Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením - informace o projektu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 2009

ergonomic solution of working station for disabled people: information about project solved by occupational safety research institute in 2009

Irena Maclová1, Petr Skřehot2

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., maclova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., skrehot@vubp-praha.cz

Abstrakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. je v letošním roce nositelem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením. Cílem tohoto úkolu je vymezení problémů, které souvisejí s úpravou pracovních míst určených pro zdravotně postižené zaměstnance. Nedílnou částí je také analýza současného stavu, zaměřená na úpravu a specifické vybavení pracovních míst pro zdravotně handicapované osoby.

Klíčová slova: osoby se zdravotním postižením; ergonomie; pracovní místo; ergonomická úprava pracoviště

Abstract

Occupational Safety Research Institute has solved new project called „Ergonomic solution of working station for disabled people“ supported by Ministry of Labour and Social Affairs. The aim of this project is to define main problems which are connected with modification of working stations for disabled workers. Integral part of this project is state-of.the-art analysis focused on working station modification and equipment for handicapped people.

Keywords: disabled people, ergonomics, working station, workplace, ergonomic improvements

 

Proč tento úkol? ČR patří mezi ty státy, které si uvědomují, jak je důležité odstraňování bariér, protože ty brání zdravotně postiženým lidem v plnohodnotné účasti na  životě, nevyjímajíc uplatnění v pracovním procesu.

Terčem zájmu bude kumulativní působení pracovního prostředí na pracovníky, kteří budou zřejmě vzhledem ke zdravotnímu postižení, reagovat citlivěji na působení rozličných faktorů. Problematikou kumulativního působení vybraných faktorů pracovního prostředí na člověka se vážněji zabýval jako první H. J. Bullinger. Jeho výsledky, které byly ověřované také ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i ukázaly, že toto působení se odráží nejen na pracovním výkonu jedince, jeho pracovní pohodě a na duševním a fyzickém stavu, ale ovlivňuje také četnost vzniku chyb, pozornost, soustředění a také pravděpodobnost vzniku úrazu nebo zranění.

Protože problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velmi rozsáhlá vzhledem k různorodosti a rozdílnému stupni postižení osob, bylo nutno soustředit se při řešení, a také vzhledem k časovému harmonogramu prací, pouze na určitou oblast. Tou je ergonomie pracovních sedadel, pomůcek a prostředků pro osoby s pohybovým handicapem. Ve spolupráci s externími spolupracovníky a kvalifikovanými odborníky, např. z řad občanských sdružení pro občany se zdravotním postižením, lékařů, psychologů apod., se chceme soustředit na komplexní posouzení této problematiky, jejímž cílem bude, vedle hlavní analýzy, tvorba osvětových a informačních materiálů formou tištěné publikace a vzdělávacího videopořadu. Pro vyšší motivaci zaměstnavatelů k  začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce je plánována v rámci úkolu tvorba propagačního leporela určeného nejen pro ně, ale také pro státní správu a samosprávu, lékaře poskytující závodní preventivní péči, širokou laickou veřejnost, popř. další subjekty. V neposledním řadě je naší ambicí vytvoření návrhu vzorového pracoviště pro spoluobčany s pohybovým omezením v důsledku muskuloskeletárních obtíží, včetně návrhu ergonomické pracovní židle. V současné době jsou již dva prototypy těchto židlí připraveny pro testování pro osoby, kterým budou určeny.

Jsme si vědomi, že náš příspěvek k řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jen kapkou v moři problémů, kterými je potřeba se nadále zabývat. Doufáme však, že i tak můžeme pomoci překonat, byť jen úzké skupině zdravotně postižených spoluobčanů, jejich pracovní omezení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail