Dětská skupina z pohledu BOZP

Zdroj: 

Zákon o dětských skupinách míří do druhého čtení. Poslanecká sněmovna minulý týden podpořila většinou hlasů návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která může výrazně pomoci rodinám i zaměstnavatelům. Zákon by měl podle plánu nabýt účinnosti 1. září 2014. Od příštího školního roku by tak mohlo vzniknout v rámci dětských skupin až tisíce míst pro děti předškolního věku zřízených podle pevných pravidel.

Návrh zákona o dětské skupině zavádí novou službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Tuto službu, která může být poskytována za dohodnutou úhradu, maximálně však ve výši zřizovacích a provozních nákladů, navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).  Podle informací z MPSV v současné době v České republice již několik dětských skupin působí, samo MPSV provozuje dvě tyto skupiny a vzniká mnoho podobných zařízení, které mají charakter dětské skupiny.

Konkrétní podmínky poskytování tohoto typu péče o děti zatím nejsou stanoveny žádným právním předpisem, nevztahují se na ně podmínky školského zákona, zákona o ochraně veřejného zdraví ani zákona o živnostenském podnikání. Zatím je stanovení podmínek čistě na poskytovateli této služby.

Konkrétní podmínky stanovuje návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.  Navrhuje se například, že o nejvíce 6 dětí současně může pečovat nejméně 1 pečující osoba, o 7 až 24 dětí 2 pečující osoby. V případě, že se v dětské skupině pečuje o nejméně 13 dětí současně a alespoň 1 dítě je mladší dvou let, je potřeba nejméně 3 osob. Nejvýše může být v jedné dětské skupině 24 dětí. Pečující osoba musí být zletilá, bezúhonná, odborně a zdravotně způsobilá.

Se zvyšujícím se počtem dětí stoupají i nároky na hygienické požadavky, na prostorové a provozní podmínky v prostorech, v nichž bude služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině poskytována. Při počtu do 4 dětí stačí tzv. minimální standard, při počtu od 5 do 12 dětí budou tyto požadavky upraveny v zákoně o dětské skupině a prováděcí vyhlášce, při počtu dětí od 13 do 24 se bude na prostory vztahovat hygienická vyhláška (viz níže).

Služba péče o dítě v dětské skupině bude poskytována pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Místnosti musí být umístěny tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost, odpovídající osvětlení a mikroklimatické podmínky, aby nebyly v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny. Vybavení musí odpovídat věku a počtu dětí a také požadavkům a potřebám dětí, aby se dalo co nejvíce předcházet úrazům a poraněním nebo jiným újmám na zdraví. Ve všech místnostech musí být zajištěn odpovídající denní úklid. Dětem musí být umožněn pobyt na veřejném hřišti či v přírodě. K dispozici musí být lékárnička k ošetření drobných poranění. V případě, že je pečováno o více než 4 děti současně, musí poskytovatel zajistit místnost pro pobyt a pro odpočinek dětí, odpovídající počet WC a umyvadel přizpůsobených věku dětí a rovněž možnost osprchování dětí a v případě potřeby prostory k přebalování, kuchyň či kuchyňský kout s příslušným vybavením a šatnu. Místnosti pro pobyt a pro odpočinek musí zahrnovat na dítě plochu minimálně o velikosti 3m2.

V případě, že je pečováno o více než 12 dětí současně, vztahují se na prostory, v nichž bude služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině poskytována, povinnosti stanovené v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcí vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (hygienická vyhláška).

Poskytovatel musí mít zpracovaná vnitřní pravidla pro provoz a poskytování služby a musí uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině a opis této smlouvy přiložit k ohlášení poskytování služby. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu poskytování služby.

Evidenci poskytovatelů služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině povede MPSV a kontrolu podmínek poskytování služby bude zajišťovat Státní úřad inspekce práce a příslušný oblastní inspektorát práce. Stanoví se rovněž správní delikty a sankce za porušení podmínek poskytování služby. Plnění hygienických požadavků na stravování, hygienických požadavků na prostory a provoz budou kontrolovat krajské hygienické stanice.

MPSV vydá ve spolupráci s ostatními rezorty informační materiál, který bude obsahovat možnosti zřízení služeb péče o děti podle platného řádu ČR. Informační materiál bude obsahovat informace zejména z oblasti stravování, stavební, hygienických, provozních a prostorových podmínek, požární a finanční.

Zdroj: MPSV, návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Komentáře

Veřejná hřiště

06.04.2014 - 00:07 Radoslav Vlasák
Trošku jsem se zarazil nad jednou z podmínek "dětských skupin" - zajištěním pobytu dětí na veřejném hřišti (nebo v přírodě - ale o tu mi teď nejde). Mateřské školy mají vlastní hřiště či obdobné prostory - a tam mohou dodržení bezpečnostních a hygienických předpisů víceméně "uhlídat" (a hlavně - tato hřiště jsou "za plotem"). Jak to ale poskytovatel této služby bude moci "ohlídat" na veřejném hřišti, je mi dost záhadou, zvlášť s vědomím, jak některá tato hřiště po bezpečnostní i hygienické stránce vypadají. A mnohdy se ani nezdá, že by to jejich zřizovatelům až tak moc vadilo, navíc - při prakticky volné přístupnosti pro širokou veřejnost - je udržování takového hřiště v náležitém stavu značně složité (a taky nákladné), zejména pro menší obce či města. Jednotlivé radnice by byly určitě schopny dodat vypovídající podklady. Vnucuje se pak otázka, co bude následovat, jestliže dítě z dětské skupiny utrpí na veřejném hřišti úraz apod. - bude náhrada případných škod kryta zmíněným povinným pojištěním? To by nejspíš byly pojistné částky tak vysoké, že by na ně provozovatelé dětských skupin "neměli". Nebo pak přijde "na paškál" zřizovatel veřejného hřiště? A unesly by to vůbec (nebo případné zvýšené pojistné) již tak většinou dost napjaté obecní rozpočty? Nemám vůbec nic proti dětským skupinám - utrčitě je to jedno z řešení, jak potřebná místa pro předškoláky zajistit. Ale zároveň by mělo být bráno v úvahu možné ohrožení zdraví dětí - zvlášť na některých veřejných hřištích. Nepředpokládám totiž, že provozovatelé dětských skupin budou mít dostatek odborných znalostí i praktických poznatků k posouzení, jak to které veřejné hřiště splňuje všechny bezpečnostní a hygienické podmínky. Třeba by bylo jedním z řešení, že pobyt na hřištích ano, ale jen na těch školkových nebo školních (případně dalších - oplocených a zodpovědně udržovaných) - tam nejspíš těch rizik bude přece jenom podstatně méně. I na tyto možné (a podle mne dost pravděpodobné) problémy by měla příslušná legislativa včas pamatovat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail