Několik poznámek k vyhlášce č. 107/2013 Sb.

Zdroj: 

Dne 1. května nabyla účinnosti vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,... Proto se u ní několika poznámkami zastavíme.

Vyhláška č. 432/2003 Sb.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, upravuje, co se rozumí faktory, které mohou nebo mají vliv na zdraví, a vysvětluje princip zařazení práce do kategorie jako souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek v charakteristické směně. Charakteristickou směnou se rozumí směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. Vyhláška dále definuje charakteristiku jednotlivých kategorií, tj. kategorie první, druhé, třetí nebo čtvrté a upřesňuje, že kategorie, do které má být práce zařazena podle § 37 odst. 3 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví, se v případě, že jde o práci spojenou s expozicí několika faktorům, stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru. Pro hodnocení expozice skupin osob nebo jednotlivých osob chemickým látkám se vyhláškou upřesňuje, že takové hodnocení se provádí na základě stanovení vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického materiálu, odebraného exponovaným osobám ve vhodnou dobu, tzv. biologických expozičních testů, jejichž překročení svědčí o zvýšení expozice chemickým látkám nad hygienicky přípustnou úroveň. Vyhláška rovněž upravuje náležitosti povinného hlášení podle § 41 zákona o ochraně veřejného zdraví, a to o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu a hlášení o zacházení s biologickými činiteli, které podává zaměstnavatel, na jehož pracovištích budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4. V příloze č. 1 jsou pak upravena kritéria kategorizace prací pro jmenovité faktory pracovních podmínek včetně limitů pro jejich zařazování do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté. V příloze č. 2 jsou pak v tabulkách č. 1 a 2 upraveny limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů v krvi nebo moči.

Novela č. 107/2013 Sb.

Cílem předkládané novely bylo zejména upravit kritéria pro zařazení práce s vibracemi do kategorie druhé až čtvrté v návaznosti na nové hygienické limity, které upravilo nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v souladu s limity používanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi), (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), a které jsou podle nových předpisů mírnější. Hygienické limity upravené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., které nahradily přísnější národní úpravu a které odpovídají směrnici EU, budou v praxi znamenat, že tatáž práce s vibracemi zařazená do kategorie třetí nově odpovídá kategorii druhé (původní limit 123 dB, nový limit 128 dB) a práce zařazená do kategorie čtvrté (133 dB) bude odpovídat kategorii třetí.

U faktoru hluku dochází ke změně terminologie vyjadřovaných limitů podle nařízení vlády 272/2011 Sb., která odpovídá terminologii směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem), (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

U faktoru prachu se z hodnocení prachu s obsahem azbestu, u něhož není známé přesné mineralogické zařazení nebo jde o prach pocházející ze směsi různých druhů azbestu, odstraňuje hodnocení podle amfibolových azbestů, neboť všechny druhy azbestů mají stejný hygienický limit počtu vláken na cm-3. Pro hodnocení prachu udávaného v mg. na m-3 při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice je v případě, že je práce vykonávaná v různě rozložených směnách nebo časech, nutné použít stejné kritérium časového vymezení, a to proměnlivý počet hodin za sledované období (týden, měsíc nebo delší dobu), obdobně jak je navrhováno u hluku a vibrací.

Rovněž se upravují kritéria pro zařazování prací s chemickými látkami, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci do kategorie druhé a třetí, upravenými v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v návaznosti na zařazení dalších látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

V případě zařazování prací spojených s neionizujícím zářením se zrušuje kritérium pro zařazení práce do kategorie druhé vzhledem ke způsobu stanovení nejvyšších přípustných hodnot a existenci prahu působení, a upravují se pouze kritéria pro kategorii třetí tak, aby bylo zřejmé, že tam patří práce, u které jsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty, avšak její vliv na zdraví lze minimalizovat pomocí osobních ochranných pracovních prostředků.

Faktory celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemeny a pracovní polohy se upravují tak, aby bylo zřejmé, že hygienické limity se vztahují k průměrné směně, která je stanovena jen pro účely jmenovaných faktorů, avšak je zároveň směnou charakteristickou, která je nutná pro objektivní stanovení expozice osob danému faktoru.

U zátěže teplem a chladem jsou do kritérií pro zařazení práce do kategorií promítnuty obsahové změny, které upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. U faktoru psychická zátěž se v návaznosti na přijetí nařízení vlády č. 361/2007 Sb. redukují ukazatelé psychické zátěže jen na ty, které jsou spojeny buď se zvýšeným rizikem úrazu, nebo mají vliv na biorytmy osob a lze jejich vliv minimalizovat přijetím opatření k ochraně zdraví při práci.

U faktoru zraková zátěž je upraven text tak, aby odpovídal právní úpravě nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a současně se doplňují vysvětlující pomocná kritéria k definovaným ukazatelům zrakové zátěže.

Práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu zůstávají v původním znění. V příloze č. 2, která upravuje limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů se do obou tabulek doplňují další položky nových látek a jejich metabolitů, které lze prostřednictvím biologickým expozičních testů sledovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail