěvníci si je mohli prohlédnout na panelech v předsálí. Lucie Kocůrková z Národního organizačního výboru konference poděkovala partnerům, sponzorům a organizátorům této konference. Christian Schenk z Rakouska pozval na další konferenci WOS, která se bude konat 23. – 26. 9. 2019 v hotelu Austria Trend Hotel Park Royal Palace ve Vídni.

Autor článku: 
Konference WOS měla vysokou účast.
A konala se v hotelu Diplomat v Praze.
Olivier Salvi z Francie a Aleš Bernatík z VŠB - TEU Ostrava
Profesor Pavel Danihelka z VŠB - TEU Ostrava
Program probíhal v několika sálech.
Součástí konference byl i bohatý doprovodný program.
Součástí konference byl i bohatý doprovodný program.
Součástí konference byl i bohatý doprovodný program.
Ve chvílích volna účastníci mohli obdivovat krásy Prahy.
Kirsten Jorgensen u tabule vzkazů
Kamil Kačer přednášel na téma kontroly užívání alkoholu a návykových látek.
Účastníci mohli diskutovat v rámci přednášek i v předsálí.
Ceny v soutěži na téma Prevence nehod při práci získali: Jana Petrželová (1. místo), Filip Kmošek (2. místo) a Alžběta Frydrychová a Milan Kašuba (3. místo).
Závěrečné poděkování patřilo i organizátorům konference.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail