Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch

Téma týdne řeší problematiku výstupu důlních plynů na povrch, faktory a vlivy ovlivňující uvolňování důlních plynů a následnou prevenci před vznikem mimořádných událostí. Hlavním cílem příspěvku je přehled aktivních a pasivní ochrany staveb, ale také především lidských životů na těchto územích s nebezpečím možného výstupu.

Aktivní prevence při odstraňování staveb

Aktivní prevence při odstraňování staveb

Při odstraňování staveb musí být kladena stejná pozornost na území s výstupy plynů z uzavřených dolů na povrch, jako při užívání stávajících objektů zástavby nebo při jejich případné rekonstrukci. Největší nebezpečí vzniku mimořádných událostí hrozí v suterénu a podzemí staveb. U všech technologických postupů, využívaných při odstraňování stavby, je postup prací veden shora dolů, což znamená, že suterénní prostory jsou likvidovány jako poslední. Sem musí být zaměřena hlavní část opatření, v závislosti na konstrukčním a dispozičním uspořádání objektu a jeho nynějším stavu.

Způsoby odstraňování staveb

S postupem času a vývojem stavebnictví se používá spousta nových pracovních postupů, nových strojních prostředků a hlavně nových specializovaných technologií při odstraňování staveb.

Základní způsoby provedení odstranění stavby:

 • Postupné rozebírání
 • Jiný způsob
 • Kombinace obou způsobů

Dodržování těchto základních postupů je důležité zejména proto, aby nedošlo ke vznícení nebezpečné směsi nebo k výbuchu směsi vzduchu s metanem.

Odstranění stavby postupným způsobem

Pro realizaci této technologie se používá ruční stavební nářadí nebo narušení konstrukce a dokončení provedené ručně á k odstranění konstrukcí obtížně rozpojitelných (železobeton, beton, kámen).

Odstranění staveb kovových

Především to jsou stavby průmyslového stavitelství – haly pro výrobu nebo sklady, které se odstraňují z důvodu nahrazení dnes nevhodných, již nevyhovujících technologických celků. Dalším z důvodů je ukončení činnosti výrobních provozů a nebo také plánovaný útlum a uzavírání dolů.

Odstranění stavby jiným způsobem

Jakýkoliv jiný způsob (s použitím jakékoliv vhodné technologie) než je odstranění stavby postupným rozebíráním.

Demontáže technologií

Demontáž výrobních technologií (např. výrobní zařízení, motory, chemické aparáty, potrubní rozvody, kotle atd.) Pro demontáže technologií se používá ručních kyslíko-acetylénových pálících souprav. V opačném postupu než jak byly zhotoveny nebo smontovány pracovníci postupně odřezávají jednotlivé ocelové konstrukce. V místech, kde je zákaz použití otevřeného ohně, se k dělení používá ručních hydraulických nůžek.

Zásadní opatření snižující koncentraci složek směsi důlních plynů ve stavbách určených k odstranění:

 • utěsnění trhlin v základových konstrukcích nebo podlahách
 • oddělení inženýrských síti od objektu ve výkopech kolem stavby, utěsnění prostupů do prostoru stavby, utěsnění odpojené kanalizace. Výkopy v případě nutnosti zasypat plynopropustným materiálem (struskou)
 • vyvěšení všech oken a dveří v suterénu a v l. NP a v případě potřeby jejich nahrazení pletivem nebo svařovanou mřížovinou a tím umožnit přirozené větrání objektu stavby
 • zajištění umělého nuceného větrání ohrožených prostor (ejektor, ventilátor, dmýchadlo atd.)
 • možné využití bezpečnějšího, ale finančně náročnějšího způsobu ochrany suterénních prostor - vyplnění inertní pěnou. Podle projektované doby odstraňování stavby používáme střední nebo těžké pěny, obvykle dvousložkové
 • použití otevřeného ohně a elektrických zařízení omezit jen na nejnutnější možnou míru při předem stanovených podmínkách a na určených místech při stálém dozoru, který musí být proškolen pro indikaci metanu
 • místa možnosti vzniku mechanické jiskry, např. čelisti hydraulických kleští, místa pádu demolovaného zdiva nebo likvidovaných zařízení, chránit intenzivním zkrápěním (např. mlžnou clonou, inertní dusíkovou pěnou)
 • zakázat kouření a nekontrolované používání otevřeného ohně v prostoru likvidované stavby a blízkém okolí
 • technický dozor musí být vybaven metanoměrem, k jehož užívání musí být vyškolen a přezkoušen k tomu určenou odbornou organizací.
 • do znepřístupněných prostor suterénu, ve kterých není vyloučena kumulace CH4, zavést maloprůměrové potrubí pro měření nebo odběr vzorků ovzduší

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail