Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR v roce 2000

Studie VÚBP

 

Úvod

Plný text studie ke stažení (formát PDF, 42 str., komprimováno)

Studie rozlišuje, kdo náklady vyplývající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nese nebo kdo tyto ztráty pocítí. To znamená, že stanoví, jaké ztráty pocítí postižení pracovníci případně osoby na jejich výdělku závislé, dále provádí odhad, jaké náklady a ztráty vyvolají u zaměstnavatelů a konečně vyjadřuje, jaké náklady a ztráty souhrnně vzniknou z těchto událostí celé společnosti.
Vhodná data pro přímý výpočet nákladů a ztrát neexistují, proto nezbývá jiná možnost, než použít komplikovanější postupy a zejména složitější kalkuly (mnohdy i s několika proměnnými a konstantami), jejichž prostřednictvím, při užití jiných dostupných a ověřených subsidiárních údajů, budou potřebné základní položky nákladů a ztrát stanoveny (bodové odhady). Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání jsou chápány buď ve smyslu reálných peněžních výdajů nebo též v budoucnu nerealizovaných nákladů příležitosti či ve smyslu peněžně vyčíslených nákladů způsobených škod (náklady ze škod), které nejsou ve vymezených systémech nikým jiným nahrazeny. Proto byl do nákladů a ztrát zahrnut i nevytvořený hrubý domácí produkt jako nerealizovaný náklad příležitosti v důsledku absence, invalidity nebo smrti postižených.
Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání, k nimž došlo v roce 2000, představují tedy nejen výdaje a ztráty vyvolané těmito událostmi v roce jejich vzniku, ale i výdaje a náklady nebo ztráty, které v jejich důsledku budou vznikat i v dalších letech (výplaty náhrad škod po skončení pracovní neschopnosti, výplaty invalidních, částečných invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů, výplata různých příspěvků, poskytování úhrad zdravotní péče, případné ztráty na výdělku postižených, v budoucnu nerealizovaný hrubý domácí produkt, placení přirážek k pojistným apod.).
Je třeba upozornit, že veškeré náklady a ztráty jsou uváděny v cenách (vyjádřených v peněžních jednotkách) odpovídajících době jejich vzniku a že nereflektují inflaci.
Největší část nákladů a ztrát plynoucích z nově zaznamenaných pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nesou zaměstnavatelé. Těm vznikla ztráta v celkové výši kolem 18 mld. Kč (18 070,8 mil. Kč).
Značná část těchto nákladů a ztrát, a to adekvátní části pojištěných nákladů a ztrát nebo ztráty na hrubém domácím produktu ze zameškané pracovní doby v důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a nemoc z povolání příp. v důsledku krátkodobého přerušení práce spolupracovníků a nadřízených či ostatní přímé náklady a ztráty, se promítají i do společenských (souhrnných) nákladů a ztrát a tvořily 79% těchto společenských nákladů a ztrát (17 862,8 mil. Kč).
Společenské náklady a ztráty způsobené pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání zaznamenanými v  roce 2000 potom představovaly 22,5 mld. Kč (22 543,2 mil. Kč). Významnou část těchto nákladů tvořila ztráta na hrubém domácím produktu v důsledku invalidity nebo smrti postižených (téměř 4,5 mld. Kč). Podstatně menší část představovaly náklady kryté ze státního rozpočtu (pouze 197,6 mil. Kč).
V souhrnných nákladech a ztrátách na pracovní úrazy a nemoci z povolání tvoří velkou část součet ztrát na hrubém domácím produktu (přes 9,5 mld. Kč, tj. přes 42% souhrnných nákladů a ztrát). I když to jsou objektivně stanovené závažné druhy ztrát, působí jako poněkud spekulativní hodnoty, a to zejména v případech invalidity nebo smrti poškozených.  S ohledem na jejich dlouhodobý efekt však nemohou být bagatelizovány nebo pomíjeny.
Osobám invalidním v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, ač se na tvorbě hrubého domácího produktu nepodílejí, je poskytováno plnění jak ze systému sociálního zabezpečení (důchody, podpory, příspěvky), tak ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (náhrady) a současně jsou ze systému veřejného zdravotního pojištění prováděny i úhrady zdravotnickým a lékárenským zařízením za zdravotní péči o ně. I v případě smrtelných pracovních úrazů probíhá plnění vůči pozůstalým a osobám na zraněném závislým.
Ztráty způsobené v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání pracovníkům představovaly podstatně nižší částku, a to zhruba 0,9 mld. Kč (905 mil. Kč).

nahoru…

Průměrné náklady na jeden případ pracovního úrazu v roce 2000

Průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním pracovním úrazem

225 680 Kč

Průměrné náklady a ztráty na jeden ostatní a těžký pracovní úraz

205 620 Kč

Průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním smrtelným pracovním úrazem

8 360 090 Kč

Průměrné souhrnné ztráty a náklady způsobené jednou nemocí z povolání

1 353 950 Kč

Nebude-li do nákladů a ztrát zahrnován hrubý domácí produkt, který nebyl vytvořen v důsledku invalidity nebo smrti způsobené pracovními úrazy nebo invalidity způsobené nemocemi z povolání, potom by průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním pracovním úrazem (bez ohledu na jeho závažnost) činily 186 100 Kč. Přitom průměrné náklady a ztráty způsobené jedním těžkým nebo ostatním pracovním úrazem by činily 184 710 Kč a náklady a ztráty způsobené jedním smrtelným pracovním úrazem by dosáhly hodnoty 578 920 Kč.
Průměrné náklady a ztráty vyvolané jednou nemocí z povolání by potom dosáhly hodnoty 661 860 Kč.

 

nahoru…

Ztráty způsobené pracovníkům

Při vyčíslení ztrát způsobených pracovníkům vycházíme z reálně definovaných a objektivně vyčíslitelných škod, jimiž jsou obecně ztráty na výdělku poškozených včetně osob samostatně výdělečně činných a v případě zaměstnanců ještě další nevyplacené částky náhrad přiznávaných při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu vzniklou zejména při pracovním úrazu).
Problém nevyplacených náhrad za ztrátu na výdělku a ostatních náhrad, na něž vznikl poškozeným nárok v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání se netýká kategorie Dobývání nerostných surovin, ale čtrnácti zbývajících kategorií OKEČ. (U kategorie Dobývání nerostných surovin vzniká naopak podezření na zneužívání současného systému odškodňování následků pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.)
V těchto kategoriích OKEČ bylo v roce 2000 nově hlášeno 90 874 pracovních úrazů a 826 nemocí z povolání. To představuje celkem 91 700 případů, v nichž vznikl nárok na náhrady škod. Ale podle údajů v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2000 vycházejících z automatizovaného zpracování ročních výkazů o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1- 01 (zjišťování provedené Českým statistickým úřadem podle Programu statistických zjišťování na rok 2000) .bylo v těchto kategoriích odškodněno pouze 73 372, tj. 80% případů. To znamená, že podle hrubého odhadu nebylo 20% případů, v nichž vznikl nárok na náhrady škod, odškodněno.
Vyjadřované ztráty na výdělku a ostatní monetárně vyjádřené škody se v celém rozsahu vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné, které jsou spolu s pojištěnci malých podniků při statistickém zjišťování zahrnuty do sumářů předkládaných Okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).
Některé údaje o této skupině pojištěnců jsou v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR za rok 2000 uváděny v kategorii označené: Nezjištěno. Ale OSSZ, bohužel, v sumářích zahrnutých do statistického zjišťování nevykazují údaje o náhradách škod vyplácených v případech pracovních úrazů nebo nemocí z povolání této skupině pojištěnců. Tyto údaje proto musely být do výpočtu vhodně zahrnuty
Nevyplacené náhrady škod představují ztráty, které zahrnují:

 • nevyplacené odškodné sestávající z náhrady ztrát na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhrady za věcné škody vzniklé při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které se odhaduje zhruba na 250 mil. Kč
 • nevyplácené náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity či částečné invalidity pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, které jsou odhadovány zhruba na 655 mil. Kč.

Z toho nevyplacené náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity či částečné invalidity, představují přes 30% z celkové částky náhrad vyplacených v roce 2000 podle § 195 a 199 ZP pro pracovní úrazy a nemoci z povolání a 99% náhrad vyplacených v daném roce z téhož důvodu v ostatních kategoriích OKEČ. Pro porovnání je vhodné uvést, že v kategorii OKEČ Dobývání nerostných surovin byla v tomtéž roce vyplacena částka 1,5 miliardy Kč.
Celkové ztráty způsobené pracovníkům se dají vyjádřit částkou odhadovanou zhruba na 0,9 miliardy Kč (905 mil. Kč). Tato částka představuje exaktně prokázané minimální ztráty způsobené pracovníkům pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, ale nevyjadřuje v plném rozsahu subjektivně pociťovanou újmu vyvolanou těmito událostmi, protože bere v úvahu pouze jednorázově vyplácené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tyto náhrady poskytované podle našich právních předpisů jsou nesrovnatelně nižší, než jaké mohou být vymáhány podle práva jiných států EU nebo USA.
Budeme-li předpokládat, že jsou ztráty rozděleny v poměru počtu nově hlášených pracovních úrazů k počtu nově zjištěných nemocí z povolání, potom ztráty pociťované pracovníky představují v případě pracovních úrazů částku 896 mil. Kč a v případě nemocí z povolání částku 9 mil. Kč.

 

nahoru…

Náklady a ztráty vyvolané u zaměstnavatelů

 

Náklady a ztráty vznikající zaměstnavatelům budou v podstatě rozlišeny na pojištěné náklady a ztráty a nepojištěné náklady a ztráty.

Pojištěné náklady na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání vznikající zaměstnavatelům zahrnují:

 • adekvátní část nemocenského hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů na toto pojištění,
 • adekvátní část vyplácených důchodů hrazených z příspěvků zaměstnavatelů na důchodové pojištění, a to invalidních důchodů, částečných invalidních důchodů, vdovských a sirotčích důchodů,
 • adekvátní část úhrady poskytnuté zdravotní péče z příspěvku zaměstnavatelů na veřejné zdravotní pojištění,
 • náhrady vyplácené z pojistného placeného zaměstnavateli za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • adekvátní část nákladů na závodní preventivní péči (§ 35 písm. a zákona č. 48/1997 Sb.), která bezprostředně souvisí s poskytnutím první pomoci zraněným.

V pojištěných nákladech představují největší položku náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání (přes 61% pojištěných nákladů a ztrát), které dosahují hodnoty téměř 7,7 mld. Kč (7 668,5 mil. Kč). Přitom jejich největší část tvoří postupně vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity či částečné invalidity podle § 195 ZP, které činí téměř 5,8 mld. Kč (5 765,4 mil. Kč).
Na druhém místě jsou úhrady zdravotní péče které představují částku téměř 2,9 mld. Kč (2 859,4 mil. Kč), tj. téměř 23% pojištěných nákladů a ztrát. V nich téměř 99% tvoří úhrady zdravotní péče v případě pracovních úrazů.
Na třetím místě jsou náklady na invalidní a částečné invalidní důchody, které s ohledem na dlouhodobý charakter plnění představují částku 1,2 mld. Kč (1 222 mil. Kč), tj. téměř 10% pojištěných nákladů a ztrát. Přitom náklady na částečné invalidní důchody jsou o 123% vyšší než náklady na invalidní důchody.
V nich jsou výrazně zastoupeny náklady na invalidní a částečné invalidní důchody přiznané pro nemoci z povolání. Ty tvoří téměř tři čtvrtiny nákladů na tyto důchody přiznané pro pracovní úrazy a celkem 73% pojištěných nákladů na nemoci z povolání.
Na čtvrtém místě je nemocenské (645,4 mil. Kč) zahrnující přes 5% pojištěných nákladů a ztrát. To se s ohledem na relativní zastoupení případů nejvíce projevuje u pracovních úrazů.

Náklady a ztráty vyvolané u zaměstnavatelů
nahoru…

Nepojištěnými ztrátami a náklady vyvolanými pracovními úrazy a nemocemi z povolání jsou následující druhy nákladů a ztrát:

 • ztráta na hrubém domácím produktu plynoucí ze zameškané pracovní doby postižených,
 • ztráta na hrubém domácím produktu způsobená krátkodobým přerušení práce spolupracovníků a nadřízených postižených pracovníků zúčastněných na události,
 • přirážky k pojistnému vyměřené podle § 45 zákona č. 48/1997 Sb. pojišťovnami provozujícími veřejné zdravotní pojištění nebo (sporadicky) jinými pojišťovnami,
 • pokuty uložené orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce v souvislosti se smrtelnými nebo těžkými pracovními úrazy,
 • náhrady (regresy) vyměřené některou z uvažovaných pojišťoven,
 • ostatní náklady a ztráty,
 • náhrady škod při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vyplácené podle §§ 193, 194, 195 a 199 mimo rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (ve veřejné správě).

Největší položku v nepojištěných nákladech a ztrátách tvoří ztráta na hrubém domácím produktu (součet nerealizovaných přidaných hodnot) v důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání. Ta představuje hodnotu téměř 4,5 mld. Kč (4 450,5 mil. Kč). Významnou položku tvoří i ztráty na hrubém domácím produktu způsobené krátkodobým přerušením práce spolupracovníků či nadřízených postižených pracovníků zúčastněných na případu. Ty se odhadují zhruba na 0,6 mld. Kč (615,5 mil. Kč).
Celkové ztráty na hrubém domácím produktu vzniklé zaměstnavatelům v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání představují téměř 5,1 mld. Kč (5 066mil. Kč) a tvoří přes 91% nepojištěných nákladů a ztrát.
Ostatní přímé náklady a ztráty z nepojištěných nákladů a ztrát vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání představují částku 274,4 mil. Kč a tvoří téměř 5% nepojištěných nákladů a ztrát. Výrazně se projevují u ostatních a těžkých pracovních úrazů.
Ostatní přímé náklady a ztráty zahrnují náklady na mzdy ostatních pracovníků zúčastněných na události (poskytování první pomoci, svědectví, omezení v práci apod.), náklady na obnovu zničených nebo na opravu poškozených zařízení a věcí, náklady na soudní řízení, peněžité podpory poškozeným nebo pozůstalým a prominutí půjček (v případě smrti nebo invalidity), ztráty související s nevyužitou kvalifikací poškozených získanou na náklady podniku, náklady na nábor a zaškolení nových pracovníků nebo na přeškolení a zácvik poškozených, nemohou-li vykonávat dosavadní práci.
Nezanedbatelnou položkou jsou i náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání vyplácené nad rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za tyto události. Ty představují 3,5% nepojištěných nákladů a ztrát (193,8 mil Kč.).

Náklady a ztráty vyvolané u zaměstnavatelů
nahoru…

Rozložení a výše jednotlivých položek nákladů a ztrát vyvolaných v roce 2000 u zaměstnavatelů pracovními úrazy a nemocemi z povolání.

Druh nákladů a ztrát

Náklady a ztráty v mil. Kč

na pracovní úrazy

na nemoci
z povolání

celkem

ostatní

smrtelné

celkem

 POJIŠTĚNÉ NÁKLADY

   nemocenské

637,3

 

637,3

8,1

645,4

   důchody

      - invalidní

267,4

 

267,4

110,9

378,3

      - částečné invalidní

433,9

 

433,9

409,8

843,7

      - vdovské

 

96,1

96,1

 

96,1

      - sirotčí

 

28,1

28,1

 

28,1

   úhrady zdravotní péče

2824,0

 

2824,0

35,4

2859,4

   úhrady závodní preventivní péče

2,9

 

2,9

 

2,9

   náhrady ze zákonného pojištění

      - jednorázové (§ 143 ZP)

1864,7

 

1864,7

38,4

1903,1

      - postupně vyplácené (§195)

5654,1

 

5654,1

111,3

5765,4

Pojištěné náklady celkem

11684,3

124,2

11808,5

713,9

12522,4

 NEPOJIŠTĚNÉ NÁKLADY

   ztráta na HDP ze zameškané pracovní doby

      - poškozených

4396,6

 

4396,6

53,9

4450,5

      - spolupracovníků

614,3

1,2

615,5

 

615,5

   přirážky k pojistnému

4,9

 

4,9

 

4,9

   pokuty uložené orgány SOD

4,9

3,2

8,1

 

8,1

   náhrady škod pojišťovnám

1,2

 

1,2

 

1,2

   ostatní přímé náklady

270,1

2,5

272,6

1,8

274,4

   náhrady škod ve veřejné správě

192,6

0,4

193,0

0,8

193,8

Nepojištěné náklady celkem

5484,6

7,3

5491,9

56,5

5548,4

NÁKLADY CELKEM

17168,9

131,5

17300,4

770,4

18070.8

 

Náklady a ztráty vyvolané u zaměstnavatelů
nahoru…

Ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání hlášenými v roce 2000 a hrazené z prostředků zaměstnavatelů představují souhrnně 18 070,8 mil. Kč.
Pojištěné náklady a ztráty, tj. náklady a ztráty hrazené z adekvátních částí příspěvků zaměstnavatelů na jednotlivá pojistná, které zaměstnavatelé platí bez ohledu na to, vznikají-li u nich pracovní úrazy nebo nemoci z povolání či ne, činí celkem 12 522,4 mil. Kč.
Nepojištěné náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, které jsou zaměstnavateli do značné míry ovlivnitelné preventivními opatřeními, se potom v celku odhadují na 5 548,4 mil. Kč.

nahoru…

 

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti

 

 

Náklady a ztráty vznikající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání celé společnosti (souhrnné ztráty a náklady) tvoří:

 • pojištěné náklady a ztráty hrazené z prostředků zaměstnavatelů, tj. z příspěvků zaměstnavatelů na pojistná za jednotlivé druhy pojištění (nemocenské, důchodové nebo veřejné zdravotní pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání),
 • nepojištěné náklady a ztráty, tj. některé z druhů nákladů a ztrát vznikajících zaměstnavatelům, ale které nejsou příjmem buď státního rozpočtu nebo některého z nositelů uvedených druhů pojištění příp. další ztráty vznikající společnosti (např. v důsledku smrti nebo invalidity postižených apod.)
 • a náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu, tj. náklady spojené s vyšetřováním příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání vzniklých ve veřejné správě, příp. úhrada majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání apod.

Pojištěné celospolečenské (souhrnné) náklady a ztráty jsou adekvátní části plnění zejména z nemocenského, důchodového a veřejného zdravotního pojištění.
Plnění z těchto pojištění, s výjimkou zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, kde pojistné hradí v plném rozsahu zaměstnavatel, odpovídají zhruba ideálním částem příspěvků na tato pojištění, která by zaměstnavatelé odvedli na pojištění následků pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.

Pro úplnost bude vhodné rekapitulovat, že pojištěné náklady a ztráty zahrnují:

 • adekvátní část nemocenského hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů na toto pojištění,
 • adekvátní část vyplácených důchodů hrazených z příspěvku zaměstnavatelů na důchodové pojištění,a to invalidních a částečných invalidních důchodů, vdovských a sirotčích důchodů,
 • adekvátní část úhrady poskytnuté zdravotní péče z příspěvku zaměstnavatelů na veřejné zdravotní pojištění,
 • adekvátní část nákladů na závodní preventivní péči, která bezprostředně souvisí s poskytnutím první pomoci zraněným a která byla hrazena též z příspěvků na veřejné zdravotní pojištění
 • a náhrady vyplácené z pojistného placeného zaměstnavateli za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištěné celospolečenské (souhrnné) náklady a ztráty jsou totožné s pojištěnými náklady a ztrátami vyvolanými u zaměstnavatelů, proto je pouze zrekapitulujeme.
Nemocenské vyplacené pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání představovalo částku 645,4 mil. Kč.
Odhadovaná plnění v případě důchodů přiznaných pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, která mají dlouhodobý charakter, činí u invalidních důchodů 378,3 mil. Kč a u částečných invalidních důchodů 843,7 mil. Kč. Náklady vyvolané smrtelnými pracovními úrazy na vdovské důchody představují částku 96,1 mil. Kč a na sirotčí důchody 28,1 mil. Kč.
Úhrady zdravotní péče poskytnuté při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání se odhadují na 2 859,4 mil. Kč. Adekvátní část nákladů na závodní preventivní péči souvisící s poskytnutím první pomoci při pracovních úrazech činí 2,9 mil. Kč.
Plnění ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které má též dlouhodobý charakter, představuje celkovou částku 7 668,5 mil Kč.

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti
nahoru…

 

 

Nepojištěné náklady a ztráty je nutno specifikovat, protože do souhrnných nákladů a ztrát (nákladů a ztrát vznikajících společnosti) nemohou být některé položky zahrnuty (pokuty, přirážky k pojistnému nebo náhrady škod pojišťovnám), neboť znamenají pouhé převody prostředků, které nemohou být hodnoceny jako absolutní úbytky ve vymezeném systému (zaměstnavatelé, nositelé pojištění, stát).

Nepojištěné náklady a ztráty vznikající společnosti z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání potom tvoří:

 • ztráta na hrubém domácím produktu plynoucí ze zameškané pracovní doby postižených,
 • ztráta na hrubém domácím produktu způsobená krátkodobým přerušením práce spolupracovníků a nadřízených poškozených pracovníků zúčastněných na události,
 • ztráta na hrubém domácím produktu v důsledku invalidity pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání,
 • ztráta na hrubém domácím produktu v důsledku smrtelných pracovních úrazů
 • a ostatní náklady a ztráty

V nepojištěných nákladech a ztrátách dominují ztráty na hrubém domácím produktu, které představují přes 97% nepojištěných nákladů a ztrát (přes 9,5 mld. Kč).
Z toho je u pracovních úrazů na prvním místě ztráta na hrubém domácím produktu ze zameškané pracovní doby zraněných, která činila téměř 4,4 mld. Kč (téměř 49% nepojištěných nákladů a ztrát plynoucích z pracovních úrazů). Na druhém místě je ztráta na hrubém domácím produktu pro invaliditu vyjádřená částkou přes 1,9 mld. Kč (téměř 22% z nepojištěných nákladů na pracovní úrazy). Na třetím místě je ztráta na hrubém domácím produktu pro smrt zraněných a ta představuje přes 1,7 mld. Kč (přes 19% nepojištěných nákladů a ztrát z pracovních úrazů).
U nemocí z povolání je na prvním místě ztráta na hrubém domácím produktu pro invaliditu, která činí téměř 806 mil. Kč, tj. téměř 94% nepojištěných nákladů na nemoci z povolání. Mnohem menší podíl na nepojištěných nákladech na nemoci z povolání má ztráta na hrubém domácím produktu ze zameškané pracovní doby pro nemoc z povolání (zhruba 54 mil. Kč).
Ostatní přímé náklady a ztráty z nepojištěných nákladů vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání představují částku přes 274 mil. Kč, tj. 3% z nepojištěných nákladů a ztrát. Ostatní přímé náklady a ztráty zahrnují náklady na mzdy ostatních pracovníků zúčastněných na události (poskytování pomoci, svědectví a účast na vyšetřování příčin, omezení v práci apod.), náklady na obnovu zničených nebo na opravu zařízení a věcí poškozených v souvislosti s pracovním úrazem, náklady na soudní řízení, peněžité podpory poškozeným nebo pozůstalým a prominutí půjček (v případě smrti nebo invalidity poškozeného), penále a zdržné, ztráty související s nevyužitou kvalifikací poškozených získanou na náklady podniku, náklady na nábor a zaškolení nových pracovníků nebo na přeškolení a zácvik poškozených, nemohou-li vykonávat dosavadní práci.

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti
nahoru…

 

Náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu tvoří následující položky:

 • náklady na vyšetřování příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, tj. náklady na mzdy pracovníků IBP nebo OBÚ za dobu věnovanou vyšetřování příčin zejména smrtelných, těžkých nebo hromadných pracovních úrazů a cestovní a ostatní výdaje spojené s vyšetřováním příčin,
 • náhrady podle § 193, 194, 195 a 199 ZP vyplácené mimo rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, tj. náhrady škod vzniklých při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání ve veřejné správě a obraně
 • úhrada majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d odst. 2 ZP (která v roce 2000 nevznikla).

 

Největší částku z nákladů a ztrát hrazených ze státního rozpočtu představují náhrady škod vyplacené nad rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve veřejné správě a obraně, které představují téměř 194 mil. Kč, tj. 98% nákladů krytých ze státního rozpočtu.

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti
nahoru…

 

Rozložení a výše jednotlivých položek celospolečenských nákladů a ztrát vyvolaných v roce 2000 pracovními úrazy a nemocemi z povolání.

 

Druh nákladů a ztrát

Náklady a ztráty v mil. Kč

na pracovní úrazy

na nemoci
z povolání

celkem

ostatní

smrtelné

celkem

  POJIŠTĚNÉ NÁKLADY

   nemocenské

637,3

 

637,3

8,1

645,4

   důchody

      - invalidní

267,4

 

267,4

110,9

378,3

      - částečné invalidní

433,9

 

433,9

409,8

843,7

      - vdovské

 

96,1

96,1

 

96,1

      - sirotčí

 

28,1

28,1

 

28,1

   úhrady zdravotní péče

2824,0

 

2824,0

35,4

2859,4

   úhrady závodní preventivní péče

2,9

 

2,9

 

2,9

   náhrady ze zákonného pojištění

      - jednorázové (§ 143 ZP)

1864,7

 

1864,7

38,4

1903,1

      - postupně vyplácené (§195)

5654,1

 

5654,1

111,3

5765,4

Pojištěné náklady celkem

11684,3

124,2

11808,5

713,9

12522,4

 NEPOJIŠTĚNÉ NÁKLADY

   ztráta na HDP ze zameškané pracovní doby

      - poškozených

4396,6

 

4396,6

53,9

4450,5

      - spolupracovníků

614,3

1,2

615,5

0

615,5

   ztráta HDP ztrátou pracovníků

      - pro invaliditu

1942,0

 

1942,0

805,6

2747,6

      - pro smrt zraněných

 

1735,2

1735,2

 

1735,2

   ostatní přímé náklady

270,1

2,5

272,6

1,8

274,4

Nepojištěné náklady celkem

7223,0

1738,9

8961,9

861,3

9823,2

 NÁKLADY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

   náklady na vyšetřování úrazů

3,0

0,8

3,8

 

3,8

   náhrady škod ve veřejné správě

192,6

0,4

193,0

0,8

193,8

Náklady ze státního rozpočtu celkem

195,6

1,2

196,8

0,8

197,6

NÁKLADY CELKEM

19102,9

1864,3

20967,2

1576,0

22543,2

 

Celkové (souhrnné) náklady a ztráty vznikající celé společnosti z pracovních úrazů a nemocí z povolání se dají odhadnout na 22,5 mld. Kč (22 543,2 mil. Kč).
Z toho náklady vyvolané pracovními úrazy se odhadují na 21 mld. Kč (20 967,2 mil. Kč) a z nich téměř 1,9 mil. Kč (1 864,3 mil. Kč) představují náklady na smrtelné pracovní úrazy. Náklady a ztráty plynoucí z nemocí z povolání se odhadují na 1,6 mld. Kč (1 576 mil. Kč).

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti
nahoru…

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail