Informace dodávané spolu s kotvicím zařízením

Zdroj: 
Kotvicí zařízení instalované ve smyslu ČSN EN 795 Prostředky ochrany sob proti pádu – Kotvicí zařízení (dále jen „ČSN EN 795“) je potřebné vybavit nezbytnou dokumentací. V části 7. ČSN EN 795 jsou vyjmenovány informace, které poskytuje výrobce, a to v jazyce země určení.

Nikoliv distributor! V rámci EU je jednotný trh, a tak dovezení výrobků z jiné členské země EU není dovoz, ale jde „pouze“ o distribuci výrobků nebo dovozce ze zemí mimo EU. Pro naši zemi tedy v českém jazyce.

ČSN EN 795 vyjmenovává informace určené pro všechny typy kotvicích zařízení a další informace povinné pro jednotlivé typy kotvicích zařízení –„typy kotvicích zřízení“- viz termíny a definice ČSN EN 795. Zároveň ČSN EN 795 stanovuje povinnost poskytovat informace dle ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádu osob – Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (dále jen ČSN EN 365).

Kotvicí zařízení

ČSN EN 365 požaduje v čl. 4.2 Návody k používání, aby návody byly v psané formě, srozumitelné, jednoznačné, dobře čitelné, podrobné, jestliže je nezbytné doplnit náčrty (poznámka autora: to je u kotvicích zřízení téměř vždy), pak návod musí obsahovat takový zákres. V čl. 4.2 ČSN EN 365 jsou dále uvedeny konkrétní požadavky na obsah návodu k používání.

V případě pochybností, do jaké míry jsou ustanovení ČSN EN 795 a ČSN EN 365 závazná, odkazuji na znění vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 55 odst. 2, kde je uvedeno: "Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby." Podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 je jedním ze základních požadavků bezpečnost a přístupnost při užívání. Kotvicí zřízení určené k upevnění či zabudování do stavby musí naplňovat tento požadavek. ČSN EN 795 je tak technickou normou, kde odchylky ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, nejsou možné.

Normové požadavky na informace poskytované výrobcem kotvicích zařízení nejsou jediným dokumentem, který stanovuje povinnost poskytnout návody k používání.

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, požaduje po prodávajícím, aby řádně informoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o  nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné (viz § 9).

Není výjimkou, že subjekty, které provádějí instalaci kotvicích zařízení, instalační dokumentaci – viz také Příloha A ČSN EN 795 a návody pro používání neposkytují.

Nesprávné použití kotvicího zařízení určeného k ochraně proti pádu může vést až ke smrtelnému zranění. Neposkytnutí potřebných informací ke způsobu používání kotvicího zařízení je potřebné považovat za zvlášť závažné. U nových a rekonstruovaných staveb nedodání potřebných informací by mělo být dostatečným důvodem pro nepřevzetí instalace kotvicího zařízení. Obdobná situace je při dodatečné instalaci kotvicího zařízení na stávajících objektech, objednavatel by neměl takovou instalaci převzít a bez těchto dokladů kotvicí zřízení používat.

www.mojmirklas.cz

Kotvicí zařízení

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail