Vzdělávání, výzkum & vývoj - informace z 8. mezinárodní konference

Education, Research & Development - Information from the 8th International Conference

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., hlavickova@vubp-praha.cz

2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

8. ročník konference „Vzdělávání, věda & výzkum“ již tradičně pořádalo i v tomto roce konsorcium institucí, mezi nimiž dominuje Bulharská Akademie věd (Bulgarian Academy of Science), Vědecká unie Bulharska (Union of Scientists in Bulgaria), Grantová agentura pro vědu a vzdělávání (Science & Education Foundation), dále firma Systém vědeckých informací (Scientific information System Ltd.). Na přípravě akce spolupracuje již tradičně řada partnerů z vědeckých institucí a univerzit Polska, Ruska a Kazachstánu. Příspěvky, které na konferenci zazněly, se týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů.

Klíčová slova: vzdělávání, výzkum, vývoj, konference

Abstract

The 8th annual conference "Education, research & development" was traditionally organized by the consortium of institution dominated by the Bulgarian Academy of Sciences with Scientific Union of Bulgaria, Grant Agency for Science and Education and other partners from Bulgaria, Poland, Russia and Kazakhstan. Contributions that were heard at the conference were concerned the teaching, the issue of lifelong learning, dealing with the description of  research work and the involvement of science in the education system, various problems of education of children, adults and seniors.

Key words: education, research, development, conference

8. mezinárodní konference „Vzdělávání, věda & výzkum“, která se konala v bulharském městě Elenite ve dnech 4. - 8. 9. 2017, pořádalo i v tomto roce konsorcium institucí: Bulharská Akademie věd (Bulgarian Academy of Science), Vědecká unie Bulharska (Union of Scientists in Bulgaria), Grantová agentura pro vědu a vzdělávání (Science & Education Foundation) a dále firma Systém vědeckých informací (Scientific information System Ltd.). Na přípravě akce spolupracovala také po řadu ročníků tým partnerů z vědeckých institucí a univerzit z  Polska, Ruska a Kazachstánu i organizátorské země - Bulharska.

Konference se zúčastnili zástupci mnoha zemí z celého světa, např. z USA, Austrálie, Velké Británie, Německa, Itálie, Izraele, Turecka, Mexika, Řecka, Ruska, pobaltských zemí, Kazachstánu, Jordánska. Českou republiku reprezentovali (kromě Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. – dále jen VÚBP) i zástupci Karlovy Univerzity a ČVUT. Ze Slovenska se zúčastnili pedagogové z Univerzity v Žilině a Nitře.

Bylo předneseno a prezentováno celkem 80 konferenčních příspěvků (jednalo se o přednášky a prezentace formou posterů). Příspěvky měly dobrou odbornou i jazykovou úroveň a byly velmi zajímavé a podnětné. Řešily především témata daná zaměřením konference. Vystoupila zde řada pedagogů, výzkumníků a vědců, jejich příspěvky se z větší části týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů, zabývaly se alternativním vzděláváním apod.

Zaměření konference:

 • Znalosti a inovace: primární faktor pro produktivitu a hospodářský růst
 • Inovativní přístupy k řízení znalostí
 • Flexibilní přístupy k řízení znalostí
 • Řízení znalostí
 • Organizační kreativita a nápad generace
 • Inovace ve veřejném sektoru a politiky
 • Vzdělávání příští generaci inovátorů
 • Kultura a řízení týmů v oblasti inovací
 • Právní rámec v řízení znalostí
 • Vzdělávání v tržní ekonomice. Konkurenční vzdělávání
 • Úloha vzdělávání při vytváření informační společnosti
 • Vzdělávání a výzkum, demografické procesy a trh práce
 • Rovný přístup a širší účast na vzdělávání
 • Nařízení vlády a legislativa
 • Struktura, řízení a financování
 • Duševní vlastnictví ve vzdělávání a výzkumu

E-learning a virtuální inovace

 • E-learning: projekty a výsledky
 • E-learning: pedagogické strategie a taktiky
 • Rozvoj e-learningových metod specifických oblastech
 • On-line laboratoře a učebny
 • Virtuální univerzity
 • Elektronická knihovna: informační a vyhledávací technologie
 • Elektronické časopisy a knihy: projekty a výhledy

Vyšší vzdělání: Globalizace a internacionalizace

 • Vyšší a další vzdělávání: nové výzvy
 • Akademická zkušenost, osvědčené postupy
 • Kvalitní procesy na národní a mezinárodní úrovni
 • Hodnocení a posouzení
 • Výměnné programy pro studenty a zaměstnance univerzity
 • Vysokoškolské vzdělávání a boloňský proces
 • Aplikace evropského systému pro shromažďování a přenos kreditů (ECTS)
 • Program Erasmus: realizace a výsledky na vysokých školách
 • Internacionalizace vysokých škol
 • Výzkumné a vzdělávací sítě
 • Mezinárodní projekty a inovace
 • Propojení univerzitami a průmyslem: partnerství, programy, odbornost
 • Posouzení znalostí a dovedností studentů

Vědecký výzkum: Výsledky a perspektivy

 • Vědecká výzkumná střediska: úspěchy a nové myšlenky
 • Zkoumání technologií ve vzdělávání
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
 • Výzkum na různé aspekty inovačního společnosti
 • Výzkumné metody
 • Akademické výzkumné projekty
 • Propojení vzdělávání a výzkumu
 • Univerzita / Průmysl / Vláda: partnerství spolupráce ve výzkumu

Socializace mládeže v současné společnosti

 • Zlidštění vzdělávání
 • Tvůrčí činnosti
 • Kontinuita vzdělávání
 • Umění ve vzdělávání
 • Vzdělávání učitelů v multikulturním prostředí
 • Interkulturní komunikace. Systém hodnot v dialogu kultur

Vzdělávání, individuální a společnost

 • Pedagogika a metodika vzdělávání
 • Psychologické a pedagogické obsah vzdělávacích aktivit
 • Integrace mezikulturních studií v učebních osnovách
 • Obecné a odborné vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání
 • Mimoškolní a mimoškolní aktivity
 • Celoživotní vzdělávání
 • Alternativní vzdělávání
 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími požadavky
 • Pracovníci, vědeckých, informačních a knihovnických služeb
 • Kvalita výuky, vzdělávací programy a hodnocení

VÚBP, v. v. i., se na této konferenci aktivně účastnil již počtvrté. Na problematiku zavádění bezpečnosti a ochrany zdraví do škol, kterou zástupci ústavu prezentovali přednáškou a článkem v časopise International Scienfic Publications v roce 2014, a problematiku celoživotního vzdělávání v BOZP a prezentaci aktivit VÚBP, které obsahoval poster představený na konferenci v roce 2015, navázaly aktivity spojené s diseminací mezinárodního projektu MIND SAFETY – SAFETY MATTERS!, který v rámci programu ERASMUS+ řeší náš výzkumný ústav ve spolupráci s dalšími 6 partnery ze 4 evropských zemí. V roce 2016 přinesl VÚBP prvotní informaci o hlavních cílech, partnerech a výstupech projektu formou posteru. Na diseminaci uvedeného mezinárodního projektu bylo navázáno v letošním roce, kdy byl VÚBP představen první výstup tohoto projektu – tzv. Referenční průvodce OSH vzdělávání pro učitele („Occupational Safety and Health Educational Teaching Guide“). Tyto diseminační aktivity, které v rámci naplňování mezinárodního projektu náš ústav uskutečňuje, jsou koordinátorem projektu velmi vysoce hodnoceny.

Dále bylo na konferenci prezentováno dalších 39 posterů, které byly vystaveny v předsálí konference v průběhu dvou tzv. „poster sesssions“.

V internetovém časopise International Scientific Publications, (Mezinárodní vědecké publikace - http://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/educational-alternatives/ bude uvedena většina příspěvků letošního ročníku konference).

Fotodokumentace:

https://www.flickr.com/photos/internationalscientificevents/sets/72157685917967300/

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena; Vzdělávání, výzkum & vývoj - informace z 8. mezinárodní konference. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2017, roč. 10, č. 3-4. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/vzdelavani-vyzkum-vyvoj-informace-z-8-mezinarodni-konference. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail