BOZP a význam celoživotního učení

Každý člověk má právo na práci, která neohrožuje jeho bezpečnost a zdraví. K aktivní ochraně svého zdraví a života je nezbytný dostatek informací, které pomohou člověka ochránit. Prostředkem k získání informací a tím i znalostí o bezpečné a zdraví neohrožující práci je celoživotní vzdělávání, resp. celoživotní učení.

Význam informací o bezpečném a zdraví neohrožujícím chování při práci

Každý člověk má právo na práci, která neohrožuje jeho bezpečnost a zdraví. Bezpečnost ale není pouze věcí zaměstnavatele a práce není hra, stejně jako bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) není jen množinou hloupých a nudných pravidel, která znamenají určitá omezení. Při práci jde o udržení bezpečnosti a zároveň o ochranu zdraví každého z nás. Jen tak můžeme svůj život žít naplno. Proto by se nikdo z nás neměl dostávat do situací, kdy při práci bude riskovat svoje zdraví nebo dokonce život, ale naopak by se měl chovat velmi zodpovědně. Nejde však jen o zodpovědnost za zdraví a život vlastní, ale i o to nevystavovat riziku své kolegy, známé či dokonce blízké osoby. K aktivní ochraně svého zdraví a života je nezbytný dostatek informací, které pomohou člověka ochránit. Patří mezi ně znalost svých práv a znalost, kde získat potřebné informace. Část informací o tom, jak pracovat a jak se při práci chovat bezpečně, je zakotvena v zákoníku práce [3], další část získává člověk v průběhu celého života, ať už jde o etapu před nástupem do prvního zaměstnání nebo o etapu následující, kdy člověk vykonává práci v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Tyto, ale i další, informace jsou potřebné i pro práci, kterou člověk provádí jako volnočasovou aktivitu. V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že již dávno neplatí, že to, co jsme si osvojili v průběhu vzdělávání na základní, střední, případně vysoké škole, nám vystačí po celý zbytek života. Prostředkem k získání informací a tím i znalostí (a v mnoha případech i dovedností) o bezpečné a zdraví neohrožující práci je celoživotní vzdělávání, resp. celoživotní učení.

Cesta celoživotního učení

Každým dnem se svět kolem nás mění a každým dnem jsme vystaveni novým nárokům jak v osobním, tak profesním životě. Celoživotní učení (zkr.: CŽU, angl.: lifelong learning)1 poskytuje šanci naučit se na změny reagovat a poskytuje člověku možnost vzdělávat se v různých stádiích svého rozvoje až do úrovně svých možností v souladu s vlastními zájmy, úkoly a potřebami. Celoživotní učení je chápáno jako nepřerušená kontinuita „od kolébky do hrobu“ ať už dává možnost učit se v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně, která dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života2.  Formalizovaný vzdělávací systém v podobě vzdělávací soustavy [5], vytváří pro toto pojetí celoživotního učení nezbytné základy, tvoří však jen jednu jeho část. Zároveň je třeba poznamenat, že v celoživotním učení nejde pouze o vzdělávání dospělých, ačkoliv to tvoří jednu z jeho nejvýznamnějších složek. Na požadavky týkající se vzdělávání v BOZP a potažmo prevence rizik je třeba nahlížet jako na tak významné, aby jim potřebná pozornost měla být věnována už od útlého věku, protože právě v dětství a raném věku a obecně před nástupem do prvního zaměstnání se u mladých lidí utváří správné povědomí a postoje, vč. povědomí o bezpečné práci a pozitivních postojů k prevenci pracovních rizik. Průběžné vzdělávání v prevenci rizik po celý jeho život by se pro každého jedince mělo stát samozřejmým a dosažitelným. Motivace k získávání povědomí a posléze i znalostí a dovedností nezbytných pro žádoucí chování lidí při práci není v ČR ani zakořeněná, ani silná a ještě dnes, ve 21. století, se lze setkat s názory, že BOZP je spjata pouze s prací jako takovou a kromě povinných školení BOZP není nutné vzdělávat se v prevenci rizik a v BOZP. Tuto situaci se snaží Česká republika změnit podporou změn chování a důrazem na zdravotní prevenci a prevenci rizik. To se promítá zejména do vzdělávací soustavy, do přípravy mladých podnikatelů v BOZP, do zvyšování povědomí zaměstnanců o rizicích v podniku a do změn jejich postojů [6]. Celoživotní učení v oblasti BOZP by mělo být vztaženo také na vyšší stupně počátečního vzdělávání a ve sféře neformálního a informálního vzdělávání rozšířeno na všechny aktivně pracující osoby i na budoucí pracovníky bez ohledu na jejich věk a na to, zda pracovní činnost, kterou vykonávají nebo budou vykonávat, je či bude zdrojem jejich výdělku nebo ne. Významné pro společenskou potřebu celoživotního učení v BOZP je, aby lidé získávali odpovídající znalosti, rozvíjeli potřebné reflexy a přijímali životní návyky, které zlepšují jejich celkový zdravotní stav a pomáhají jim bezpečně plnit jejich úkoly a tak chránit zdraví a životy.

Příležitosti pro celoživotní učení o bezpečném a zdraví neohrožujícím chování při práci

Pro celoživotní učení v BOZP jsou vedle motivace jednotlivců i podniků významné také odpovídající vzdělávací příležitosti. Ve školní i mimoškolní oblasti lze počínajíc raným dětstvím, přes školní docházku, přípravu na povolání, v zaměstnání nebo v rámci pracovní činnosti realizované zájmově nebo za účelem výdělku nalézt vícero možností pro získání informací, které pomáhají formovat povědomí a postoje člověka, a díky kterým se seznamuje se správnými pracovními návyky a se zásadami bezpečného chování při práci. Celoživotní učení dává možnost znalosti nejen v různých fázích života získávat, ale rozšiřovat je, doplňovat a využívat v podobě dovedností. V oblasti školního, resp. počátečního vzdělávání jsou v  rámci nové školské reformy do vzdělávacích programů mateřských, základních, středních odborných škol a gymnázií zahrnuty požadavky na získávání a rozvoj kompetencí žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a odpovědnosti za něj, které podle rozumových schopností dětí a mládeže zahrnují i znalost požadavků na bezpečné a zdraví neohrožující chování dětí a mládeže, a zčásti i na bezpečné chování při práci. Na stupni terciárního vzdělávání (vyšší odborné a vysoké školy) jsou informace o BOZP studentům předávány v rámci požadavků na předmět a obsah vzdělávání povinně začleňovaných do akreditovaných vzdělávacích programů pro daný studijní obor. Aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, je po nástupu do zaměstnání každý zaměstnanec seznamován s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je povinen při své práci dodržovat3,4. Školení o BOZP se pak uskutečňují opakovaně, a to podle § 103, odst. 2 zákoníku práce [3]. Další možností pro celoživotní učení zaměstnanců je firemní nebo jiné vzdělávání v BOZP podle §§ 230 a 231 zákoníku práce [3], vč. účasti na akcích, kampaních a osvětových programech BOZP celostátního, regionálního, místního nebo podnikového charakteru. Určitý potenciál pro celoživotní učení v BOZP spočívá ve sférách neformálního a informálního vzdělávání, které mohou reagovat na poptávku po učení na základě profesní potřeby nebo motivace zájmů. Sem náleží příležitosti pro rozšiřování a zvyšování úrovně znalostí o BOZP nabízené mimoškolními zařízeními pro vzdělávání dospělých, ale i získávání, doplňování a soustavné rozvíjení znalostí prostřednictvím četby více či méně odborných publikací, informačních a osvětových materiálů, Internetu a prostřednictvím jiných médií, účastí na seminářích, přednáškách, konferencích, výstavách a veletrzích a dalšími formami sebevzdělání. Neformálnímu a informálnímu vzdělávání dospělých předcházejí výchova a vzdělávání o bezpečném a zdraví neohrožujícím chování při práci v dětství a v době dospívání5 , kde svou nezastupitelnou roli již tradičně plní rodina a instituce pro mimoškolní výchovu a vzdělávání děti a mládeže. Značný vliv na děti a mládež mají televize a Internet. K tomu, aby jejich sledování přineslo u této věkové skupiny žádoucí efekt, je třeba program nebo obsah připravovat se znalostí problematiky, promyšleně a cíleně, podobně jako je tomu u jiných výchovných a vzdělávacích aktivit. Pro život mají cenný a zpravidla pozitivní vliv na děti i dospělé rady a zkušenosti jiných osob a zejména pak osobní příklady, které jsou rovněž součástí škály rozmanitých možností celoživotního učení.

 


 

 1. Od roku 1996 je ke zdůraznění nutnosti aktivního přístupu jedince místo pojmu "vzdělávání" užíván pojem "učení".
 2. V roce 2000 definuje OECD celoživotní učení takto: "Učení pod tímto úhlem pohledu spojuje individuální i společenský rozvoj ve všech směrech i prostředích - v rámci formalizovaném, tedy ve školských institucích, v zařízeních odborné přípravy, terciárním vzdělávání, vzdělávání dospělých, a také v prostředí neformálním, tedy doma, v práci a v jiných společenských celcích. Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností, které platí pro všechny, bez ohledu na věk. Zdůrazňuje potřeby všechny děti od nejútlejšího věku připravovat a motivovat k učení po celý život a koordinovat snahy o zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, ať zaměstnané či nezaměstnané, kteří se potřebují rekvalifikovat, případně postoupí na vyšší kvalifikační supeň."
 3. Nástupní školení podle § 103, odst. 2 zákoníku práce, příp. zaškolení a zaučení podle § 227 zákoníku práce [3].
 4. Povinnost seznamovat se a dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí i pro osoby samostatně výdělečné činné, které nemají zaměstnance.
 5.  T.j. před nástupem do školy, ale i paralelně s počátečním vzděláváním.

Zdroje

 1. Fakta 65 - Máte právo na práci, která neohrožuje vaši bezpečnost a zdraví – rady pro mladé [cit. 2011-04-06] Dostupný z WWW: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/fakta.php (http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/fact65_cs.pdf)
 2. Fakta 82 - BOZP ve školních osnovách – činnosti členských států. [Souhrn cit. 2011-04-06] Dostupný z WWW: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/fakta.php (http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/publications/files/fakta_82.pdf)
 3. Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [cit. 2011-04-26]
 4. http://topregion.cz/index.jsp?articleId=1902 [cit. 2011-04-06]
 5. http://www.msmt.cz/vzdelavani/vzdelavaci-soustava [cit. 2011-04-06]
 6. Zlepšení kvality a produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW: http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/systems/rada_bozp.php (http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/news/novinky_eu/files/com2007_0062cs01.pdf)
 7. http://vstvs.palestra.cz/data/OBECNE%20INFORMACE%20O%20CELOZIVOTNIM%20VZDELAVANI.doc [cit. 2011-04-26]
 8. Svobodová, G., Charbuský, M. K významu e-learningových kurzů realizovaných na FES [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/32427/1/CL420.pdf
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail