Novinky BOZP na odborném shromáždění ke světovému dni BP

Zdroj: 

Novinky v BOZP, odškodňování pracovních úrazů, kontroly bezpečnosti práce v silniční dopravě, pracovnělékařská péče a jiná témata byla na programu odborného shromáždění ke světovému dni bezpečnosti práce 3. května 2016 v hotelu DAP v Praze.

Část 1. Aktuálně v předpisech BOZP

Část 1. Aktuálně v předpisech BOZP

Účastníky přivítal Ing Antonín Rada, náměstek pro řízení Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany (dále MO), který převzal záštitu nad touto akcí.

Ing Radek Tolar, Ph.D., ředitel Odboru státního dozoru MO, seznámil se statistikou pracovních úrazů v tomto rezortu. V roce 2015 došlo k mírnému navýšení počtu pracovních úrazů - téměř 700 služebních úrazů a 36 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, z toho 54 služebních a 13 pracovních úrazů žen.

Nejvíce uvedenou příčinou úrazů bylo kromě blíže nespecifikované příčiny nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, následovalo špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika. Jako zdroj úrazu vedly pády na rovině, z výšky nebo do hloubky.

Aktuálně v předpisech BOZP

Tomáš Neugebauer informoval o nových právních předpisech, zopakoval ty, které vyšly nedávno a nahlédl i do budoucna. Žádné odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik nebo koordinátorovi BOZP na staveništi jistě neunikl zákon č. 88/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Méně známá je však informace o změnách v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest. Bylo zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb. (nahrazeno vyhláškou č. 34/2016 Sb.) a část tohoto nařízení byla převedena novelou zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru, do zákona o požární ochraně (§ 43 – § 47 z. č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Byla zrušena podstatná část chemického zákona, v této oblasti je nyní třeba se řídit přímo použitelnými předpisy EU (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - CLP a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH). Novela zákona č. 258/2000 Sb. upravila terminologii, některá ustanovení ohledně kategorizace prací, dále § 44a a 44b, kde se zrušil odst. 6 a 7 - nakládání mladistvých žáků s nebezpečnými látkami nyní upravuje nařízení vlády č. 32/2016 Sb.

Novelou zákoníku práce č. 205/2015 Sb. se paragrafy týkající se odškodňování pracovního úrazu přesunuly do části jedenácté, zrušil se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Vyšlo nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztíženého společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které nahradilo vyhlášku č. 440/2001 Sb. Mimo jiné navýšilo částku za bod na 250 Kč a uvádí obsah lékařského posudku. V roce 2015 vyšly další významné právní předpisy v oblasti BOZP: vyhl. č. 181/2015 Sb., vyhl. č. 240/2015 Sb. (kategorizace prací), vyhl. č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, která již neobsahuje přílohy uvádějící limity pro ruční manipulaci s břemeny, nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, a jeho prováděcí vyhlášky.

Připravuje se novela atomového zákona, novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (zvažuje se, že vstupní prohlídka zaměstnance by se prováděla až po uzavření smlouvy), rozsáhlá novela zákoníku práce (v § 102 by se mělo objevit nové opatření – boj proti stresu).

Pracovními úrazy a jejich odškodňováním se ve své přednášce zabýval Robert Křepinský ze Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. Zdůraznil, že nelze požadovat po Státním úřadu inspekce práce a jednotlivých oblastních inspektorátech, aby rozhodovaly, co je a není pracovní úraz. „Je to věc zaměstnavatele a soudu,“ řekl. Upozornil na další ustanovení zákoníku práce, která si zaměstnavatelé často vykládají nesprávně. Například podle § 271m má zaměstnavatel vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty (nikoliv až po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance). Nadále platí, že zaměstnavatel musí poskytovat náhradu škody a nemajetkové újmy i v případě, že BOZP nezanedbal. Pokud se chce zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu podle § 270, musí například prokázat, že dodržování předpisů soustavně vyžadoval a kontroloval nebo že zaměstnanec opravdu jednal lehkomyslně (tento pojem je často zaměstnavateli překrucován). Zaměstnavatelé často zapomínají na § 271o zákoníku práce, podle kterého u zaměstnance, který je v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci z povolání v několika pracovních poměrech nebo je činný na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, se při stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku vychází z průměrných výdělků dosahovaných ve všech těchto základních pracovněprávních vztazích, a to po dobu, po kterou by mohly trvat.

Odborně způsobilá osoba (dále OZO) není jen vykonavatelem přání zaměstnavatele, ale její postavení se změnilo. Svými znalostmi a zkušenostmi má a může ovlivňovat systém BOZP u zaměstnavatele,“ říká JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí, která účastníky seznámila s hlavními změnami po novele zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů. Současně s novelou zákona č. 309/2006 Sb. byla provedena novela živnostenského zákona, zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti.

Jelikož koordinátoři BOZP na staveništi (dále jen koordinátoři/koordinátor) nebyli rovnocennými partnery ostatním účastníkům ve výstavbě, bylo třeba zvýšit zákonné požadavky na jejich vzdělání. Původně se uvažovalo o povinném stavebním vzdělání koordinátorů, ale nakonec je v § 10 odst. 2 z. č. 309/2006 Sb., ve znění z. č. 88/2016 Sb. uvedeno střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření. Držitelé akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti budou poučeni o tom, že tam, kde není zřejmé, že jde o obor vzdělání technického zaměření, uchazečem o zkoušku může být fyzická osoba, která maturovala z předmětů technického zaměření, jako je například matematika, fyzika, deskriptivní geometrie.

OZO a koordinátoři mají nově povinnost písemně vést chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti. Mimo jiné také z důvodu jejich ochrany, aby nebyli zaměstnavatelem přetěžováni. Dále musí zpracované dokumenty opatřit svým jménem a vlastnoručním podpisem (elektronický podpis je také možný). Ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno i bez souhlasu OZO nebo koordinátora uvést jejich jména v evidenci těchto osob.

Následně vyšlo nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. V nařízení vlády č. 591/2006 Sb. se objevily změny u potápěčských prací, vyšla nová Příloha č. 6, která obsahuje bližší požadavky na plán BOZP na staveništi. Plán zpracovává koordinátor v přípravné fázi stavby a ve fázi realizace se pouze aktualizuje (nejsou tedy zpracovávány dva plány, ale pouze jeden). V nařízení vlády č. 592/2006 Sb. vyšla nová Příloha č. 3, kde jsou pokyny k vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.

Autor článku: 

Komentáře

Seznam smluvních vztahů

09.05.2016 - 10:40 Vladimír Jindra
Na shromáždění jsem nebyl, tak se ptám ... opravdu bylo k seznamu smluvních vztahů řečeno "Mimo jiné také z důvodu jejich ochrany, aby nebyli zaměstnavatelem přetěžováni."?

Re: Seznam smluvních vztahů

10.05.2016 - 13:55 Kateřina Hrubá
Ano. Proč Vás to překvapilo? S pozdravem Kateřina Hrubá, BOZPinfo

Re: Seznam smluvních vztahů

10.05.2016 - 23:03 Vladimír Jindra
Paní Hrubá, vážně netušíte proč mě to překvapilo? Vám to nepřipadá jako nesmysl? Tak já Vám tedy napíšu proč tuto argumentaci považuji za nesmyslnou. Vy si umíte představit, že půjdete za svým zaměstnavatelem a řeknete mu, že nestíháte, protože podle seznamu se může přesvědčit, že máte dalších X vztahů a tedy nemůžete stíhat? Opravdu si to umíte představit? Zaměstnavatel se mnou má pracovní vztah a pokud si dělám něco po pracovní době je to v pořádku a nevadí mu to, ale Vy snad můžete v pracovní době dělat činnosti pro svoje podnikání, které nesouvisejí s výkonem práce sjednaným v pracovní smlouvě? Pokud bych byl zaměstnanec firmy (společnosti), která poskytuje prevenci rizik jako dodavatel, pak zaměstnavatel bude přesně vědět co dělám a kolik toho mám, neboť mi bude zakázky přidělovat. Pokud budu provádět OZO jako dodavatel (smluvně) a nebudu stíhat svoje zakázky a budu se "chránit" seznamem, myslíte, že si mě smluvní partner nechá dál jako OZO? Opravdu v tom nevidíte nesmysl? Ale po tom co napsal p. Neugebauer tuším, že věta byla vyřčena ve stavu zoufalství, kdy už asi nebylo kam "uhnout", pak to stejně nechápu, ale rozumím tomu proč taková věta byla vyřčena.

Re: Seznam smluvních vztahů

10.05.2016 - 20:04 Tomáš Neugebauer
Jak již uvedla pí Hrubá, tak ano, bylo toto řečeno. Pokud si to dobře vybavuji, tak se nejedná o doslovnou citaci, avšak obsahově zcela odpovídá tomu, co JUDr. Samková řekla (mám dojem, že uvedla, že nakonec budete za to rádi, protože vás to bude chránit před přetěžováním [míněno ve vztahu k OZO o seznamu smluvních vztahů]). Sám si však přesnou citací nejsem jist, neboť jsem si ji nezaznamenal. Zcela chápu váš údiv nad touto větou.

Ano. Proč Vás to překvapilo?

10.05.2016 - 11:32 Kateřina Hrubá
Ano. Proč Vás to překvapilo? S pozdravem Kateřina Hrubá, BOZPinfo

Jak to pomůže BOZP, anebo jinak Komu to pomůže?

10.05.2016 - 23:48 Zdenek Šenk
Změnou zákona č. 309/2006 Sb. (v ustanoveních týkajících se vedení agend obchodní vztah a agenda dokumentů BOZP) není zcela jistě sledováno zvýšení úrovně BOZP v České republice. Důvody které zatím zazněly a měly vytvořit dojem, že je cílem změny podpořit BOZP:  evidence má přinést přehled o tom, zda OZO nevykonávají svou činnost pro mnoho subjektů a v důsledku toho dochází k nízké úrovni zajištění služeb (pan Tomáš Neugebauer),  OZO a koordinátoři mají nově povinnost písemně vést chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti. Mimo jiné také z důvodu jejich ochrany, aby nebyli zaměstnavatelem přetěžováni (paní JUDr. Anna Samková). Oba dva shora uvedené důvody jsou vzhledem k ustanovení v zákoně č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce nesmyslné a proto se jedná o důvody zástupné, které mají zakrýt pravý důvod změny právní úpravy. Proč jsou to nesmysly, protože ... Inspekce může jen kontrolovat a uložit sankci pokud OZO BOZP (koordinátor): ,,zc) nesplní některou z povinností odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 odst. 4 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci," (citace z nové právní úpravy v zákoně o inspekci práce). Tzn. inspekce může kontrolovat zda agendy jsou vedeny a případně zda jsou vedeny správně = zda některé smluvní vztahy v seznamu neschází anebo nechybí některé dokumenty, které OZO BOZP zpracoval. Inspekce práce nemůže kontrolovat něco, co nemá uloženo zákonem o inspekci práce. Pokud by kontrolu provedla mimo svůj právní rámec, tak stejně nemůže uložit sankci, protože nemá pro takový postup oporu v zákoně. Komu to pomůže? Citace obchodní nabídky z (nějakého) webu: ,,Služby BOZP Vám nyní budeme poskytovat o 20% levněji než stávající dodavatelé služeb BOZP. Pokud nám sdělíte kolik Vás služby v BOZP stojí nyní, jsme připraveni Vám současnou cenu snížíme o 20%. Když nemusíte, neplaťte za služby BOZP více než je nutné!" (konec citace) Nová právní úprava (vedení agend OZO BOZP, které má nyní právo kontrolovat OIP) pomůže např. majiteli tohoto webu a dalším jemu podobným, kteří mají patřičně široká ramena a také vědí, jak dosáhnout svého cíle. Závěrečné smutné konstatování. Poctivý bezpečáci prohráli na celé čáře a nastane doba centralizace služeb poskytovaných v oblasti BOZP. Jak využít změny v 309 ve svůj prospěch? Jsem optimista, a proto je nutné vytěžit z této nové situace něco pro sebe. Proto jsem na 23. května 2016 pro vás připravil seminář ,,Jak využít změny v 309 ve svůj prospěch?". Akce se uskuteční a je organizována Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze. Cílem semináře je upozornit účastníky semináře na výhody a úskalí, které změny v zákoně přináší jednotlivým dotčeným skupinám: zaměstnavatel - vrcholovému vedení organizace, vedoucím zaměstnancům, odborně způsobilým osobám - OZO BOZP a zaměstnancům. Předmětem přednášky nebudou nesmysly (razítka, deníčky, ), ale společně se budeme zamýšlet, co je pro jednotlivé výše uvedené skupiny z pohledu nové právní úpravy skutečně zásadní, a co je nutné využít (ve svůj prospěch). Pro bozpinfo.cz zpracoval: Zdeněk Šenk

Re: Jak to pomůže BOZP, anebo jinak Komu to pomůže?

11.05.2016 - 00:25 Vladimír Jindra
Dovolím si Vás opravit. V seznamu nemusím vést seznam zpracované dokumentace, tato povinnost nikde nařízená není, ani sdělení p. Neugebauera k tématu (předpokládám, že po konzultaci s dr. Samkovou) toto neobsahuje vizte zde - http://www.bozpinfo.cz/rozbal_diskusi_2.html?diskuse=29325

Re: Jak to pomůže BOZP, anebo jinak Komu to pomůže?

11.05.2016 - 11:40 Tomáš Neugebauer
Potvrzuji, že podle vyjádření JUDr. Samkové z 9. května 2016 má chronologický seznam smluvních vztahů podle § 10 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovat dobu od do, po kterou byly služby na základě objednávky či smlouvy poskytovány, obchodní název objednatele služby, jméno a příjmení poskytovatele služby a jeho podpis. To i odpovídá zákonnému požadavku. Praktické kroky naplňování nových povinností byly upřesňovány právě v pondělí na jednání kulatého stolu s akreditovanými společnostmi. Podrobné informace budou MPSV uvedeny na stránkách českého Focal pointu (http://www.ceskyfocalpoint.cz/). Jak uvedla JUDr. Samková, MPSV vyhodnotí všechny dosud došlé dotazy a odpovědi a uveřejní je na výše uvedených stránkách. Je pochopitelné, že tuto evidenci lze využít i nad rámec zákonné povinnosti. To však záleží na každé jednotlivé OZO nebo koordinátorovi. Důležité bude splnit zákonnou povinnost. Zda bude sloužit k evidenci činností, tedy jednotlivých plněných úkolů, včetně evidence dokumentů, jak uvádí p. Šenk, je tedy druhořadé, neboť se nejedná o zákonnou povinnost (zákon pouze požaduje, aby na zpracovaném dokumentu bylo uvedeno jméno a vlastnoruční podpis, tedy dokument nemusí být evidován).

Re: Jak to pomůže BOZP, anebo jinak Komu to pomůže?

11.05.2016 - 12:11 Tomáš Neugebauer
Máte pravdu v tom, že OIP může kontrolovat pouze plnění toho, co je stanoveno zákonem. Zákonem však není stanovena povinnost vést evidenci zpracovaných dokumentů. Není tedy pravda vaše tvrzení, že inspekce může kontrolovat, zda "nechybí některé dokumenty, které OZO BOZP zpracoval". Zákon pouze požaduje opatřovat zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a vlastnoručním podpisem, nikoliv vedení evidence, jak vy uvádíte. Tedy může kontrolovat, zda na zpracovaném dokumentu je či není uveden podpis a jméno (možno uvést razítkem), nikoliv však, zda OZO má tento dokument zapsán v nějakém seznamu. Jinak plně souhlasím s vašim závěr, že novela k zvýšení úrovně BOZP nepřispěje.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail