Kontroly čerpacích stanic pohonných hmot

Zdroj: 

V minulém roce provedly hasičské záchranné sbory celoplošnou kontrolu čerpacích stanic. Vzhledem k potenciálně vysokému nebezpečí vzniku požáru s rozsáhlými případnými následky je počet zjištěných závad značný.

Do "Zaměření" hlavních úkolů hasičských záchranných sborů (dále jen "HZS") krajů pro rok 2006 bylo zařazeno provedení tematických kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných na čerpacích stanicích pohonných hmot (PHM).

Tyto kontroly probíhaly po celý rok na území všech čtrnácti krajů. I když požáry v těchto objektech nejsou příliš časté (např. v roce 2005 to bylo 11 požárů z celkového počtu 20 183), přesto ze statistického sledování událostí vyplývá v posledních letech trend jejich postupného růstu (viz tabulka č. 1). Tyto objekty byly cíleně vybrány ke kontrolám i proto, že zejména u čerpacích stanic umístěných uprostřed nebo v těsné blízkosti obytné zástavby, mohou být v případě vzniku požáru značné následky.

Příprava kontrol

Příprava k celoplošnému provedení kontrol probíhala již v roce 2005. Sestavením návrhu kontrolního programu se zabývala pracovní skupina složená z příslušníků odborů prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR, HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje. Návrh jednotlivých bodů kontrolního programu a jejich konkrétního obsahu byl velmi podrobně posuzován z odborného hlediska nejen na úrovni pracovní skupiny, ale i se zástupci odborů prevence ostatních HZS krajů. Výsledkem bylo patnáct základních bodů, které měly být kontrolovány u činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Zde je na místě podotknout, že čerpací stanice PHM mohou být velmi různorodé a v jejich areálech může být kromě vlastního skladování a prodeje PHM provozována celá řada dalších činností, od provozu nejrůznějších občerstvení, restaurací, prodejen, servisů a myček vozidel až po prodej a skladování tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny. To znamená, že v areálu jedné čerpací stanice se mohou vyskytovat činnosti s různou mírou požárního nebezpečí - činnosti bez zvýšeného, se zvýšeným i s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a tyto činnosti se často týkají různých provozovatelů.

Pro vyhodnocení celé kontrolní akce bylo patnáct základních bodů kontrolováno jednotně v celé ČR a jednotlivé HZS krajů si s ohledem na místní znalost a potřebu doplňovaly své kontrolní programy o další body nad tento stanovený rámec. Pro výběr kontrolovaných subjektů byl od oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu získán orientační seznam čerpacích stanic a jejich provozovatelů, který byl následně doplňován o další zjištěné subjekty.

Průběh a výsledky kontrol

Kontrolní akce probíhala po celý rok 2006 a zkontrolováno bylo 1 942 čerpacích stanic PHM, z nichž 1 402 prodávalo pouze naftu a benziny, 106 pouze plynná paliva (stlačený nebo zkapalnělý plyn - CNG/LPG) a 434 všechny typy paliv. U 1 094 čerpacích stanic byl dále provozován prodej a skladování tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny, z nichž ve 259 případech tuto činnost provozoval jiný provozovatel než provozovatel vlastní čerpací stanice. Celkem bylo provedeno 1 980 kontrol, z nichž 465 bylo bez závad (23,5 %) - počty kontrol provedených jednotlivými HZS krajů jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Zjištěno bylo celkem 6 850 závad, což v průměru představuje 3,5 závady na jednu kontrolu. Souhrnné výsledky tematických kontrol podle bodů základního jednotného kontrolního programu zpracované na základě údajů jednotlivých HZS krajů jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Z přehledu vyplývá, že mezi nejčastěji se vyskytující patřily závady:

  • v dokladech prokazujících dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vlastní technologie čerpací stanice (722 závad),
  • v dokumentaci o začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí (521 závad),
  • ve zpracování požárních řádů (481 závad),
  • ve stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (458 závad),
  • v označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami (414 závad).

Avšak i v ostatních bodech kontrolního programu byl počet zjištěných závad vysoký.

Závěr

Do tematických kontrol byla zařazena široká škála čerpacích stanic. Vzhledem k potenciálně vysokému nebezpečí vzniku požáru s rozsáhlými případnými následky je počet zjištěných závad značný. K jejich odstranění byla stanovena opatření s konkrétními termíny a jejich splnění bude ze strany orgánů státního požárního dozoru HZS krajů sledováno. Provedené kontroly by proto měly značnou měrou přispět ke snížení rizika vzniku požáru při provozování činností v uvedených typech provozů. Této oblasti bude věnována pozornost i v dalším období.

Tabulka č. 1

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet požárů 2 4 8 10 11 17
Škoda (mil. Kč) 0,026 0,031 1,325 0,090 0,145 2,825
Počet usmrcených osob 0 0 0 0 0 1
Počet zraněných osob 0 0 1 0 0 3

Tabulka č. 2

1. Počet zkontrolovaných čerpacích stanic   1 942
2. Celkový počet provedených kontrol   1 980
3. Počet kontrol bez závad   465
4. Počet zjištěných závad   6 850
5. Počet správních řízení zahájených 7
ukončených k 31.12. 2006 6
výše uložených pokut Kč 71 000
6. Druh kontrolovaného subjektu (čerpací stanice) pouze nafta a benzin 1 402
pouze LPG/CNG 106
nafta a benzin + LPG/CNG 434
7. U čerpací stanice je provozován prodej tlakových lahví provozovatelem čerpací stanice 835
jiným provozovatelem 259

Tabulka č. 3

  Výsledky kontrol   Činnosti zařazené do zvýšeného požárního nebezpečí Činnosti zařazené do vysokého požárního nebezpečí
1. Doklady, dokumentace a informace, potřebné k začlenění činností se závadami 252 1
2. Dokumentace o začlenění do kategorie činností se závadami 513 8
3. Posouzení požárního nebezpečí - doklad o předložení nebo schválení HZS kraje se závadami X 10
4. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany se závadami 453 5
5. Požární řád se závadami 479 2
6. Požární poplachové směrnice se závadami 301 1
7. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností vlastní technologie čerpací stanice se závadami 715 7
z toho nedodržování technických podmínek a návodů 246 2
8. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti při prodeji tlakových lahví se závadami 236 0
z toho nedodržování technických podmínek a návodů 142 1
9. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahující se k požární bezpečnosti při používání elektrických a plynových spotřebičů se závadami 579 2
z toho nedodržování technických podmínek a návodů 199 0
10. Dokumentace o provádění školení zaměstnanců nebo odborné přípravy členů PPH a preventistů PO se závadami 362 4
11. Pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO se závadami 326 1
12. Vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se závadami 288 0
13. Označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami se závadami 411 3
14. Množství, druhy a způsob vybavení PHP, jejich umístění a provozuschopnost nesprávné vybavení 215 1
nesprávné umístění 350 2
neprovozuschopnost 155 1
15. Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instalovaných PBZ a jejich přístupnost a provozuschopnost nesprávné vybavení 107 4
neprovozuschopnost 372 3

ZDROJ:
Ráž, Zdeněk. Kontroly čerpacích stanic pohonných hmot. In 112 [online]. Praha: MVČR, 2007 [cit. 18-05-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/casopisy/112/2007/duben/raz.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail