Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce 2013“

information from 26th international conference „New Trends in Safety and Health 2013“

Josef Senčík1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., sencikj@vubp-praha.cz

Abstrakt

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 proběhl ve slovenském Štrbském Plese již 26. ročník mezinárodní konference „Aktuální otázky bezpečnosti práce“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu na Slovensku. Cílem konference bylo představit účastníkům nové trendy, postupy a zkušenosti dobré praxe v oblasti BOZP. Součástí konference bylo také předání certifikátu „Bezpečný podnik“.

Klíčová slova: BOZP, bezpečnost práce, mezinárodní konference, zdraví, pracovní prostředí

Abstract

On November 12th and 13th 2013 the 26th international conference „New Trends in Safety and Health“ took place in Štrbské Pleso, Slovakia. It is the biggest and most prestigious event in the occupational safety and health area in Slovakia. The aim of the conference is presenting new trends, prevention procedures and good practice experiences in OSH. The certificate “Safety Enterprise” was awarded during the conference.

Keywords: occupational safety and health, safety at work, international conferences, health, working environment

Úvod

Konference se konala v první polovině listopadu 2013 ve slovenských Tatrách. Konference probíhala v reprezentačních prostorách hotelu Pátria ve Štrbském Plese. Hlavním organizátorem byla Technická univerzita v Košicích prostřednictvím Katedry bezpečnosti a kvality produkce. Záštitu nad konferencí převzalo, stejně jako v loňském roce, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Dalšími partnery konference byly Inspektorát práce Slovenské republiky, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Asociace BOZP a OPP.

Součástí konference bylo předání ocenění Bezpečný podnik. Jako výstup z konference byl publikován sborník abstraktů přednesených příspěvků a CD s převážně plnými texty uveřejněných příspěvků. Předkládaný článek představuje stručný průběh konference.

Příspěvky prezentované na konferenci

Konference byla zahájena úvodními proslovy, které zahájil prof. Juraj Sinay. Po proslovech následoval první odborný příspěvek, který přednesl prof. Sigfried Radandt. Tématem tohoto příspěvku byla základní filozofie přístupu k bezpečnosti technických systémů. Po tomto příspěvku již následovalo slavnostní předání certifikátu „Bezpečný podnik“ a následně krátké představení oceněných podniků.

Při prezentaci oceněných podniků zaznělo několik praktických rad, jak se některé z těchto podniků vypořádávají s bezpečnostní na své půdě. Zajímavá byla například poznámka, kdy jeden z podniků nařizuje svým zaměstnancům i způsob parkování. Zaměstnanci tak musí při příchodu do práce parkovat couváním. Důvodem je to, že couvání vyhodnotil podnik jako jeden z možných rizikových faktorů, kdy při odchodu ze zaměstnání nebo v okamžiku evakuace je již zaměstnanec unaven, případně pod tlakem, a proto je lépe se couvání v podniku vyhnout, respektive jej co nejvíce omezit.

Oproti loňskému roku, kdy proběhl kulatý stůl na téma Úrazové postavení živnostníků, se letošní kulatý stůl věnoval vzdělávání odborníků pro oblast BOZP. Z rokování bylo zřejmé, že všichni přítomní se shodují na tom, že vzdělávání těchto odborníků je důležité, přesto mu však stále není věnováno dostatek pozornosti.

V úterý pak zazněly ještě příspěvky na téma „Řízení rizik a jeho systémová integrace“ (prof. Pačaiová), „Uzavřené prostory v U.S. Steel Košice, s.r.o.“ (Ing. Manica), „Zkušenosti se zaváděním bezpečnostních programů“ (Ing. Demčák) či „Jak přežít práci ve výškách“ (Ing. Uherek).

Po úterním bloku příspěvků následoval společenský večer, kde bylo možné jak formálně, tak neformálně debatovat s přítomnými nejen nad tématy, která doposud zazněly.

Druhý den konference probíhal ve dvou sekcích A a B. V sekci B byly zahrnuty i příspěvky studentů, nejčastěji z řad doktorandů.

V sekci A zazněly příspěvky na témata jako jsou „Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti BOZP“ (Ing. Kopúnek), „Optimální systém výchovy a vzdělávání k bezpečnosti při práci“ (Ing. Novotný), „Aplikace systému řízení BOZP v SR“ (prof. Kozík), „Safety – komplexní systém řízení bezpečnosti“ (Ing. Holubec), „Metody stanovení mikroskopických hub v pracovním prostředí zařízení pro nakládání s odpady“ (Mgr. Černá), „Emise prachových částic při laserovém tisknutí“ (prof. Simendic), „Riziková analýza při procesech obrábění kovů řezáním a dopad na design technologických celků“ (prof. Nikolić), „SEM a FTIR analýza požáru vystavených azbestových desek a riziko pro zasahující hasiče“ (dr. Petrovic), „Vliv pracovního času na bezpečnost při práci a výchova a vzdělávání odborných cílových skupin v této oblasti“ (Ing. Bulla), „Vliv zanedbání údržby na pracovní úrazovost“ (Ing. Gecelovská), „Může zelí zabíjet?“ (MVDr. Hogyová), „Výměna zkušeností s OSHA na Maltě“ (Ing. Hanko), „Změny v legislativě BOZP“ (Ing. Adamčik) či „Pravidla BOZP jako stresový faktor“ (Ing. Hlivová) a „Moderní software – efektivní pomocník v praxi“ (Ing. Habina).

V sekci B pak zazněly příspěvky na témata jako jsou „Jedno z rizik vyskytujících se v atmosféře při hlubinné těžbě a mechanickém zpracování uranové rudy“ (doc. Klouda), „Kontinuita a bariérové modely“ (prof. Oravec), „Incident investigation proces – klíčový prvek při řízení BOZP ve velkém průmyslovém podniku“ (PhDr. Šilar), „Bezpečnost vozidla B&S 5 Jeep willys“ (prof. Sloboda), „Případová studie – efektivní nástroje v managamentu ochrany zdraví a bezpečnosti práce skupiny RWE v ČR“ (Mgr. Kaňka, Mgr. Klementová), „Hodnocení rizika při práci s chemickými látkami na eliminaci průmyslových havárií a požárů“ (Doc. Marková), „Zdravotní rizika kontaminace horninového prostředí chlorovanými etheny a možnosti jejich sanace“ (Ing. Petruželková), „Materiálové toky a odpady při spalování uhlí v ČR“ (Ing. Dvořák), „Zdravotní rizika spojení s podáváním cytostatik na bázi platiny v onkologii“ (Ing. Cidlinová), „Metoda CERA – komplexní odhad ergonomických rizik“ (Ing. Kardošová), „IT security – možnosti zneužití informací“ (Ing. Kalafút), „Materiálové toky olova ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.“ (Ing. Bicanová), „Progresivní metody identifikace a posuzování ergonomických rizik při údržbě podvozků kolejových vozidel“ (Ing. Erdélyi), „Rizika těkavých organických látek (VOC) v pracovním prostředí a podzemních vodách“ (Ing. Milotinský) a „Příspěvek k bezpečnosti vodíkových pohonů v mobilních strojích“ (Ing. Konečný) či „Ergonomická analýza zátěže pohybového aparátu při práci s výpočetní technikou“ (Bc. Ziolkovský).

Závěr

26. ročník konference „Aktuální otázky BOZP“ přinesl řadu zajímavých poznatků, jak z oblasti praxe, tak z oblasti stávající legislativy. V rámci kulatého stolu byly blíže diskutovány problémy spojené se vzděláváním odborníků v oblasti BOZP. Na závěr bylo upozorněno na téma problematiky vzniku legislativy spojené s BOZP a předpoklad toho, že právě problematika legislativy bude řešena u kulatého stolu při konferenci v následujícím roce, tedy v listopadu 2014.

Oficiální stránky konference http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/BOZP/index.htm.

Vzorová citace

SENČÍK, Josef. Informace z XXVI. ročníku mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2013“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/konference-aktualne-bozp-2013.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail