Informace z 6. mezinárodní konference „Vzdělávání, výzkum & vývoj“

Information from the 6th International Conference „Education, Research & Development“

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Bulharská akademie věd s Vědeckou unií Bulharska, Grantovou agenturou pro vědu a vzdělávání a dalšími partnery z Bulharska, Turecka, Polska, Řecka a Kazachstánu pořádala v září 2015 již 6. mezinárodní konferenci „Vzdělávání, věda & výzkum“. Příspěvky, které na konferenci zazněly, se týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů a některé aktuálně reagovaly i na uprchlickou krizi.

Klíčová slova: vzdělávání, výzkum, vývoj, konference

Abstract

Bulgarian Academy of Sciences with Scientific Union of Bulgaria, Grant Agency for Science and Education and other partners from Bulgaria, Turkey, Poland, Greece and Kazakhstan  organized in September 2015, the 6th International Conference "Education, research & development." Contributions that were heard at the conference were concerned the teaching, the issue of lifelong learning, dealing with the description of  research work and the involvement of science in the education system, various problems of education of children, adults and seniors, and some actually responded to the refugee crisis.

Keywords: education, research, development, conference

6. mezinárodní konference „Vzdělávání, věda & výzkum“, která se konala v bulharském městě Elenite ve dnech 4. - 8. 9. 2015, pořádalo i v tomto roce konsorcium institucí: Bulharská Akademie věd (Bulgarian Academy of Science), Vědecká unie Bulharska (Union of Scientists in Bulgaria), Grantová agentura pro vědu a vzdělávání (Science & Education Foundation) a dále firma Systém vědeckých informací (Scientific information System Ltd.). Na přípravě akce spolupracovala již tradičně řada partnerů z Turecka, Polska, Řecka a Kazachstánu.

Konference se zúčastnili zástupci více než 30 zemí z celého světa, např. z Velké Británie, Německa, Rakouska, Norska, Švédska, Finska, Izraele, Španělska, Portugalska, Řecka, Ruska, Kazachstánu, Litvy, Lotyšska, ale také z USA, z Austrálie a Nového Zélandu, Hong Kongu, Taiwanu, Ománu, Spojených Arabských Emirátů, Japonska, Indie, Senegalu a mnoha a mnoha dalších zemí. Akce se v tomto roce zúčastnili (kromě VÚBP, v.v.i.) také další zástupci českých institucí, a to Karlovy Univerzity v Praze a Univerzity v Olomouci. Ze Slovenska se zúčastnili pedagogové z Univerzity v Žilině, Trnavě a Košicích.

Počet přednášek se vyšplhal na 91. Příspěvky měly dobrou odbornou úroveň a byly velmi zajímavé a podnětné. Řešily především témata daná zaměřením konference. Vystoupila zde řada pedagogů, výzkumníků a vědců, jejich příspěvky se z větší části týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému, řešily různé problémy vzdělávání dětí, dospělých i seniorů a některé aktuálně reagovaly i na uprchlickou krizi.

Zaměření konference

 • Znalosti a inovace: primární faktor pro produktivitu a  hospodářský růst
 • Inovativní přístupy k řízení znalostí
 • Flexibilní přístupy k řízení znalostí
 • Řízení znalostí
 • Organizační kreativita a nápad generace
 • Inovace ve veřejném sektoru a politiky
 • Vzdělávání příští generaci inovátorů
 • Kultura a řízení týmů v oblasti inovací
 • Právní rámec v řízení znalostí
 • Vzdělávání v tržní ekonomice. Konkurenční vzdělávání
 • Úloha vzdělávání při vytváření informační společnosti Vzdělávání a výzkum, demografické procesy a trh práce
 • Rovný přístup a širší účast na vzdělávání
 • Nařízení vlády a legislativa
 • Struktura, řízení a financování
 • Duševní vlastnictví ve vzdělávání a výzkumu
 • E-learning a virtuální inovace
 • E-learning: projekty a výsledky
 • E-learning: pedagogické strategie a taktiky
 • Rozvoj e-learningových metod specifických oblastech
 • On-line laboratoře a učebny
 • Virtuální univerzity
 • Elektronická knihovna: informační a vyhledávací technologie
 • Elektronické časopisy a knihy: projekty a výhledy
 • Vyšší vzdělání: Globalizace a internacionalizace
 • Vyšší a další vzdělávání: nové výzvy
 • Akademická zkušenost, osvědčené postupy
 • Kvalitní procesy na národní a mezinárodní úrovni
 • Hodnocení a posouzení
 • Výměnné programy pro studenty a zaměstnance univerzity
 • Vysokoškolské vzdělávání a boloňský proces
 • Aplikace evropského systému pro shromažďování a přenos kreditů (ECTS)
 • Program Erasmus: realizace a výsledky na vysokých školách
 • Internacionalizace vysokých škol
 • Výzkumné a vzdělávací sítě
 • Mezinárodní projekty a inovace
 • Propojení univerzitami a průmyslem: partnerství, programy, odbornost
 • Posouzení znalostí a dovedností studentů
 • Vědecký výzkum: Výsledky a perspektivy
 • Vědecká výzkumná střediska: úspěchy a nové myšlenky
 • Zkoumání technologií ve vzdělávání
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu
 • Výzkum na různé aspekty inovačního společnosti
 • Výzkumné metody
 • Akademické výzkumné projekty
 • Propojení vzdělávání a výzkumu
 • Univerzita / Průmysl / Vláda: partnerství spolupráce ve výzkumu
 • Socializace mládeže v současné společnosti
 • Zlidštění vzdělávání
 • Tvůrčí činnosti
 • Kontinuita vzdělávání
 • Umění ve vzdělávání
 • Vzdělávání učitelů v multikulturním prostředí
 • Interkulturní komunikace. Systém hodnot v dialogu kultur
 • Vzdělávání, individuální a společnost
 • Pedagogika a metodika vzdělávání
 • Psychologický a pedagogický obsah vzdělávacích aktivit
 • Integrace mezikulturních studií v učebních osnovách
 • Obecné a odborné vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání
 • Mimoškolní a mimoškolní aktivity
 • Celoživotní vzdělávání
 • Alternativní vzdělávání
 • Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími požadavky
 • Pracovníci, vědeckých, informačních a knihovnických služeb
 • Kvalita výuky, vzdělávací programy a hodnocení

Přehled příspěvků

V průběhu konference byla přednesena řada příspěvků, které byly zaměřeny na vzdělávání obecně, vzdělávání dětí i dospělých, na řešení problémů na univerzitách, jejich propojení s firmami a trhem, otázky učení jazyků, vzdělávací systémy v různých zemích, komunikační metody, on-line vzdělávání, alternativní přístupy, mezinárodní projekty atd.

Stefania Capogna

Daniela Ilieva-Koleva

Xanthi Albanaki, Georgios Katsanis, Kyriaki Vassilou

Goretta Siadak

Sharon Walker

Sharon Walker

William Done, Peter Willmot

Steven S. Sexton

Juha Kettunen

Aneta L. Hayes, Eloise Tan

Lynette Steele, Cath Fraser

David Lynch, Jake Madden

Dana Seyringer

Petri Peltonen, Helena Mälkki

Ľudmila Jančovičová

Jana Bérešová

Jiří Pospíšil, Helena Pospíšilová, Milena Öbrink Hobzová, Petra Sobková

Milena Öbrink Hobzová, Petra Sobková, Jiří Pospíšil

Eva Kormanikova, Kamila Kotrasova

Andrea Klimková

Ľubomír Pepucha, Daniela Skovajsová, Štefan Šedivý, Ingrid Zuziaková

Juraj Fabus, Viktoria Simkova

Ausra Rutkiene, Elena Trepule

Ilona Tandzegolskiene, Vaida Butautaite

Grabovnicka Ksenija, Gundega Lapina

Sylwia Stachurska

Igors Klemenoks

Aivars Erins, Artis Linarts, Igors Klemenoks, Maris Knite

Fang-Suey Lin, Ching-Yi Lin, Chun-Yi Lee, Chun-Pei Hsieh

Hao-Chang Lo

Josephine S. H. Jim

Pavel Slepička, Irena Slepičková, Jiří Mudrák

Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk, Krzysztof Gmerek

Hanan M. Taleb

Oleg Glazachev, Maria Mikerova, Ooi Kar Key

Hector Katsikis, Eirini Savvidou, Agoritsa Schizodimou, Pericles Akrivos, Georgia Keloglou

Stefanos Karageorgiou, Eirini Savvidou, Parthena Katikaridou, Pericles Akrivos, Hector Katsikis

Maria Rosa Alves Duque

Rivka Hillel Lavian, Orly Alshech

Margareta Stela Florescu, Alina Valentina Din

Mihaela Radu

Natalya Pachina, Roman Pachin

Natalya V. Kuzovleva

Urszula Ostrowska

Maria V. Becheva, Nikola S. Vakrilov

Iva Hincheva

Tsvetomira Ilieva Ivanova

Antoaneta Terzieva, Galina Chaneva, Nadka Vasileva, Maria Dimitrova

Nadzife Asimova Changalova

Kvasnikova Julia

Tatiana Samsonova

T. V. Matveeva, N. V. Mashkova, O. V. Obuchov, Y. A. Matveeva

Galina S. Mal, Natalia V. Boldina

Iryna Vereitina, Yuri Baidak

Evgeniya Rakitina-Qureshi

Tolga Demirhan, Özlem Uçar

Kübra Şengül, Ali Murat Sünbül

Valbona Nathanaili

Sevdie Kadriu

Antoaneta A. Angelacheva

Yordanka Stefanova

Caner Aladağ, Baştürk Kaya

Tahsin Tapur, Caner Aladag

Suat Yildirim, Muhittin Dinç, Yavuz Bağci

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech minimum příspěvků obsahovalo alespoň zmínku řešící bezpečnost dětí, žáků či studentů a  dotýkaly se problematiky BOZP opravdu jen okrajově, bylo rozhodnuto zúčastnit se znovu a za účelem zvýšení povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví a pro zviditelnění aktivit našeho ústavu připravily Hana Hlavičková a  Mgr. Alena Horáčková společně poster představující systém celoživotního vzdělávání BOZP v České republice (Model of Lifelong Learning of OSH in the Czech Republic). Dále bylo na konferenci prezentováno dalších 48 posterů přinášejících nejrůznější informace o činnosti řady institucí, způsobech řešení problémů ve vzdělávání, a o výzkumných pracích v této oblasti.

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena. Informace z 6. mezinárodní konference „Vzdělávání, výzkum & vývoj“. Časopis výzkumu a  aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/konference-vvv.html>.  ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail