Nově řešené výzkumné projekty ve VÚBP, v.v.i.

V roce 2011 bude VÚBP, v.v.i. řešit dva výzkumné projekty pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. bude v roce 2011 řešit dva nové výzkumné projekty pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí. První z projektů nese název Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích. Cílem projektu je shrnout aktuální vědecké poznatky o nebezpečnosti nanočástic a ostatních aerosolových částic, které se mohou vyskytovat na pracovištích. V rámci projektu budou provedena terénní měření, při kterých bude kladen důraz na zjištění expoziční cesty. Měření bude zaměřeno na zjištění kvalitativních a kvantitativních charakteristik částic a jejich popis z hlediska fyzikálních a chemických procesů. Šetření na pracovištích bude provedeno formou screeningu na vybraných pracovištích s cílem zjistit aktuální stav aplikované ochrany pracovníků. Na tuto část naváže navržení optimalizované koncepce ochrany zaměstnanců vystavených působení nebezpečných částic, která se bude opírat i o výsledky měření účinnosti záchytu nanočástic a mikročástic na stávajících typech ochranných prostředků používaných při ochraně dýchadel na pracovištích. Ukončení projektu je plánováno na 31. 12. 2011.

Druhý projekt je zaměřen na problematiku bezpečnosti práce při těžby dřeva, jak již název Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců napovídá. Díky vlivům rostoucí meteorologické nestability klimatu a stále častějšímu výskytu silných bouří, větrných smrští a vysoké sněhové pokrývky v našich zeměpisných šířkách je třeba reálně počítat s možnými negativními dopady těchto živelných pohrom na lesní porosty – s lesními kalamitami. Nutnost urychleně řešit těžbu dřeva v postižených oblastech, maximální nasazení materiálně technických a zejména lidských zdrojů sebou přináší vysoké riziko ohrožení zdraví a životů těchto osob. Důkazem toho jsou nepříznivé statistiky pracovních a smrtelných úrazů v období odstraňování následků živelných událostí. Cílem projektu je získání poznatků o skutečných příčinách, o způsobu organizace práce v krizových podmínkách, o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a při těžbě dřeva, o požadavcích a nárocích na pracovní síly (OSVČ), o způsobech jejich proškolení a možnosti efektivního zácviku. Projekt je zaměřen na výzkum podmínek a postižení stavu a úrovně bezpečnosti a zdraví při práci zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců při těžbě dřeva včetně výskytu pracovní úrazovosti v této cílové skupině. Ukončení projektu je plánováno na 31. 12. 2011.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail