Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009

Occupational accident rate in agriculture in the czech republic in 2009

Petr Mrkvička1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., mrkvicka@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek stručně a formou statistických údajů, tabulek a grafů seznamuje s pracovní úrazovostí v zemědělství v České republice za rok 2009. Odvětví Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (dle CZ-NACE) vykázalo v roce 2009 největší četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. V závěru jsou uvedeny také nejčastější zdroje úrazů.

Klíčová slova: zemědělství, pracovní úrazy, pracovní úrazovost, zdroje úrazů, statistiky, Česká republika, 2009

Abstract

This article briefly and in the form of statistical data, tables and graphs, familiar with occupational accidents in agriculture in the Czech Republic in 2009. Industries Crop and animal production, hunting and related activities (NACE) in 2009 showed the greatest frequency of accidents with sick leave. In conclusion, there are also the most frequent sources of accidents.

Keywords: agriculture, occupational accidents, occupational accident rate, sources of accidents, statistics, Czech Republic, 2009

V České republice vykázalo v roce 2009 odvětví Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE) největší četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. Obdobná situace byla i v letech 2005 – 2008, kdy se toto odvětví (OKEČ) nazývalo Zemědělství, myslivost a související činnosti. Četnost počtu případů (na 100 nemocensky pojištěných osob) v tomto odvětví byla více než dvojnásobná v porovnání s četností v ČR. Ukazatele pracovní úrazovosti jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2. Také průměrné procento pracovní neschopnosti je v porovnání s ČR značně vysoké. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz je jen mírně vyšší, neboť u tohoto ukazatele drží prvenství dlouhodobě odvětví Těžba a dobývání.

rok počet pojištěnců počet prac. úrazů s PN dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento prac. nesch. prům. doba trvání případu
2005 134 323 5 305 271 124 3,95 0,551 51,11
2006 127178 4 941 267 718 3,88 0,577 54,19
2007 116 437 4 320 242 841 3,71 0,571 56,21
2008 120 259 3 649 208 051 3,03 0,473 57,02
2009 100 413 2 847 176 280 2,84 0,481 61,92

Tab. č. 1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v letech 2005-2009 v odvětví zemědělství, myslivost a související činnosti (OKEČ v letech 2005-2008) neboli rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE v roce 2009)

rok počet pojištěnců počet prac. úrazů s PN dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento prac. nesch. prům. doba trvání případu
2005 4 442 703 82 042 3 702 310 1,85 0,228 45,13
2006 4 497 033 82 296 3 766 313 1,83 0,229 45,77
2007 4 597 021 77 233 3 600 581 1,68 0,215 46,62
2008 4 572 443 71 281 3 548 355 1,56 0,212 49,78
2009 4 253 139 50 173 2 767 757 1,18 0,178 55,16

Tab. č. 2: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v letech 2005-2009 (zdroj: ČSÚ)

V grafu č. 1 je znázorněn podíl počtu případů v odvětvích v ČR v roce 2009. Tento podíl ve sledovaném odvětví (kód A.01) činil 5,7 %. Porovnáním s podílem počtu nemocensky pojištěných osob (graf č. 3) v tomto odvětví (2,4 %) je zřejmý poměr mezi četnostmi v tomto odvětví a v ČR. V grafu č. 2 je obdobně znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v tomto odvětví (3,8 %) a porovnatelný s podílem počtu nemocensky pojištěných osob v grafu č. 3.

Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009
Graf č. 1: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009

Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009
Graf č. 2: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009

Podíl počtu pojištěnců v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009
Graf č. 3: Podíl počtu pojištěnců v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009

Zdroje úrazu

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, k nimž došlo v roce 2009, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v bázi dat Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Zastoupení v procentech je uvedeno v tabulkách č. 3 a 4.

Nejčastějšími zdroji úrazu ve sledovaném odvětví shodně s celou ČR byly Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob (33,6 % a 33,4 %). To platilo i u pracovních úrazů „ostatních“. Pracovní úrazy „závažné“ byly ve sledovaném odvětví zastoupeny méně (27,5 %).

Dopravní prostředky jako zdroje úrazu způsobily v ČR 4,8 % pracovních úrazů a ve sledovaném odvětví jen 2,5 %. Z toho „závažné“ úrazy způsobily v ČR 16,1 % a ve sledovaném odvětví 13,7 %.

Materiál, břemena a předměty (při manipulaci s nimi a jejich pádech) způsobily v ČR nejvíce pracovních úrazů (35, 3 %). Ve sledovaném odvětví to bylo jen 20,2 %.

Lidé, zvířata a přírodní živly způsobily 29,4 % případů ve sledovaném odvětví. V ČR tyto zdroje úrazu způsobily jen 4,4 % případů.

kód zdroj PU s PN nad 3 dny - %
ostatní závažné celkem
I. Dopravní prostředky 4,5 16,1 4,8
II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky 0,8 3,6 0,9
III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) 7,6 11,9 7,7
IV. Pracovní příp. cestovní dopravní prostory (pády osob) 33,4 36,9 33,4
V. Materiál, břemena, předměty 35,7 17,6 35,3
VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení 8,8 2,1 8,6
VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny 3,0 5,2 3,0
VIII. Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem   0,2  
IX. Elektřina 0,1 1,5 0,1
X. Lidé, zvířata a přírodní živly 4,4 3,3 4,4
XI. Jiné zdroje 1,7 1,6 1,7
  neuvedeno      
  celkem 100,0 100,0 100,0

Tab. č. 3: Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR v roce 2009 v % (zdroj: SÚIP)

kód zdroj PU s PN nad 3 dny - %
ostatní závažné celkem
I. Dopravní prostředky 2,3 13,7 2,5
II. Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky 0,6 5,9 0,7
III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) 5,6 15,7 5,8
IV. Pracovní příp. cestovní dopravní prostory (pády osob) 33,7 27,5 33,6
V. Materiál, břemena, předměty 20,2 15,7 20,2
VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení 6,0 2,0 6,0
VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny 1,4 2,0 1,4
VIII. Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem      
IX. Elektřina   2,0  
X. Lidé, zvířata a přírodní živly 29,6 15,7 29,4
XI. Jiné zdroje 0,5   0,5
  neuvedeno      
  celkem 100,0 100,0 100,0

Tab. č. 4: Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v odvětví rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE) v roce 2009 v % (zdroj: SÚIP)

Vzorová citace:

MRKVIČKA, Petr. Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2010/urazovost-zemedelstvi-2009.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail