Národní a další významné online zdroje informací o BOZP

Každý den, minutu a sekundu jsou v souvislosti s prací v sázce zdraví a životy lidí. Pro osoby zodpovědné za prevenci rizik a zajišťování BOZP zaměstnanců je nezbytné, aby byly znalé informačních zdrojů o BOZP, v lepším případě, aby byly schopny se v nich co nejlépe orientovat a využívat jimi poskytované informace. Je nad možnosti tohoto článku jmenovat všechny relevantní zdroje, přesto se pokusíme připomenout alespoň některé z těch, které by měly být v centru jejich profesního zájmu.

Dnes má uživatel možnost využít specificky i obecně zaměřené online zdroje o BOZP podle toho, co právě hledá. Mezi velkým množstvím českých internetových stránek najdeme stránky orgánů státní správy, které jsou pověřeny kontrolní, legislativní nebo jinou činností týkající se BOZP. Charakter stránek orgánů státní správy je zčásti informativní, zčásti přímo poskytují bezplatné poradenství nebo nabízejí služby, tiskoviny a další materiály pro prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií technických zařízení, příp. pro co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.

Oborový portál BOZPinfo se zaměřuje na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků. Hlavním cílem BOZPinfo je poskytovat komplexní informace a přehled informačních zdrojů z oblasti BOZP. Podoba portálu od jeho spuštění v roce 2002 postupně doznávala menších či větších změn. V tomto smyslu byl významný rok 2016, kdy došlo ke změně redakčního systému a vizuální podoby stránek. Dnes, v roce 2022, tvoří verzi portálu rubriky: Rady pro Vás, Právní předpisy, Výzkum BOZP, Knihovna BOZP, Kalendář akcí, Pracovní místa, Katalog OZO. V rubrice Knihovna BOZP/Čítárna vznikla nyní nová podrubrika Informace pro občany Ukrajiny/ Інформація для громадян України. Na úvodní straně BOZPinfo jsou umístěny aktuální články a Téma BOZPinfo, Krátké zprávy, kde čtenáři mohou mimo jiné najít informace z Evropské agentury pro BOZP.

Z portálu BOZPinfo je možný vstup do Encyklopedie BOZP (vizualizační nástroj, jehož cílem je pochopení terminologických a sémantických vazeb a souvislostí a získání přehledu o problematice BOZP); Safe - digitálního archivu BOZP (průběžně budované úložiště monografií, periodik, časopiseckých článků, norem, právních předpisů ČR a EU, výzkumných zpráv, studentských prací a dalších dokumentů soustředěných v oborové knihovně BOZP); Znalostního systému BOZP (ZSBOZP), který efektivně shromažďuje, zpracovává, spravuje a prezentuje znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních informačních a komunikačních nástrojů. Obsah ZSBOZP je rozdělen do dvou úrovní - úroveň pro státní správu a úroveň pro odbornou veřejnost. Další odkaz vede do aplikace BOZP kraje (veřejně dostupná webová aplikace postavená na otevřených datech, které lze využít pro analýzy v oblasti BOZP a prevenci rizik) nebo na webové stránky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP) do sekce Pocasty a videa a na další tematicky zaměřené webové stránky projektů, na kterých se VÚBP podílel. Na webových stránkách VÚBP můžete najít například informace o kurzech a vzdělávání v BOZP, mnoho publikací na téma BOZP, materiály pro cizince, informace o aktuálně řešených projektech apod.

Součástí portálu BOZPinfo je také elektronický odborný Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti = Journal of Safety Research and Applications (JOSRA).

Řadu informací zájemci mohou najít také na webových stránkách Českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci provozovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, které je ústředním orgánem státní správy odpovědným za oblast BOZP v ČR a tzv. národním kontaktním místem neboli Focal Pointem jmenovaným Evropskou agenturou pro BOZP (European Agency for Safety and Health at Work - EU-OSHA) k provádění pracovních programů agentury v Česku.

Web Český Focal Point pro BOZP je součástí informační sítě BOZP Evropské unie a komunikační platformou národního kontaktního místa s odbornou i širší veřejností. Klíčovým úkolem této stránky je pomáhat uživatelům najít informace mezinárodního charakteru o BOZP v ČR i za hranicemi, zejména pak v zemích EU, a to v českém jazyce. Informace jsou tříděny do rubrik: Novinky a akce; Právní předpisy; Kampaně a soutěže; Výzkum; Statistika; Rada vlády pro BOZP; Akreditace: z. č. 309/2006 Sb. (zde je například aktuální seznam držitelů akreditace na pořádání zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi); Systém BOZP v EU; Vzdělávání; Témata; Publikace a zprávy; O naší síti. Provoz webové stránky Český Focal Point ČR zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s požadavky Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Čerpá zároveň z webu EU-OSHA a z informací dodávaných do ČR přímo z Evropské agentury pro BOZP. S Evropskou agenturou pro BOZP souvisí OiRA, aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik. Přehled o všech nástrojích OiRA v češtině, které byly zatím vyvinuty, najdete zde.

Dalším důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky Státního úřadu inspekce práce, stránky oblastních inspektorátů práce, které jsou dostupné z uvedené internetové adresy SÚIP. Zájemci zde mohou najít například zodpovězené dotazy z bezpečnosti práce, podat podnět ke kontrole v případě porušování pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP na pracovišti nebo aktuální Program kontrolních akcí SÚIP. Pravidelně jednou za čtvrtletí vychází Zpravodaj SÚIP. Vybrané články ze Zpravodaje jsou publikovány i na BOZPinfo.

Informace k vyhrazeným technickým zařízením poskytuje Technická inspekce České republiky. Hlavním cílem působnosti TIČR je snaha o zvýšení bezpečnosti vyhrazených technických zařízení s cílem zajistit co možná nejvyšší ochranu osob, zvířat a majetku a předcházet možným nežádoucím stavům. Vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, který bude s účinností k datu 1. 7. 2022 nahrazen zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Tématům z okruhu pracovního prostředí a zdraví, jako jsou například minimalizace rizik v souvislosti s prací, faktory pracovního prostředí, pracovní zátěž, se věnují vrcholové organizace spadající do resortu zdravotnictví, zejména pak Státní zdravotní ústav. V souvislosti s pandemií koronaviru byly hojně navštěvovány webové stránky Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zamestnance-a-zamestnavatele/.  Přispět k humanizaci lidské činnosti a optimalizaci vztahů mezi schopnostmi člověka a podmínkami pro jeho činnost je zase cílem České ergonomické společnosti. Jedná se odborné sdružení fyzických a právnických osob, jehož posláním je podporovat rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi.

Bude-li zaměstnavatel potřebovat aktivně řešit ochranu zdraví zaměstnanců, má možnost na internetu vyhledat a obrátit se na územně příslušnou hygienickou stanici. Výčet krajských hygienických stanic je na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Snahou o široké spektrum a pokud možno i komplexnost zveřejňovaných informací se vyznačují nformační servery či webové portály, ať už ryze elektronické nebo vydávané současně v tištěné verzi. Mnoho užitečných informací pro odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a další zájemce o oblast BOZP lze najít na webových stránkách řady komerčních firem, jejichž výčet by byl již nad rámec tohoto článku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail