Dosažený pokrok při snižování úrazů při práci a nemocí z povolání podle Strategie EU na léta 2007–2012

Komise Evropských Společenství přijala počátkem roku 2007 důležitý dokument, Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012. Bez ohledu na dosažený pokrok při snižování počtu pracovních úrazů během minulého období je základním, velmi ambiciózním cílem Strategie snížit pracovní úrazovost o 25 % na 100 000 pracovníků a snížení počtu nemocí z povolání. K tomu navrhla několik okruhů opatření, které by měly napomoci k řešení.

Úvod

Úvod

Praha hostila ve dnech 28. a 29. května 2009 56. plenární zasedání SLIC, Výboru vrchních inspektorů práce členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA. Dále zástupců Evropské agentury pro BOZP v Bilbau, Mezinárodní organizace práce v Ženevě a zástupců sociálních partnerů.
SLIC byl zřízen Rozhodnutím Komise (evropských společenství) ze dne 12. 7. 1995 č. 95/319/ES. (Neformálně se ale představitelé národních orgánů inspekce práce scházeli od roku 1984.)

Složení SLIC - z každého ČS 1 zástupce, nominovaný na základě návrhu ČS,  funkční období  tři roky, seznam zveřejněn v OJ
Vedení SLIC  - předsednictvo výboru (SLIC)
Předseda, kterým je zástupce Komise a dva místopředsedové, zástupci dvou ČS, které předsedají Radě v daném roce
Předsednictvo připravuje společně se Sekretariátem SLIC činnost na další období.
SLIC se souhlasem zástupce Komise vytváří pracovní skupiny, pracovním skupinám předsedá vždy člen pléna.

Rozsah činnosti

SLIC podává Komisi své stanovisko ke všem otázkám souvisejícím s uplatňováním sekundárního  práva Společenství v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci stejně jako ostatních oblastí uplatňování práva v sociální oblasti, které může mít vliv na BOZP a to na žádost Komise nebo z vlastní iniciativy.

Proč takový relativně široký okruh působnosti?

EU je založena na čtyřech základních svobodách: 

 1. Pohyb Obyvatel
 2. Pohyb Zboží
 3. Pohyb Služeb
 4. Pohyb Financí

První tři svobody souvisí s otázkami nutného zavedení stejných podmínek a požadavků i v oblasti BOZP v nejširším smyslu slova.

Hlavní úkoly SLIC

 1. Definování společných zásad inspekce práce a vypracování metod pro hodnocení vnitrostátních systémů inspekce ve vztahu k těmto zásadám.
 2. Podpora a lepší znalosti a vzájemné pochopení jednotlivých vnitrostátních systémů, postupů, metod a právních rámců činnosti IP.
 3. Prohlubování výměny zkušeností mezi vnitrostátními službami IP týkajících se kontroly uplatňování sekundárního práva s cílem zajistit jednotné uplatňování uvnitř společenství.
 4. Podpora výměn inspektorů a vypracování programů pro odborné vzdělávání inspektorů.
 5. Vypracování a zveřejnění dokumentů usnadňujících činnost inspektorů.
 6. Vypracování spolehlivého a účinného systému pro rychlou výměnu informací týkajících se všech otázek spojených s kontrolou uplatňování práva Společenství v oblasti BOZP.
 7. Zavedení aktivní spolupráce s  orgány inspekce práce třetích zemí.
 8. Studium možného vlivu jiných politik Společenství na činnosti inspekce práce v oblasti BOZP a pracovních podmínek.

 Formy činnosti

Plenární zasedání SLIC se schází nejméně dvakrát ročně, obvykle v právě předsedajícím ČS. Činnost je prováděna podle tříletého programu schváleného Plenárním zasedáním SLIC.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail