Informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics

Information about international conference 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics

Šárka Vlková

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, Oddělení prevence rizik a ergonomie, vlkova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek uvádí základní informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics zaměřené na problematiku ergonomie. Součástí příspěvku je dále informace o účasti českých expertů na předchozím ročníku této konference.

Klíčová slova: mezinárodní konference, ergonomie, lidský činitel, bezpečnost a ochrana zdraví

Abstract

The article gives basic information about the upcoming international conference 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics focused on the issue of ergonomics. Part of the paper is further information on the participation of Czech experts on the previous volume of this conference.

Keywords: international conference, ergonomics, human factor, occupational health and safety

Ve dnech 21. – 25. července 2012 se bude v San Franciscu (Kalifornie, USA) konat již čtvrtý ročník významné mezinárodní konference zaměřené na problematiku lidského činitele a ergonomie. Cílem této konference je poskytnout mezinárodní fórum pro předávání vědeckých informací v oblasti teoretické, obecné a aplikované ergonomie včetně fyzické ergonomie, kognitivní ergonomie, sociální a organizační ergonomie. Součástí jsou i další přidružené konference zaměřené na různé aspekty rozhodování, využitelnosti modelování v ergonomii, bezpečnosti a zdravotnictví a v oblasti problematiky skupin obyvatelstva se specifickými potřebami. Hlavní formou publikace konkrétních vědeckých poznatků jsou přímé prezentace v rámci paralelních sekcí, nedílnou součástí jsou pak demonstrace a posterové sekce, dílčí semináře, výstavy a setkání zájmových skupin. Konference bude již tradičně zahájena celodenními tutoriály zaměřenými na specifické problémy v rámci celého odborného spektra konference.

Všechny přihlášené příspěvky jsou vždy hodnoceny třemi nezávislými odborníky z mezinárodní programové komise, která zajišťuje, aby byl pokryt široký rozsah výzkumu a aplikací v oblasti ergonomie. Teoretická kategorie se zabývá modely, koncepty a strukturami, příspěvky v obecné kategorii prezentují široce uplatnitelné výsledky výzkumu a články v aplikované kategorii mají ukázat, jak požadavky jednotlivých oblastí utvářejí způsob přenášení obecného výzkumu do praktických inovací.

Třetího ročníku této konference, který se konal v červenci 2010 v Miami na Floridě, se v rámci vlastní sekce účastnili i pracovníci VÚBP, v.v.i. Čtyřdenní konference byla zahájena plenárním zasedáním, kde měl úvodní slovo týkající se organizace konference, jednotlivých sekcí a účastníků předseda konference prof. Gavriel Salvendy, odborný program konference pak zahájil jeho předseda, prof. Waldemar Karwowski. V rámci tohoto plenárního zasedání přednesl Dr. James Bagian úvodní proslov zaměřený na problematiku bezpečnosti ve zdravotnictví v souvislosti s ergonomií a vlivem lidského faktoru. V následujících dnech mohl každý účastník konference navštívit kteroukoliv sekci (z celkového počtu 122) dle svého odborného zaměření a zájmu. Každá sekce byla tvořena pěti až sedmi přednáškami v rámci daného tématu s návaznou diskusí přítomných účastníků.

Sekce tvořená příspěvky českých expertů byla nazvána „Safety Systems“ a její moderování zajistil Ing. Miloš Paleček, CSc., vědecký tajemník VÚBP, v.v.i. V rámci této sekce byly pracovníky VÚBP, v.v.i. předneseny tyto příspěvky:

  • Ing. Šárka Vlková, Ph.D. – Program “Safe Enterprise” as a supporting tool for effective occupational safety and health management system.
  • RNDr. Mgr. Petr Skřehot – New tools for analyzing work activities in the process industry.
  • Ing. Martina Pražáková – Major accident prevention as a tool to increase the level of enterprise safety systems in the Czech Republic.

Tematicky dále tuto sekci doplňoval příspěvek Ing. Pavla Forinta, zástupce Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Analysis of the process safety management system in relation to the prevention of major accidents caused by dangerous chemical substance“ a příspěvek Ing. Světly Fišerové, akademické pracovnice Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nazvaný „Adaptability of Operators when Exposed to Hand-Transmitted Vibration at Work with Electric Hand-Held Tools“. Prezentace příspěvku Ing. Miloše Palečka „Safety Culture: An Effective Tool for Major Hazard Prevention“ byla zařazena do sekce „Behavior Based Safety“, která byla vedena Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jurajem Sinayem DrSc. z Technické univerzity v Košicích. Zde byly předneseny rovněž příspěvky prof. Ing. Hany Pačaiové, PhD. „Safety and risk philosophy in maintenance management“ a Ing. Anny Nagyové „Causal relation of negative event occurrence - Injury and/or failure“.

Veškeré informace ohledně organizace konference a možnostech publikování jsou dostupné na http://www.ahfe2012.org.

Vzorová citace

VLKOVÁ, Šárka. Informace o připravované mezinárodní konferenci 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2011/ahfe2012.html>. ISSN 1803–3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail