Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jaké jsou podmínky pro školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro jednotlivé paragrafy - §4, §5, §6? Kdo může školit, být školen, je předepsán obsah školení?

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. lze rozdělit do dvou základních kategorií:

  • na pracovníky bez elektrotechnického vzdělání a 
  • na pracovníky s elektrotechnickým vzděláním.

Do prvé skupiny patří pracovníci seznámení § 3pracovníci poučení § 4. Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách které předem určí.

Školení a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.

Do druhé skupiny patří pracovníci znalí § 5znalí s vyšší kvalifikací § 6, 7, 8. Pracovníci znalí § 5 jsou ti, kteří mají ukončené odborné (elektrotechnické) vzdělání a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.

Pracovníci pro samostatnou činnost § 6 jsou pracovníci s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1, mají aspoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1 vyhlášky, prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

§ 6 nejkratší požadovaná praxe:

činnost  vzdělání praxe
na elektrických zařízeních do 1000 V  vyučení, SO, ÚSO, VŠ  1 rok
na elektrických zařízeních nad 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromosvodech  zaškolení  6 měsíců
  vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce

Zkoušku je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9.

Předmětem zkoušek a přezkoušení §14 jsou:

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, případně řídit.
  • místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat ještě tyto kvalifikace:

§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro

  • řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst. 1).

§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.

§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol; pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání; učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.

Autor článku: 

Komentáře

dataz

16.04.2014 - 06:44 Norbert Chalupa
Dobrý den, zajímal by mě názor paní Blažkové, jak se dívá na vystavování osvědčení o zkoušce pro elektrikáře s § 5 - § 8 u elektrikářů - živnostníků různými firmami, revizními techniky atp., když zkoušku zajišťuje organizace? Lze ve smyslu tohoto ustanovení považovat za organizaci i samotnou OSVČ, která potřebuje přezkoušení absolvovat? Navazuje na toto § 14 odst. (7) vyhl. 50 - Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušením, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace. Děkuji za odpověď.

Re: dataz

16.04.2014 - 16:38 Kateřina Hrubá
Odpověď Ivany Blažkové: Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vznikla, jak je z data jejího uvedení v platnost patrno, za zcela jiných právních, pracovních a ekonomických vztahů. Již delší dobu je připravována nová verze vyhlášky, zatím jsou zveřejněny jen studie náhrady za uvedenou vyhlášku. Je tedy nutné při získávání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice postupovat podle dosud platné vyhlášky s tím, že je nutné umožnit OSVČ a pracovníkům menších firem, které nemohou zajistit předepsanou zkušební komisi, tedy ani externími (smluvními) pracovníky, popřípadě jinou firmou, získat příslušné osvědčení. OSVČ a pracovníci menších firem pracující v elektrotechnice se přihlásí ke zkouškám případně ke školení u některé organizace, která má oprávnění provádět školení a zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jako doklad o získané praxi OSVČ předloží předchozí osvědčení, u § 5 vyhl. doklad o ukončeném vzdělání. Revizní technici § 9 vyhl. skládají zkoušky před zkušební komisí organizace státního odborného dozoru a získávají tak osvědčení k provádění revizí podle zákona č. 174/1968 Sb.

Re: dataz

16.04.2014 - 20:01 Norbert Chalupa
Děkuji za odpověď paní Blažkové, paní Hrubá, nicméně, chápu-li první odstavec odpovědi správně, tak je možné, že by si OSVČ elektrikář kupř. §7 (jako organizace) zajistil dodavatelsky 3 člennou odbornou komisi, z níž bude mít nejméně 1 člen kvalifikaci dle § 8 nebo 9 a kupř. jeden z nich bude mít živnostenské oprávnění k lektorské, vzdělávací činnosti? O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí OSVČ příslušný OIP alespoň čtyři týdny před jejich konáním. Lze tedy i OSVČ - elektrikáře považovat ve smyslu této vyhlášky za organizaci? Omlouvám se, jestli jdu hluboko do problému, ale považuji to za velmi důležité s ohledem na případný soudní spor a zpochybnění kvalifikace dané OSVČ (elektrikáře) za výše uvedených okolností. Děkuji.

Odpověď I. Blažkové

17.04.2014 - 16:30 Kateřina Hrubá
OSVČ pracující v elektrotechnice je vždy zcela odpovědná za svoji činnost. Zdá se být diskutabilní, že si tato osoba může sjednat a zaplatit zkušební komisi ke zkoušce dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. zrovna tak jako firma (samozřejmě složení komise musí odpovídat požadavkům vyhlášky). Výsledek je však zcela stejný, jako když tato osoba složí a zaplatí zkoušku v organizaci, která je ekonomicky závislá na této činnosti. Částečnou zárukou kvality zkoušky je povinnost, v tomto případě OSVČ, uvědomit o zkoušce orgány dozoru, kteří se mohou zkoušky zúčastnit. Osvědčení o vykonané zkoušce podle vyhlášky pro OSVČ vydá osoba pověřená (jeden z členů zkušební komise). Jak bylo již uvedeno, jmenovaná vyhláška byla vypracovaná za zcela jiných ekonomickoprávních vztahů, než platí dnes.

Re: Odpověď I. Blažkové

18.04.2014 - 12:15 Norbert Chalupa
Možná by to bylo na právní rozbor, ale vnímám to stejně, jak uvádíte. V praxi toto běžné není, s tím se jistě setkáváme mnozí, ale jako hypotetická možnost mě to zajímalo. Děkuji Vám i paní Blažkové. Krásné Velikonoce!

školení

24.07.2014 - 14:21 Martin Vašíček
Dobrý den, chápu tedy správně, že já jako OSVČ s § 8 mohu dodavatelsky školit elektrikáře v rozsahu § 5 - § 8 za předpokladu, že si přizvu dalšího alespoň jednoho elektrikáře s § 8 + třetí osobu, uvědomím dopředu o tomto školení(zkoušení) orgán dozoru a provedu o této zkoušce zápis? Nebo je ještě potřeba do zkušební komise někoho jiného? Můžete mi to trochu laicky vysvětlit? Děkuji

50/1978 Sb ,$5

18.06.2020 - 21:34 Oleksandr Nazarov
Dobry den. Jmenuji se Olexander Nazarov (jsem ukrainec), pracuji u Panasonicu jako operator od srpna 2019, v Cesku od brezna 2019 V kvetnu 2020 ziskal nostrifikacni certifikat diplomu od Univerzity Pardubice, studijniho oboru 3902T046 Rizeni procesu. Bydlím v Pardubicích. Mam povoleny k pobytu. Našel jsem v tovarne pracovní pozici "ODBORNÁ ÚDRŽBA AUTOMATIZAČNÍCH STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ", která vyžaduje vyhlášku č. 50/1978 Sb., $5 1. Jaké dokumenty bych měl jako cizinec vyplnit k školení na vyhlášku č. 50/1978 Sb., $5? 2. Jak dlouho kurz trvá? 3. Kolik stoji školení? 4. Máte pobočky blíže k Pardubicím? K dopisu je přiložena moje pracovní praxe a kopie certifikátu. S pozdravem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail