Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : srpen - říjen 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 348 14.6.2011

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)
        anotace: Cílem tohoto návrhu je změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES1 ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli).Ustanovení směrnice představují „minimální požadavky“, takže umožňují každému členskému státu přijmout přísnější předpisy. Směrnice stanoví nejvyšší přípustné hodnoty expozice časově proměnným elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím s kmitočty od 0 do 300 GHz3. Žádný zaměstnanec nesmí být vystaven hodnotám polí přesahujícím tyto mezní hodnoty, které vycházejí z účinků na zdraví a z údajů o biologickém působení. Směrnice také stanoví referenční a orientační hodnoty pro časově proměnná i statická pole. Jsou to přímo měřitelné parametry, při jejichž překročení musí zaměstnavatel přijmout jedno nebo několik opatření stanovených směrnicí. Dodržení těchto referenčních hodnot rovněž zaručuje dodržení i příslušných nejvyšších přípustných hodnot.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - expozice pracovníků - BOZP - rizika pracovní - činitelé fyzikální - opatření

EUR-Lex - č. KOM(2011) 522 30.8.2011

2

Návrh nařízení Rady kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek
        anotace: Tímto nařízením se zřizuje evropský systém registrace dopravců. Dopravci by měli o registraci žádat prostřednictvím centrálního internetového rozhraní. Tyto žádosti prověří příslušný vnitrostátní orgán, který vydá registraci, pokud žadatel splňuje základní bezpečnostní standardy. Systém zároveň příslušným orgánům poskytuje lepší přehled o dopravcích, kteří v jejich zemi působí. Systém musí být k dispozici, odzkoušený a funkční, až toto nařízení vstoupí v platnost. Tímto nařízením se přijímá odstupňovaný přístup, jelikož dopravci, kteří přepravují výhradně zásilky, jež jsou předmětem výjimky, se registrovat nemusejí. Na druhé straně ponechává nařízení členským státům pravomoc doplnit další registrační požadavky pro dopravce štěpných a vysoce radioaktivních látek.
        klíčová slova: dopravci - registrace - standardy - bezpečnost - látky radioaktivní

EUR-Lex - č. KOM(2011) 593 29.9.2011

3

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření
        anotace: Návrh této směrnice stanoví základní bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníků, obyvatelstva, pacientů a jiných osob vystavených lékařskému ozáření
před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření za účelem jejich jednotného provádění členskými státy.
        klíčová slova: záření ionizující - rizika - ochrana - ozáření - standardy - bezpečnost - státy členské - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 609 6.10.2011

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace
        anotace: Tímto nařízením se zřizuje program Evropské unie pro sociální změny a inovace, jehož cílem je přispívat k provádění strategie Evropa 2020, jejích hlavních cílů a integrovaných hlavních směrů poskytováním finanční podpory na cíle Evropské unie, pokud jde o podporu vysoké úrovně zaměstnanosti, zaručení přiměřené sociální ochrany, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek.
        klíčová slova: programy - strategie - podpora finanční - zaměstnanost - ochrana sociální - podmínky pracovní - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 614 6.10.2011

5

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle : investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
        anotace: Navrhované nařízení určuje rozsah zásahů EFRR a také vymezuje seznam činností, které nebudou způsobilé k poskytnutí podpory. Vymezuje investiční priority pro každý z tematických cílů. Bude třeba, aby se v přechodových regionech a více rozvinutých regionech největší část jejich přídělů (s výjimkou ESF) zaměřila na energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů, konkurenceschopnost MSP a inovace. Méně rozvinuté regiony budou moci věnovat své příděly na širší škálu cílů odrážející širší rozsah rozvojových potřeb.
        klíčová slova: fondy evropské - podpora - cíle - regiony - účinnost energetická - konkurenceschopnost - inovace - návrhy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail