Informace z XIII. ročníku mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva 2014“

information from 13th international conference „Civil protection 2014“

Josef Senčík1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., sencikj@vubp-praha.cz

Abstrakt

Ve dnech 5. a 6. února 2014 proběhl v ostravské nové aule VŠB-TUO již 13. ročník mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva 2014“. Jedná se o největší a nejprestižnější akci tohoto typu v České republice. Cílem konference bylo představit účastníkům nové trendy, postupy a zkušenosti v oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany a také představit novou Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, která byla vládou schválena na podzim loňského roku. Článek představuje stručný průběh konference.

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, bezpečnost práce, mezinárodní konference, zdraví, krizové řízení, krizová komunikace, mimořádné události

Abstract

The 13th annual international conference „Civil protection 2014“ took place in the new auditorium of Technical University of Ostrava on 5th and 6th February 2014. It is one of the largest and the most prestigious event of this kind in the Czech Republic. The aim of the conference was to introduce new trends, practices and experiences in the field of civil protection, fire protection and to present the new Concept of civil protection by 2020 with a view to 2030, which was endorsed by the government last autumn. The article briefly presents course of the conference.

Keywords: civil protection, occupational safety, international conference, health, crisis management, crisis communication, emergencies

Úvod

Konference se konala v první polovině února 2014 v Ostravě. Probíhala v reprezentačních prostorách nové auly VŠB-TUO. Hlavním organizátorem bylo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO). Záštitu nad konferencí převzal rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS) brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba. Odborným garantem konference byl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský z VŠB-TUO.

Jako výstup z konference byl publikován elektronický sborník přednesených příspěvků.

Příspěvky prezentované na konferenci

Konference byla zahájena úvodními proslovy. První z nich přednesl doc. Michail Šenovský z VŠB-TUO. Po proslovech následoval první odborný příspěvek, který prezentovala Ing. Jana Tomanovičová, PhD. Tématem tohoto příspěvku byly vlivy změn společenských hodnot a rizik na ochranu osob při hromadných a společenských akcích. Jednalo se o zajímavý filozofický úhel pohledu na tuto problematiku. Příspěvek spadal do prvního tematického bloku.

Dalšími příspěvky tohoto bloku byly například „Vybrané aspekty teroristického útoku v multifunčním centru Westgate v keňském Nairobi“ (Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.), „Nové léčebné postupy v medicíně katastrof“ (doc.MUDr. Leopold Pleva, CSc.) a „Spolupráce mezi specializovanými technickými záchrannými skupinami HZS a vojenskou chemickou, biologickou, radiační a nukleární obranou během dekontaminace“ (plk. dr. Ing. Witalis Pellowski).

Druhý blok se věnoval představení nové Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Zde pak zazněly příspěvky na téma „Priority ochrany obyvatelstva“ (Ing. Daniel Miklós, MPA), „Kritická infrastruktura ve vazbě na novou koncepci ochrany obyvatelstva“ (plk. Ing. Ivan Koleňák), „Úkoly a nástroje ochrany obyvatelstva umožňující efektivní prevenci a přípravu na mimořádné události a krizové situace“ (Ing. Luboš Votípka), „Příprava občanů v oblasti ochrany obyvatelstva“ (Mgr. Eleonóra Tilcerová), „Širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy na mimořádné události“ (Ing. Luboš Votípka) a „Věda, výzkum, vývoj a inovace v koncepci ochran obyvatelstva“ (Mgr. et Mgr. František Paulus).

Třetí blok se věnoval ochraně obyvatelstva v perspektivě nové Koncepce ochrany obyvatelstva. Zde pak zazněl velmi zajímavý příspěvek „Být či nebýt: Toť otázka“ (Ing. Mgr. Rostislav Richter), a dále například „Ochrana obyvatelstva – nedílná součást Dopravního podniku hl. m. Prahy“ (Ing. Petr Kysilko), a „Koordinace bezpečnostního managementu“ (Mgr. Jan Procházka, Ph.D.).

Čtvrtý blok se věnoval zdravotnímu záchranářství v souvislosti s problematikou ochrany obyvatelstva. Bylo možné se seznámit s novými přístupy a projekty v medicíně katastrof (urgentní medicíně), například jak ji vylepšit a převést do online podoby. Tento blok přednášek proběhl souběžně s druhým a třetím blokem, avšak v menší posluchárně nové auly. Zde pak zazněly například příspěvky „Moduly civilní ochrany – Traumateam ČR“ (Mgr. Jana Třetinová) nebo „Reakce na chemický útok v metru z pohledu zdravotnické složky“ (Ing. Jaroslav Slezák).

Druhý den konference se věnoval ochraně osob při hromadných kulturních a společenských akcích. Zazněly zde zkušenosti získané především z akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR. V tomto bloku byla přednesena témata i k samotným dílčím částem ochrany obyvatelstva (např. evakuace, strategie ochrany osob při šíření toxických látek, kontaminace při lokální explozi, připravenost na mimořádné události s větším počtem mrtvých, apod.). Zajímavý byl příspěvek „Využití krizové mapy Česka jako podpory činnosti orgánů krizového řízení Karlovarského kraje při řešení následků mimořádné události velkého rozsahu – taktické cvičení Populex 2013“ (Ing. Miroslav Lukeš).

Součástí programu byla také posterová sekce, kde byly prezentovány některé projekty věnující se nejen ochraně obyvatelstva, ale také bezpečnosti a prevenci závažných havárií. K vidění byly například postery na přednášené téma „Rekognoskace kritických míst na dálnici D1“ od autorů Bc. Hana Patáková a Mgr. Jan Procházka, Ph.D. nebo „Optimalizace zón havarijního plánování (OPTIZON)“ z dílny Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., VŠB-TUO a TLP, spol. s.r.o., a další postery.

Na závěr našeho příspěvku bychom rádi upozornili, že se příbuzné problematice věnuje také Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., resp. jeho Oddělení prevence závažných havárií.

Závěr

13. ročník konference „Ochrany obyvatelstva 2014“ přinesl řadu zajímavých poznatků, jak z oblasti praxe, tak z oblasti stávající legislativy. Byly diskutovány problémy spojené nejen s novou koncepcí ochrany obyvatelstva a bezpečností obyvatelstva při hromadných akciích (z pohledu realizátorů akcí jako bezpečnostních agentur), ale také problémy v oblasti zdravotního záchranářství v ochraně obyvatelstva. Například z pohledu informovanosti a odhodlanosti samotných záchranářů při vstupu do kontaminovaných prostor.

Odkaz na zdrojové informace ke konferenci

Oficiální stránky konference http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8316

Vzorová citace

SENČÍK, Josef. Informace z XIII. ročníku mezinárodní konference „Ochrana obyvatelstva 2014“. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 1. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/ochrana-obyvatelstva-2014.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail