Ochrana před výbuchem pomocí dusíku

Zdroj: 
Nedostatečná ochrana provozů v ČR, považovaných za rizikové, vede společnost SIAD Czech k rozšíření využití moderních dusíkových technologií pro objekty ohrožené požárem nebo výbuchem.

Tuzemská dceřinná firma italsko-americké konfederace, společnost SIAD Czech chce rozšířit využití svých moderních dusíkových technologií na ochranu specifických prostředí. Poukazuje přitom na nedostatečnou ochranu provozů, považovaných za rizikové, v ČR ve srovnání se zahraničím.

Jde o komplexní dodávky zařízení, technologií a médií pro objekty s nutností ochrany před požáry a výbuchy způsobenými nejen při jejich provozu, ale i případnými teroristickými útoky, žháři či kriminálními živly. Jako riziková jsou označována zejména sila se státními rezervami obilovin a veškeré sklady, haly a transportní zařízení, kde mají materiály charakter prachu. Nejedná se pouze o prach uhelný, ale např. i mouku, kávu, průmyslové chemikálie apod. Prach a jemu podobné látky mají tendenci vybuchovat a hořet, ale v současné době je podle zjištění společnosti SIAD Czech ochráněno dusíkovými technologiemi pouze minimální množství takovýchto zařízení v ČR.

Dusíkem se z prostředí za pomocí automatických čidel vytlačuje kyslík tak, že pravděpodobnost vznícení klesá k nule. Podobný systém lze použít i pro nárazové hašení již vzniklých požárů, např. v uhelných slojích nebo při těžbě ropy. "V Lombardii, kde sídlí italská část firmy SIAD - Praxair, je speciálními dusíkovými technologiemi chráněno devět z deseti firem, které mají ve svém výrobním procesu co dělat s prašnými, tedy exploze schopnými, surovinami. V ČR je tomuto naopak. Zjišťujeme, že celé výrobní postupy s prašnými materiály nejsou absolutně, případně jsou ve velmi nízké míře zabezpečeny proti výbuchu, a tedy i lehce napadnutelné," řekl Peter Chrapčiak, obchodní ředitel firmy SIAD Czech.

VYBUCHNOUT MŮŽE I CUKR

Proč a jak vlastně nebezpečné produkty chránit dusíkem? Nejznámějšími hořlavými a výbušnými produkty jsou ropné produkty a hořlavé plyny. Potřeba ochrany u nich je zřejmá, ale málokdo si uvědomuje, že existuje celá škála produktů na zcela jiné bázi, u nichž je riziko vznícení, respektive výbuchu stejné, ne-li dokonce větší. Publikace BIA-Report, Combustion and explosion charakteristics of dusts uvádí seznam a charakteristiky takovýchto produktů na cca 450 stranách. Vyjmeme-li z nich nejznámější produkty, zjistíme, že nebezpečí nehrozí jen u uhelného prachu a mouky (kdy již v řadě případů k explozi došlo), ale i u cukru, kávy, sóji, kukuřice, sušeného mléka, granulovaných plastů apod. A to nejen při jejich skladování, ale i transportu v balících či na výrobních linkách. K zabránění výbuchu je nutno dosáhnout snížení koncentrace kyslíku v místě, kde je produkt, tak, aby bylo dosaženo minimálně limitní koncentrace. Ta se produkt od produktu liší, příklady jsou v následující tabulce.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Celé zařízení je přitom poměrně jednoduché. Jedná se většinou o kryogenní zdroj dusíku, z něhož je přes odpařovač odebírána plynná fáze, která je potrubím vedena do místa spotřeby. Dávkování dusíku je regulováno tlakovým snímačem (při poklesu tlaku sepne ventil a dusík se doplní). Tento systém je používán u požadovaných vyšších koncentrací dusíku. Dalším způsobem je použití snímače koncentrace kyslíku nebo dusíku (např. u produktů ve výše uvedené tabulce), který vyhodnocuje aktuální koncentraci a vydává povel k otevření nebo zavření přívodu dusíku. Pro menší spotřeby je možno použít jiných zdrojů dusíku, jako jsou např. lahve, svazky lahví nebo mobilní kontejnery. Princip inertizace zůstává stejný.

KDYŽ JDE O ČAS

Pro instalaci kryogenních zásobníků je potřeba stavební povolení (včetně vyjádření hasičů), vybudování základů pod zásobník (betonová deska, přívod el. energie) a pak se nainstaluje vlastní zásobník, potrubní rozvody a řídicí systém (čidla, ventily atd.). Běžně tato procedura zabere asi tři měsíce. Vlastní instalace zásobníku s příslušenstvím je v řádu dnů, podle délky a složitosti potrubních rozvodů a příslušenství. To znamená, že pokud by u zákazníka byla vhodná betonová plocha a stavební řízení proběhlo rychle, je celou akci možno zvládnout za pár týdnů. Zařízení podléhá předpisům o provozu tlakových nádob, to znamená, že podléhá pravidelným revizím. Protože je má zákazník většinou v pronájmu, revize zajišťuje SIAD Czech, jako majitel zařízení. Jde o velmi spolehlivá zařízení, která vyžadují minimální údržbu a provozovatel v podstatě vede jen provozní deník a objednává kapalný dusík (pokud nemá dálkové sledování množství plynu v zásobníku, na jehož základě firma zásobník doplňuje bez potřeby objednávek od zákazníka).

Společnost SIAD Czech očekává, že v souvislosti s rizikovými situacemi ve vyspělých zemích vznikne přirozená poptávka po ochraně dusíkem i v České republice, a předpokládá, že tím zvýší podíl na tuzemském trhu s dusíkem, který se jinak běžně užívá např. v potravinářství, strojírenství a elektrotechnice nebo je jako ochranný inertní plyn vháněn například také do dolů ze dvou až na 11 %.

Příklady limitní koncentrace u vybraných látek

Produkt Max./ koncentrace kyslíku [%]

Káva - 15 %

Sója - 13 %

Cukr - 12 %

Kukuřice - 10 %

Polyetylen - 12 %

Polystyren - 13 %
 

ZDROJ:
Ochrana před výbuchem pomocí dusíku. In Technik [online]. Praha : Economia, a.s., 2006 [cit. 19-01-2006]. Dostupný z WWW : <http://technik.ihned.cz/toISO-8859-2/index.php?s1=8&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=d&article[id]=17369770>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail