Dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanci

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Je možno řešit dodatkem k pracovní smlouvě porušení bezpečnostních předpisů srážkou ze mzdy ve výši Kč 100,-?

Není, podle ustanovení § 121 zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnanci srazit ze mzdy pouze
a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob,
 b) pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění,
 c) zálohu na mzdu, kterou je zaměstnanec povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání této mzdy,
 d) částky postižené výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem,
 e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady,
 f) náborové a jiné příspěvky, které byly zaměstnanci vyplaceny v náboru a které je zaměstnanec povinen podle právních předpisů vrátit,
 g) náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou, na niž zaměstnanec ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl,
 h) přeplatky na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní sociální podpory a neprávem přijaté částky dávek sociálního zabezpečení, pokud je zaměstnanec povinen tyto přeplatky a neprávem přijaté částky vrátit na základě vykonatelného rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů.
Ostatní srážky ze mzdy lze provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. Obdobné ustanovení obsahuje i zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, kdo by měl hodnotit ono „porušení bezpečnostních předpisů“, zda např. vedoucí zaměstnanec a o jaké „porušení bezpečnostních předpisů“ by se mělo jednat. Osobně se domnívám, že dodatek k pracovní smlouvě, v kterém by zaměstnanec dával zaměstnavateli „generální pardon“ k tomu, že mu může za každé porušení bezpečnostních předpisů bez dalšího srazit stokorunu by bylo neplatné, neboť by se tím zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 242 odst. 1 zákoníku práce předem vzdával svých práv.
Vždy zastávám názor, že každý zaměstnanec má svého vedoucí zaměstnance a vedoucí zaměstnanci jsou ve smyslu ustanovení § 132 odst. 3 zákoníku práce odpovědni za své podřízené (viz „Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.“), takže za porušení bezpečnostních předpisů by měl být spíše postižen vedoucí zaměstnanec. Ovšem zase to nemůže být formou, že když jeho podřízení nebudou dodržovat bezpečnostní předpisy, že mu bude sražena stokoruna.
Nicméně dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl zaměstnanec řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, je jednou ze základních povinností zaměstnance (viz ustanovení § 136 odst. 4 písm. c) zákoníku práce). Zaměstnavatel by proto spíše mohl skutečné porušení bezpečnostních předpisů než finančním postihem řešit jako porušení povinností zaměstnance a tedy i porušení pracovní kázně s následným upozorněním na možnost výpovědi ve smyslu ustanovení § 46 odst,1 písm. f) zákoníku práce.

JUDr. Eva Dandová

 

 

 

Autor článku: 

Komentáře

výstupní lékařská prohlídka

01.08.2005 - 17:23 Milan Porteš
Jak přinutit zaměstnance, aby si nechali provést výstupní lékařskou prohlídku

Nepoužívání OOPP

02.08.2005 - 12:19 Marie Hubková
<P>V souvislosti dodržování bezpečnostních předpisů mám též dotaz.</P> <P>Jak přinutit zaměstnance, aby používaly stanovené OOPP, při nástupu do zaměstnání jsou řádně seznámeni, jaké OOPP a jak a kde musí používat, ale bohužel potom, když jdeme na kontrolu provozu, zjistíme, že někteří tyto nepoužívají, protože i když vědí, že je chrání před nepříznivými vlivy pracovního prostředí, tak jim ale překáží, otravují je, je jim teplo, zdržují je&nbsp;atd., atd. atd. výmluv, proč nepoužívat OOPP je mnoho ze stran zaměstnanců, zajímalo by mě, jak v takovém případě by měl se zachovat vedoucí provozu nebo směny, když na jeho opakované výzvy zaměstnanci neraagují, nebo je to jen chvilková záležitost, než vidí vedoucímu záda. Zatím to řešíme nějakým zápisem o upozornění zaměstnance, že nepoužívá OOPP, přizveme samozřejmě "nestranného svědka", ale nevím jak by se to řešilo v případě vzniku nemoci z povolání, zda by toto stačilo k tomu, aby mohl být zaměstnanec např. krácen na odškodném, kvůli tomu, že soustavně nepoužíval stanovené OOPP.&nbsp;Jedná se&nbsp;hlavně o provozy, kde např. zaměstnanci musí používat ochranné roušky proti chemickým látkám, chrániče sluchu, ale třeba v těchto teplých měsících boty s plnou patou a špičkou nebo přilbu. Děkuji za odpověď. Hubková</P>

Re: Nepoužívání OOPP

18.08.2005 - 15:52 Aleš Wollmuth
<P>Vážená paní Hubková,</P> <P>pokud jsou o používání OOPP proškoleni, mají-li je prokazatelně převzaty, dopouštějí se zaměstnanci přestupku proti ZP. Konkrétně §135 ods.4) písm c) a d). toto může být bráno jako hrubé porušení pracovní kázně - dále dle §53. </P> <P>Pokud se zaměstnanci soustavně vyhýbají plnění povinností k používání OOPP a jsou o tom činěny záznamy, včetně svědků, řekl bych, že nemoci z povolání by jste se mohli zprostit, pokud by ono nepoužívání bylo jediným důvodem vzniku nemoci z povolání. a týkalo by se to zaměstnance, který byl o porušování povinností písemně opakovaně&nbsp;informován.</P> <P>Jako prevenci však bych volil jinou strategii. Ze zkušenosti vím, že pokud lidem nešahnete na peníze, tak nic nepodniknou. Zkuste těm co budou řádně požívat OOPP, ale i celkové povinnosti v BOZP a PO, dát k platu řekněme 500, a těm co porušují tyto povinnosti vemte cca 1000 nebo celé osobní. Nicméně je potřeba, aby především ostatní , většinou vedoucí pracovníci, šli příkladem.</P> <P>&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail