Jednotky požární ochrany a bezpečnost práce

Při zachraňování jiných musí hasiči myslet také na svoji bezpečnost. Při zásahu jednotky PO je nutné zvolit takový postup, aby byla zajištěna ochrana života a zdraví hasiče i zachraňovaných osob. Mezi osobní ochranné pracovní prostředky patří kvalitní oděv.

Část 1. - BOZP hasičů

Část 1. - BOZP hasičů

Výkon služby v jednotkách požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) má dvě rozdílné podoby řízení - organizační nebo operační. Výkonu služby v operačním řízení říkáme zásah, kdy jednotky PO provádějí hašení požárů, záchranné práce při mimořádných událostech nebo plní úkoly na úseku ochrany obyvatelstva. Zásah jednotek probíhá v prostředí mimořádných událostí vyznačujících se dynamickými změnami, těžko rozpoznatelné a zcela nedefinovatelné situace na místě zásahu. Z uvedeného důvodu nelze po oblast operačního řízení zcela aplikovat běžné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ale jen základní principy.

Další zásadní charakteristikou je, že cca 71 000 dobrovolných hasičů, nemá pracovněprávní vztah ani odvozený pracovní poměr s obcí, která jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje a tak účinnost zákoníku práce je fakticky pro ně a jejich zřizovatele nulová.

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV - GŘ HZS ČR) soustavně sleduje vydávané předpisy na úseku bezpečnosti práce a v případě, že by jimi navrhovaná pravidla dodržování bezpečnosti práce nebyla realizovatelná na místě zásahu, požaduje, aby se na problematiku požárního zásahu nebo záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech nevztahovala. V řadě případů zásahů je postup jednotky PO srovnatelný s postupem definovaným jako jednání s nebezpečím z prodlení.

Přesto je bezpečnost práce pro hasiče při zásahu řešena. Předně vycházíme z toho, že při zásahu jednoty PO musí být zvolený takový postup, aby byla zajištěna ochrana zdraví a životů hasiče i zachraňovaných osob. Základními předpisy upravujícími uvedenou oblast jsou:

 • vyhláška č. 247/ 2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;
 • vyhláška 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany - jde především o technické podmínky na ochranné oděvy hasiče; u osobních ochranných prostředků se samozřejmě pro oblasti ochrany před řadou nebezpečí (teplo, chlad, mechanické poškození, statická elektřina apod.) uplatňují i příslušné české nebo mezinárodní normy;
 • Bojový řád jednotek PO - jde sice o metodiku vydanou MV - GŘ HZS ČR, ale ta je v činnosti a odborné přípravě i dobrovolných hasičů zavedena prostřednictvím odborné přípravy k získání nebo ověření odborné způsobilosti nebo tzv. základní odbornou přípravou;
 • Pokyny GŘ HZS ČR upravující některé zvláštní činnosti a odbornou přípravu na ně, např. používání motorové pily, práce nad volnou hloubkou a výškách, potápění, záchranu na vodní hladině a zamrzlé vodní hladině atd. - pokyny GŘ HZS ČR jsou závazné pro HZS ČR, ale zde opět funguje nepřímá závaznost uvedených postupů uplatňovaná prostřednictvím systému odborné přípravy hasičů;
 • typové činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) na místě zásahu - jde o složkami IZS společně vytvářený dokument pro některé, ne běžné mimořádné události, sloužící pro jejich společný postup. Výsledkem dohodnutých činností při určité mimořádné události je v jednotlivých složkách zezávazněný dokument, např. vnitřní pokyn vedoucího složky IZS.

Vyhláška 247/2001 Sb. (dále jen „vyhláška“) definuje zejména obecné principy ochrany zdraví a životů hasiče, mezi ně patří:

 • nepřetržitý průzkum a z toho vyplývající analýza situace a nebezpečí na místě zásahu,
 • jištění hasičů navzájem a jištění celé jednotky,
 • stálý přenos informací o situaci a nebezpečí na místě zásahu mezi hasiči a řídícími strukturami,
 • používání nebezpečí přiměřených a spolehlivých ochranných prostředků osobních i skupinových,
 • střídání režimu práce a odpočinku na místě zásahu.

Uvedené zásady jsou ve vyhlášce včleněny k úkolům hasičů a velitelů jednotek, velitele zásahu a další řídící struktury na místě zásahu. Velitel jednotky (§ 28 odst. 2 vyhlášky) jako základní článek řídící struktury na místě zásahu za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví hasičů jednotky:

 1. shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu jednotky,
 2. rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů,
 3. upozorní velitele úseku či sektoru nebo, není-li velitel úseku či sektoru určen, tak velitele zásahu, pokud požadavky kladené na jednotku neodpovídají jejímu vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární techniky a pokud při stanovení cíle činnosti jednotky při zásahu nebylo přihlédnuto ke konstrukci zachraňovaných objektů, charakteru technologických procesů probíhajících v těchto objektech a chemickým vlastnostem vznikajících nebo skladovaných látek,
 4. dbá, pokud to situace na místě zásahu umožňuje, aby při nebezpečných činnostech, jakými jsou například průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách a hloubkách, byli hasiči jištěni navzájem nebo jiným hasičem,
 5. dbá u zasahujících hasičů na používání předepsaného standardního vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky a věcnými prostředky požární ochrany proti působení nebezpečných látek, zejména chemických, radioaktivních a infekčních.

Bylo také třeba vyřešit, jak se vyrovnat v mezních situacích ohrožujících život hasiče při záchraně života druhé osoby. Ve vyhlášce jsou dvě důležitá pravidla, která poskytují jistá východiska řešení takových situací:

 • Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob (§ 26 odst. 9 vyhlášky);
 • Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů (§ 14 odst. 2 vyhlášky).

Mezi zásadní předpisy, kterými se jednotky řídí, patří Bojový řád jednotek PO. Zde jsou charakterizovány jednotlivé druhy zásahů, je stanoven postup zásahu a popsány i očekávané zvláštnosti při tomto zásahu. Kromě toho, že se stanoví z hlediska ochrany životů a zdraví hasičů bezpečný postup provedení zásahu, vždy se upozorňuje na možnosti vzniku charakteristických nebezpečí pro hasiče. Aby se nestále v jednotlivých postupech nemusela problematika jednotlivých nebezpečí opakovat, je v Bojovém řádu jednotek PO samostatná kapitola, která jednotlivá nebezpečí na místě zásahu dopodrobna charakterizuje. V příslušném postupu je pak jen uváděn kurzívou odkaz na uvedený druh nebezpečí.

Bojový řád jednotek PO tak pro hasiče uvádí charakteristiku 21 druhů nebezpečí, která se u různých druhů zásahů jednotek mohou vyskytnout. Tím je provedena obecná analýza rizik z hlediska bezpečnosti práce hasičů a pro jejich bezpečnost na místě zásahu je tato kapitola zásadní. Povinností každé jednotky PO je z uvedených nebezpečí v periodě dvou let prokazatelně hasiče proškolit v rámci tzv. pravidelné odborné přípravy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail