Lexikon BOZP

Zdroj: 
Publikace Lexikon BOZP, s podtitulem "pro provádění kontrolní činnosti v oblasti BOZP dle právních předpisů a technických norem", je poměrně obsáhlé dílo, rozdělené do 9 základních částí. Lexikon je aktualizován k 30. 11. 2014 a proto v něm nejsou obsaženy změny nastalé v oblasti BOZP po tomto datu.

Jak je v podtitulu uvedeno, předpokládá se hlavně užití v rámci provádění kontrolní činnosti ať již osobami neznalými odborných požadavků k bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tak i odborně způsobilými osobami, k jejich rychlé orientaci v problematice či získání opory požadavku v právním či technickém předpise.

lexikon ROVS

Publikace je psána ve formě tabulky o pěti sloupcích, z nichž prvé dva slouží k rychlé orientaci, další pak obsahují podstatné odborné informace:

  • pořadové číslo (dělení do podkapitol)
  • objekt, zařízení činnost (název podkapitoly)
  • požadavek bezpečnostního předpisu (konkrétní požadavek předpisu)
  • předpis (uvedení konkrétního paragrafu či článku předpisu a číslo předpisu)
  • poznámka, komentář, vysvětlující schéma, obrázek (další zpřesnění požadavku, uvedení souvislostí, technických parametrů, apod.).

Členění publikace sice nemá názvy jednotlivých hlavních kapitol, ale je členěná podle podkapitol do 9 charakteristických částí:

-    V první části jsou řešeny systémové a obecné požadavky bezpečnosti práce na zajištění základních povinností zaměstnavatele a zaměstnance, organizování školení či pracovnělékařské péče, poskytování ochranných prostředků a nápojů, řešení pracovních úrazů, bezpečnostní značky a signály.

-    Druhá část se věnuje rizikům práce, a to jak rizikovým faktorům a kategorizace práce, tak požadavkům na pracovní prostředí. Vedle požadavků na chemické látky, hluk, vibrace zde nalezneme i požadavky na fyzickou zátěž, manipulaci s břemeny, práci se zobrazovacími jednotkami, či osvětlení, větrání a sanitární zařízení.

-    Třetí část přibližuje požadavky na pracovní místa a pracoviště. Uvádí požadavky na podlahy, komunikace, schodiště a zábradlí, únikové prostory a východy, dveře; ale také na venkovní pracoviště, lakovny, sklady hořlavých kapalin a tuhých maziv či sklady obecně, tj. vč. regálů, stohování a manipulace.

-    Ve čtvrté části se autor zaměřuje na požadavky pro užívání technických zařízení, jako jsou kovoobráběcí či dřevoobráběcí stroje, ruční mechanické nářadí nebo křovinořezy. Součástí jsou i požadavky na dopravníky a skladovací zařízení sypkých hmot.

-    Pátá část je věnována silniční dopravě, vozidlům, vozíkům, zvedákům vozidel a akumulátorovým nabíječkám a nabíjecím stanicím.

-    V šesté části jsou přiblíženy požadavky na svařování a svářečská pracoviště, vč. souvisejících požadavků na nakládání s tlakovými lahvemi, jejich dopravu, skladování a vyprazdňování.

-    Sedmá část je věnována energetickým zařízením, tj. ochranným pásmům, ochraně budov před bleskem, rozvodům, instalaci ale také spotřebičům, elektrickému nářadí, šňůrovým přívodům. Nechybí ani požadavky na obsluhu, údržbu, provádění revizí, vč. požadavků na odbornou způsobilost.

-    Osmá část je věnována plynovým a tlakovým zařízením,, tj. plynovodům, kotelnám a tepelným soustavám, potrubním rozvodům, vč. jejich barevného značení a tlakovým nádobám stabilním.

-    V deváté části jsou požadavky na zdvihací zařízení, tj. jeřáby, vázání a vázací prostředky, zdvihací zařízení s ručním pohonem či pracovní plošiny a výtahy.

Velkým přínosem této publikace není jen její rozsáhlost a komplexnost, byť jde o velmi významný prvek. Značná roztříštěnost požadavků bezpečnosti práce do mnoha různých právních a technických předpisů, vzájemně neprovázaných, je jedním z velkých úskalí při uplatňování požadavků BOZP neodbornými uživateli, tj. zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Obě strany zpravidla nevědí, kde požadované informace nalézt a jak se domoci svých práv (zaměstnanci) či jak zabezpečit pracoviště (zaměstnavatelé). Participace obou stran pak vázne a jen zřídka dochází k plnému vzájemnému pochopení. Hlavním přínosem je vedle tohoto významného prvku přehlednost uspořádání jednotlivých požadavků a jejich provázání s konkrétním ustanovením právního či technického předpisu a zvláště pak obsah poznámky. Ten autor používá k přiblížení souvisejících požadavků ať již formou přehledné tabulky; odkazem na související právní předpisy či technické normy či přímo uvedením dalších navazujících požadavků rozhodných pro řešení příslušné problematiky; uvedením názorných obrázků se zvýrazněním důležitých míst, jako např. technické parametry, bezpečnostní prvky, bezpečné postavení pracovníka; nebo k uvedení konkrétních hodnot rizik či jejich vizualizace, ve smyslu barevného značení apod. Proto má publikace takový význam jak pro laickou tak i odbornou veřejnost.

Manažeři podniků na různých stupních řízení touto publikací získávají základní přehled o požadavcích na organizování a zajištění BOZP, lépe pak rozumí požadavkům zaměstnanců, či požadavkům odborně způsobilé osoby na změny v zajištění oblasti BOZP. Tabulkové členění umožňuje laické veřejnosti rychlé vyhledání základních požadavků podle řešené problematiky i s odkazem na příslušný předpis, kde si mohou v případě potřeby dohledat plné znění. Vedle tohoto rychlého vyhledání však jednotlivým manažerům umožňuje i provedení rychlé, efektivní a odborně relevantní kontroly dostatečnosti zabezpečení organizace BOZP na příslušném pracovišti.

Velký význam má publikace i pro odbornou veřejnost. Ta v ní najde množství odkazů na navazující právní předpisy, ať již národní či evropské, na technické normy, vč. přiblížení konkrétních ustanovení. Uvedení odkazů na konkrétní právní a technické normy (či přímo výpisů) spojené s řešenou problematikou je velice sympatickým počinem, který významně zjednodušuje základní orientaci v systému právních a zvláště technických norem a jejich snadnějšímu vyhledávání. Možná některým budou scházet určité aspekty, ale kniha běžně nezmiňuje minoritní témata – beztak již jde o velmi obsáhlé dílo. Nicméně, ochrana proti výbuchům se nezdá jako minoritní téma a zřejmě by si zasloužila více pozornosti, než kolik je jí věnováno. Samostatně není řešena vůbec, odkaz na nařízení vlády č. 406/2004 Sb. je zmíněn pouze u lakoven. Možnost vzniku výbušných koncentrací, prostorů a opatření není zmíněna ani u chemických látek vč. skladu hořlavých kapalin (zde je uplatněn pouze požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o nevýbušném provedení svítidla), ani u skladovacích nádrží sypkých hmot; doplňkově není zmíněna ani u větrání – havarijní větrání není vůbec zmíněno. Přesto publikace umožňuje odborné veřejnosti mít pod kontrolou i ty oblasti či technická zařízení, které ve své praxi neřeší denně, a udržuje je v teoretické připravenosti a schopnosti rychle vyhledat příslušné informace a podrobnosti k zaujetí správných a věcných rozhodnutí.

V této souvislosti snad lze jen litovat, že nejsou postihnuty požadavky na kuchyně, stravování, zemědělství a chov zvířat či bezpečnost dětských hřišť a jiné. Popravdě, Lexikon by to posunulo do úplně jiné roviny, než v jaké jej autor a vydavatel zamýšleli. A proto nelze takovýto požadavek chápat jako negativum stávajícího Lexikonu, ale snad jen jako námět, zda by bylo možné některé z uvedených problematik zahrnout do další aktualizace Lexikonu.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP. Vydavatel: ROVS, 2015, vlastní vydání, 168 str.

Autor článku: 

Komentáře

Perfektní dílo.

09.04.2016 - 09:30 Václav Syrový
Mám předcházející dvě vydání z roku 2003 a 2007 a jsou vynikající. Uváděné chybějící kapitoly mě nijak nevadí, mám dost svých vlastních archivních materiálů. Mohu každému zájemci vřele doporučit a panu Novotnému poděkovat za tak vynikající dílo.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail