Má referentka KHS dostat OOPP od svého zaměstnavatele nebo od kontrolované osoby?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji na KHS jako referentka. Při kontrolách v kuchyních bych měla mít plášť, zaměstnavatel však spoléhá, že mi tento plášť (eventuálně pokrývku hlavy, boty) poskytne kontrolovaná osoba. Dříve jsem tyto pláště, kalhoty, košile atd. dostávala od zaměstnavatele, teď prý nemám nárok. Je tomu skutečně tak?

V tomto směru se nic nezměnilo ani na zákonných ustanoveních ani na výkladové praxi. Každý zaměstnavatel, tedy i krajská hygienická stanice, je povinen provádět ve smyslu ustanovení § 102 zákoníku práce prevenci rizik a hodnotit, do jaké míry jsou zaměstnanci vystaveni riziku a následně přijímat opatření, aby riziko bylo minimalizováno. Podle § 104 odst. 1 zákoníku práce platí zásada, že tam, kde není možno riziko odstranit, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Jak vyplývá z Vašeho dotazu, chodíte na kontroly, jste vystavena riziku působení biologických činitelů a to je velice závažné riziko, které nelze podceňovat. Váš zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnavateli, u kterého budete provádět kontrolu, aby Vám příslušný OOPP (tedy ochranný oděv a ochrannou obuv) poskytl, platí zásada, že OOPP poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Navíc z žádného předpisu nevyplývá, že kontrolovaný zaměstnavatel Vám musí OOPP zapůjčit, on ho v praxi ani nemusí mít, tedy nemusí mít vhodné OOPP,  myslím hlavně velikostí apod.

Váš zaměstnavatel evidentně šetří, ale šetření v oblasti BOZP je to poslední, co může zaměstnavatel učinit. To je do jisté míry hazard se zdravím zaměstnanců. Vnímám, že zaměstnavatel ví, že by Vám musel poskytnout více plášťů a že by musel zajistit jejich pravidelné čištění a údržbu, protože nelze připustit, abyste jeden plášť používala pro více kontrol, mohla byste přenášet riziko nákazy biologickými činiteli. To bude stát nějaké peníze, ale s tím se nedá nic dělat, když máte svoji práci vykonávat správně. Tady jde nejen o Vaše zdraví, ale i o zdraví ostatních zaměstnanců a ostatních osob, protože když budete kontroly dělat v civilním oblečení, můžete z pracoviště na pracoviště nebo i domu přenášet různé nákazy.

I Vaše krajská hygienická stanice by měla mít osobu odborně způsobilou v prevenci rizik (podle § 9 a § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), tak Vám doporučuji se obrátit na ni a pokud neuspějete u svého zaměstnavatele, tak se obraťte přímo na hlavního hygienika ČR, ten by asi takový nepořádek netoleroval.

Autor článku: 

Komentáře

OOP - OOPP

02.03.2009 - 15:37 Martin Kuna
Myslím, že dotazující měla na mysli poskytnutí osobních ochraných prostředků (OOP) na základě vyhl. č. 137/2004 a né osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) dle zákoníku práce.

Re: OOP - OOPP

02.03.2009 - 16:51 Norbert Chalupa
Pane Kuno, myslím, že JUDr. Dandová správně pochopila a odpověděla, poněvadž dle §104 odst. (2) zákoníku práce lze jako osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) poskytnout oděv i obuv, mj. plní-li ochrannou funkci. V daném případě lze vyvodit, že z hlediska biologické zátěže je poskytnutí uvedených OOPP na místě. Norbert Chalupa, OZO

OOPP jinak

03.03.2009 - 10:05 ing.Jří Vopat
Článek je podle mne velmi zjednodušený a nepřesný. Předpokládám, že kuchyně jsou pracoviště jiných zaměstnavatelů. Potom, pokud by měl KHS vybavit pracovnice OOPP, pak pouze na základě písemných dohod podle § 101 odst. 3, ZP. Jinak si jako OZO neumím představit jak bych hodnotil rizika u všech kuchyní v regionu ( předpokládám, že hodnocení rizik by nemělo být paušalizováno, jak se mnohdy děje). Protože si neumím představit, jak se bude KHS dohadovat se všemi provozovateli kuchyní a dalších zařízení, včetně např. stavenišť, kde ani předem nejsou známa rizika, proto bych se přikláněl k využití § 101, odst. 5, která dává povinost chránit zdraví všech fyzických osob na pracovišti jeho provozovateli a tím i přiměřeně vybavit tyto osoby OOPP. A pokud bych byl prudérní provozovatel kuchyně, tak bych ani nepřipustil, aby nějaká kontrolující osoba přinesla vlastní OOPP. Co kdyby tím přinesla biologické riziko z předchozího pracoviště, protože při více kontrolách ve stejný den nechtěla tahat batoh prádla. To se prosím nechci dotknout poctivosti referentek KHS.

Re: OOPP jinak

03.03.2009 - 16:32 Milan Píša
Přikláním se k názoru Ing. Vopata. Je nutno rozlišovat jakou činnost referentka KHS bude vykonávat. Zaměstnavatel, KHS je povinna vybavit ji OOPP jen proti riziku na cestě, např. zimní obuv, zimní kabat, výstražnou vestou v autě a pracovním oděvem pokud dochází při práci k nadměrnému opotřebení nebo ušpinění. Proti rizikům na kontrolovaném pracovišti musí OOPP zajistit provozovatel pracoviště, např. přílbou, gumovými holinky, a OOPP složící k ochraně pracoviště podle hygienických předpisů před vznesením infekce, např. kuchyně hromadného stravování, operační sály apod. Nelze si ani představit, že by referentka KHS si pro vstup na tato pracoviště vezla baťoch OOPP. Pokud by však byl zaměstnanec KHS poslán k výkonu určité speciální práce, např. deratizaci, likvidací plísní, očkování aj. musel by být pro tuto práci vybaven OOPP zaměstnavatelem KHS.

Re: OOPP jinak

03.03.2009 - 23:58 Tomáš Neugebauer
Dávám vám plně za pravdu, že se opět jedná o jednu špatnou odpověď paní doktorky na dotaz. Paní doktorka nepochopila WO CO GO, jak říkáme my češtináři.

Pouze upřesňuji:

03.03.2009 - 17:26 Amos Děkaník
Pouze upřesňuji: Provozovatel stravovacího zařízení musí podle § 88 odst. 5) zák.č. 258/2000 Sb. (srovnej s § 9 odst 2) zák. č. 251/2005 Sb.) poskytnout součinnost při provádění kontroly, a současně musí plnit povinnosti vyplývající z § 50 a násl. vyhl. č. 137/2004 Sb., které v tomto případě KHS, ani jiná instituce vůbec splnit nemůže. JUDr. Dandová si opět spletla pojmy - OOP ve stravovacích zařízeních musí provozovatel zaměstnancům a jiným osobám při vstupu do provozovny poskytnout, i když z hodnocení rizik vyplyne, že na OOPP z důvodů nadměrného opotřebení a znečištění nemají zaměstnanci nárok. K příspěvku pana Chalupy - dodnes jsem vskutku netušil, jak mě ranní příprava snídaně vlastně biologicky zatěžuje. Asi nejsem ten správný OZO.

Re:

03.03.2009 - 17:58 Norbert Chalupa
Pane Děkaníku, pokud si na snídani připravujete bifteky, drůbež, ryby, bouráte-li býka nebo prase apod., měl byste přehodnotit rizika. Zřejmě moc potravinářských provozů nenavštěvujete. Pouze jsem konstatoval, že lze poskytnout z hlediska biologického rizika OOPP, nikoliv OOP. Norbert Chalupa.

Re:

03.03.2009 - 23:56 Tomáš Neugebauer
Trochu se vám popletly pojmy.OOPP, tedy osobní ochranné pracovní prostředky, jsou podmnožinou OOP, tedy osobních ochranných prostředků. Tedy pokud z hlediska biologického rizika poskytnete OOPP, poskytnete zároveň OOP, tedy není pravda, že OOP nelze poskytnout z hlediska biologického rizika.

Re:

04.03.2009 - 06:32 Norbert Chalupa
Vaše reakce, pane Tomáši Neugebauere, mě nepřekvapuje, ale z článku jste opět nic nepochopil.

Re:

04.03.2009 - 08:28 Tomáš Neugebauer
Já jsem pochopil. Pochopil jsem i co máte na mysli vy. Avšak vy jste to špatně formuloval (poslední věta není pravdiva, tak jak jste ji formuloval). Nic vic, nic míň.

Re

03.03.2009 - 21:05 Amos Děkaník
Pane Chalupa, pokud se skutečně domníváte, že zaměstnanci stravovacích zařízení jsou při zpracovávání živočišných produktů ohrožováni biologickými riziky definovanými v platné legislativě, stavíte se dnes již tak trochu mimo diskutovaný problém. Porážky jatečných zvířat jsou v těchto zařízeních zakázny již nejméně 50 let.

Re: Re

04.03.2009 - 11:30 Martin Kuna
Myslím, že výklad této otázky nemůže být jednoznačný. Je pravdou, že KHS by měla mít OZO a ta stanovit OOPP pro referentky. Ale z praktického hlediska je to nesmysl, přesně jak uvádí pan Píša (dovedu si ještě představit čistý oděv poskytovaný na každou kontrolu, ale né již obuv). OOPP slouží k ochraně zaměstnanců před riziky, jenže zde nechráníte zaměstnance (tedy kuchařky), ale strávníky. Proto je asi spíše na místě OOP. Problém bude v tom, že žádný předpis nenařizuje provozovateli stravovacích služeb poskytování OOP, ale jen to, že nesmí připustit aby se v těchto prostorách vyskytovaly osoby, které tyto čisté OOP nemají. Ze zkušeností vidím v dotazu mezi řádky toto: referantka KHS jde na kontrolu, nemá od KHS čisté OOP a provozovatel stravovacích služeb ji nepusí do těchto prostor s tím, že žádné náhradní nemá. Nedovedu si představit, že pokud se v těchto prostorách staně nějaká porucha atd. nevpusí provozovatel údržbu, revizáka atd. jen proto, že nemá OOP, ale velice rád mu je poskytne. Rozdíl mezi kontrolou a vším ostatním je ten, že kontrola je věcí nepříjemnou a navíc subjekt, který mě bude peskovat za porušování předpisů a sám nemá OOP není zrovna fér. Plně souhlasím s názory p. Neugebaera, Děkaníka, Vopata a Píši.

Re: Re

04.03.2009 - 15:18 Norbert Chalupa
Věděl jsem, že mě s prasetem vezmete za slovo. Jestli dokážete vyloučit, že zaměstnanec v žádném případě není v daných provozech ohrožen biologickým rizikem ( náhodilým ), tak Vám tu jistotu závidím. Ale v článku o to vůbec nejde, nějaký pisálek se toho chytil a rozvířil hladinu vody. Tazatelce jde přece o to, jestli potřebné OOPP nebo, chte-li, OOP, má dostat od zaměstnavatele a je jí srdečně jedno, jestli je to OOPP nebo OOP. A JUDr. Dandová odpověděla, dle mého názoru, správně.

OOPP, referentka KHS

05.03.2009 - 13:23 gabriel zmátlo
Dobrý den. Pokud se týká poskytování OOPP v rovině teoretické a v primárním řešení problému, nelze jinak, než souhlasit s posouzením a odborným vyjádřením JUDr. Dandové. V rovině sekundárního posuzování oprávněnosti, či vymahatelnosti poskytování OOPP zaměstnance KHS není odpověď až tak jednoznačná a mohou se zde vést celé dny polemiky o oprávněnosti takovéhoto postulátu zaměstnance. Jako příklad výstižného posouzení o nemožnosti plnění poskytování OOPP je uveden příklad jednoho z pisatelů. Jde sice o neobvyklý výkon kontroly pracoviště, leč možný a názorně demonstruje podstatu problematiky. Jako příklad uvádí kontrolu na operačních sálech aj. Skutečně si lze jen obtížně představit, že by si zaměstnanec KHS s sebou přinesl předepsané OOPP za předpokladu, že ví jaké předepsané pro konkrétní pracoviště jsou vyžadovány. V další řadě pak, i kdyby to věděl, jen těžko by se oblékl do sterilního, pláště, roušky, rukavic, návleků apod. v tomto případě bude nutné asi zvolit onu zlatou střední cestu (aurea mediocritas). Nebudu se zde pouštět do polemiky s ostatními pisateli. Spíše se budu snažit nastínit možné řešení do budoucna pro onu tazatelku, neboť žel výměny názorů jednotlivých pisatelů a jejich dohady jí příliš nepomohou, Posláním této rubriky je sice i diskuze, nikoliv snad ale dohady. Prvotní snahou by měla být pomoc pisatelce byť i formou diskuze. Nebo by mohla být. Většinou jsou kontroly prováděné OHS KHS na pracovištích oznámeny předem. Vyjma tedy při neohlášených akcích u kterých má toto neohlášení zvláštní charakter a povahu. Pokud tedy jde o ty ohlášené, pak ona pracovnice jistě ví, nebo by měla znát povahu pracoviště a jistě ví, ve vztahu ke své předpokládané odbornosti, na jakém pracovišti bude kontrolu provádět, jaká je povaha pracoviště, co je předmětem kontroly.( Nakonec i proto se předkládá na tyto instituce ,,kategorizace prací" kde mimo jiné je možno se seznámit s riziky a potřebnými OOPP). Pak-li že to neví, bylo by vhodné se na to připravit a zjistit tyto základní údaje. Na základě toho je pak možné se domluvit s kontrolovaným subjektem, zda při vstupu na pracoviště, kdy má být vybavena příslušnými OOPP, jí je kontrolovaný subjekt poskytne. Souhlasím s názorem o poskytování součinnosti kontrolovaného subjektu ve vztahu ke kontrolním orgánům. Těžko lze však kontrolovaný subjekt nutit k tomu, aby měl jaksi dopředu, nad limit, připravené potřebné OOPP pro případ kontroly. Pokud k dohodě nedojde a KHS zaměstnanci potřebné OOPP nepřidělí, je asi po kontrole. Souhlasím s JUDr. Dandovou, že by pro účely vyhodnocení rizik měl být aktivně činný odborník na oblast BOZP, či rizik pro KHS ustanovený do funkce. Alfou a omegou problému je však to, že rizika se vyhodnocují pro všechna pracoviště zaměstnavatele. (tedy KHS). Za prvé : kontrolované subjekty nejsou pravidelným pracovištěm zaměstnance KHS a ani nepravidelným. Jde o výkon dozoru, nikoliv výkonu práce a činnosti,, které vykonává kontrolovaný subjekt na uvedeném pracovišti. Tudíž odborně způsobilá osoba v BOZP u KHS nemůže vyhodnocovat rizika kontrolovaných subjektů, neboť je ani nezná (povahu a charakter provozované činnosti) a suplovat činnost posouzení rizik u těchto subjektů mu nenáleží. Za druhé : musel by znát předem rozpis kontrolovaných subjektů a pokusit se zjistit a vyhodnotit rizika ve spolupráci s kontrolovaným subjektem jaksi ad hoc. Zde se nabízí součinnost s technikem BOZP následného kontrolovaného subjektu. Za třetí : neumím si představit situaci, kdy KHS vybaví své zaměstnance všemi potřebnými OOPP pro všechny kontrolované subjekty, dle jejich provozované činnosti -vyhodnocených rizik. Co tedy říci, poradit závěrem oné referentce?? Oprávněnost požadavku na vybavení OOPP tu jistě je. Při tom je však nutné brát v potaz i výše uvedené, kdy realizace ze strany KHS je téměř vyloučena. Pokud již nastane takováto prekérní situace a referentka ví, že potřebné OOPP, pro účel kontroly neobdrží od KHS ani od kontrolovaného subjektu, je povinna na tuto skutečnost upozornit svého nadřízeného s tím, že pro tuto překážku není možno kontrolu provést. Je nepřípustné vystavovat rizikům poškození zdraví vlastního zaměstnance, ale i zaměstnanců kontrolovaných subjektů. (např. ohrožením nákazy právě v oněch operačních sálech, kuchyních apod.). Každopádně však platí to, že zaměstnavatel odpovídá za svého zaměstnance ve sféře ochrany jeho zdraví, jakož i za vytvoření vhodných, příznivých a zdraví nezávadných podmínek pro práci, která mu byla svěřena, tedy k provedení řádné kontroly u kontrolovaného subjektu. Jak to zařídí, záleží již jen na zaměstnavateli. O nedostatcích však musí zaměstnanec svého zaměstnavatele vždy informovat, aby tento mohl učinit vhodná opatření. Pak-li že tak neučiní, nechť následuje postup, jak uvádí JUDr. Dandová. S pozdravem Gabriel Zmátlo, DiS. personální management, BOZP

Re: OOPP, referentka KHS

05.03.2009 - 16:28 Tomáš Neugebauer
Celý problém je stále více a více zbytečně nafukován a nejen prakticky, ale i teoreticky se o žádný problém nejedná! Běžná praxe je taková, že si autor odpovědi otázku vymyslí a pak na ni odpoví. Používá se to v časopisech, používalo se to i na BOZPinfo (nevím zda stále). Takže je zbytečné mudrovat nad tím, co autorka dotazu myslela nebo jak jí pomoci do budoucna, neboť s největší pravděpodobností vůbec neexistuje (pokud se nejedná o výjimku potvrzující pravidlo; pár jich je). Bohužel paní doktorka si stále častěji volí otázky, na které neplatí obecná odpověď. Též je zbytečné hledat primární a sekundární roviny atd. NUTNÉ je problém vidět v kontextu, nikoliv pouze OOPP, případně ve spojení s OOP. Na jedné straně je jeden zaměstnavatel (KHS) a na druhé druhý zaměstnavatel (kontrolovaný subjekt). Oba jsou povinni řídit se platným zákoníkem práce. V případě, že příjde zaměstnanec KHS na kontrolu, jedná se o cizí osobu, která se s vědomím druhého zaměstnavatele zdržuje na jeho pracovištích. Je to to samé, jako když příjde servisní technik na údržbu nebo opravu nějakého přístroje. Uplatní se § 101 odst. 5 zákoníku práce. Z hlediska přidělování OOPP první zaměstnavatel nehodnotí činnost u druhého zaměstnavatele (hodnocení konči vstupem do areálu druhého zaměstnavatele). Tam ji v souladu se zákoníkem práce přebírá druhý zaměstnavatel, který je odpovědný za bezpečnost zaměstnankyně prvého zaměstnavatele (případný pracovní úraz zaměstnankyně KHS na pracovišti kontrolovaného subjektu půjde na vrup druhého zaměstnavatele - !) Nehledejme složitosti tam, kde nejsou! Jednoznačně je odpověď pí doktorky chybná vzhledem k povaze dotazu! Nikoliv však k obecnému poskytování OOPP (s velkou pravděpodobností si špatně naformulovala otázku). Pro OZO, co tvrdí opak! Když chodíte do jednotlivých firem také sebou nosíte u nich používaná OOPP? A co exkurze ze škol apod.? Poznámka o kontrole na operačním sále je přímo úsměvná. Musí být od člověka, který neví o co jde. Navíc je z toho znát, že pracovní oděv a OOPP je pro něj bez výjimky jedno a totéž. Takže na závěr: KHS postupuje zcela v souladu s platným zněním zákoníku práce. Kontrolovaný subjekt je povinen, v případě, že je to nutné, kontrolní orgán vybavit OOP, které mohou být za určitých okolností poskytovány jako OOPP. Pokud tak neučiní, osoba provádějící kontrolu může na základě toho, v souladu se zákoníkem práce, odmítnout část kontroly provést, což může mít značné negativní následky pro kontrolovaný subjekt. Poznámka na závěr pro OZO: Pokud zpracováváte dokument o poskytování OOPP mělo by v něm vždy být zohledněno, zda nebude nutné je poskytnout i návštěvám, delegacím atd. (nepřímo to požaduje zákoník práce v § 101 odst. 5). Tato OOPP jsou běžně přidělována vedoucímu zaměstnanci pracoviště.

Re: OOPP, referentka KHS

06.03.2009 - 14:39 Kateřina Hrubá
Dobrý den, jen jsem chtěla upozornit, že do naší redakce chodí spousta dotazů z oblasti BOZP, pracovněprávních vztahů i těch, které se týkají bezpečnosti jen okrajově, takže si je opravdu nemusíme vymýšlet. JUDr. Dandové je vybírá a posílá k zodpovězení naše redakce. S pozdravem Kateřina Hrubá, BOZPinfo.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail