Bezpečné používání elektrických spotřebičů

Zdroj: 
Malé opakování z bezpečného používání elektrických spotřebičů - jejich označování, umístění, údržba, revize.

Elektrické spotřebiče jsou zařízením na přeměnu elektrické energie na jiný druh energie. Jsou to zařízení, která nám pomáhají v běžném životě, v domácnosti, ve škole, v zaměstnání. Bez pomoci těchto spotřebičů si lze těžko představit truhlářskou dílnu, autodílnu, běžnou domácnost, zdravotnictví, zemědělskou farmu a další.

Elektrické spotřebiče můžeme rozdělit na zařízení určená k používání laiky a ostatní.

Zařízení, s nimiž přicházejí do styku nebo jejich blízkosti laici – osoby bez elektrotechnické kvalifikace, musí být provedena tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi nevyžadovala odborné znalosti nebo kvalifikaci v elektrotechnice.

Spotřebiče určené k používání laiky lze rozdělit do skupin a výrobků:

 • elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely,
 • elektromechanické a elektrotepelné ruční nářadí,
 • přístroje spotřební elektroniky,
 • zařízení pro elektrické vytápění prostorů obytných budov všeho druhu,
 • elektrické kancelářské stroje, osobní počítače a jejich příslušenství,
 • elektrické a elektronické hračky a hry,
 • pracovní a stavební stroje malé mechanizace a elektrické nářadí,
 • pohyblivé prodlužovací přívody k elektrickým spotřebičům, odpojitelné i prodlužovací,
 • elektrická svítidla pro pevné připojení a připojení pohyblivým přívodem.

Nový spotřebič

Nový elektrický spotřebič musí být hlavně bezpečný a spolehlivý, musí být označen značkou shody CE (CONFORMITY EUROPE). To znamená, že spotřebič splňuje požadavky všech předpisů, a to jak hygienických, tak technických, které se na něj vztahují. Zkušenosti však ukazují, že je-li na výrobku jen označení CE, není to vždy postačující, proto je dobré ověřit si, zda jsou na výrobku i značky některých akreditovaných zkušeben.

Elektrický spotřebič musí být označen:

a) jmenovitým napětím nebo jeho rozsahem,

b) jmenovitým příkonem nebo proudem,

c) jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce,

d) údajem o modelu nebo typu,

e) třídou ochrany před úrazem elektrickým proudem,

f) krytím spotřebiče IP XX,

g) jmenovitým proudem předřazené pojistky,

h) údajem o prostředí, kam je spotřebič určen.

Označení může být uvedeno na spotřebiči, v průvodní dokumentaci, případně na obalu výrobku.

Elektrický spotřebič musí být vybaven návodem k použití. Návod a další texty musí být napsány v češtině (v úředním jazyku země, ve které se spotřebič prodává). Ke spotřebiči musí být dodán vyplněný záruční list spolu s pokladním dokladem. Obchodům, ve kterých je sice zboží levnější, ale jejich spotřebiče tyto požadavky nesplňují, je lépe se vyhnout. Spotřebič musí být vhodný k připojení na stávající elektroinstalaci. Příkon spotřebiče musí být volen s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má pracovat.

Spotřeba elektrické energie

Některé elektrické spotřebiče jako pračky mrazničky, bubnové sušičky, světelné zdroje, pečící trouby a jiné, musí být označeny dle zákona o hospodaření s energií, energetickými štítky. Štítek nám sděluje, jaká je energetická náročnost spotřebiče, zda je úsporný či méně úsporný. Je důležité dobře uvážit, zda je ten určitý spotřebič vůbec nutný, zda nám práci, hlavně v domácnostech, ulehčí.

Použitý spotřebič

Před použitím těchto spotřebičů je nezbytné se poradit s odbornou firmou a spotřebič nechat ověřit. Jsou spotřebiče, které se z bezpečnostních důvodů používat nesmí, stále však je možné je v některých domácnostech vidět. Jsou to například infrazářiče starého typu, kde byla přístupná topná spirála (živá část), nebo přenosné elektrické vrtačky třídy ochrany I (celokovové, připojené k ochrannému vodiči).

Umístnění spotřebiče

 • Vlhko škodí kovovým součástem, výpary ředidel naleptávají umělé hmoty.
 • Nadměrné teplo vadí zejména plastovým výrobkům.
 • Chladničky nebo mrazničky provozované v blízkosti tepelného zdroje mají větší spotřebu energie a jejich chladící agregáty se rychleji opotřebí.

Provoz a údržba spotřebičů

Spotřebiče musí být instalovány – používány, udržovány dle požadavků výrobce, musí být chráněny před nepříznivými vlivy prostředí.

Třífázový elektrický sporák nesmí být zapojen na jednu fázi. Musí být připojen vhodnou tepelně odolnou šňůrou.

Elektrická pračka musí být připojena na samostatné jištění 16 A, přes proudový chránič s reziduálním vybavovacím proudem IΔn ≤ 30 mA.; Je-li pračka umístněna v koupelně, musí být umístněna mimo zónu 2 (nesmí být v dosahu vany nebo sprchy).

Zásuvka v kuchyňské lince určená pro připojení domácích spotřebičů musí být chráněna proudovým chráničem.

Infrazářiče musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od hořlavých hmot, elektrotepelné spotřebiče se nesmí při provozu zakrývat - nelze na nich sušit prádlo.

Zařízení informační techniky by měla být vhodně chráněna před vlivy přepětí.

Svítidla mohou být instalována pouze s ohledem na jejich tepelné účinky v souladu s pokyny výrobce.

Při odchodu z bytu nebo objektu je nutné vypnout dálkové ovládané spotřebičů, které jsou jinak v pohotovostním stavu – hrozí přehřátí napájecích transformátorů a následně vznik požáru.

Prodlužovací přívody se zásuvkovou lištou nepoužívejte k trvalému připojení spotřebičů a jako náhradu za nedostatek zásuvek v pevné elektroinstalaci. Prodlužovací přívody nevyrábějte sami, na trhu je dosti certifikovaných přívodních a prodlužovacích přívodů.

Běžné levné zásuvkové lišty jsou vyrobeny na menší zatížení (10 A) s menší zkratovou odolností, než je pevná instalace (16 A). Zásuvkové lišty tím, že obsahují více zásuvek, bývají často přetěžovány, bývají umístněny v nepřístupných místech, například za pracovním stolem, kde je k nim připojen počítač, tiskárna a ostatní kancelářské a jiné domácí spotřebiče, lišty nejsou pod stálým dohledem, mohou být různě znečištěné a zaprášené. Nevhodným použitím zásuvkových lišt a ostatních prodlužovacích přívodů tak snadno vzniká potenciální nebezpečí požáru.

Dalším potenciálním nebezpečím pro vznik požáru jsou i světelné zdroje osazené obyčejnými žárovkami. Objímky žárovek v běžných světelných zdrojích jsou dimenzovány na žárovky o výkonu 40, 60, nebo 100 a více wattů, při osazení takového svítidla žárovkou je nutné dodržet předepsané nebo nižší zatížení. Překročením předepsaného zatížení objímek vzniká nadměrné oteplení těchto objímek a jsou-li zhotoveny z bakelitu, dochází i k jeho zkřehnutí. Vlivem teplotního zatížení se zhoršuje pružnost středního kontaktu objímky, vzniká zhoršení přechodového odporu a následně nebezpečí vzniku požáru.

Čištění spotřebičů je možné provádět jen při vypnutém stavu, zvláště při čištění vodou. Zařízení je možné zapnout, až když je spolehlivě suché.

Elektrické spotřebiče je vhodné občas svěřit k prohlídce a případné opravě odborné firmě.

Elektrické spotřebiče nikdy sami neopravujte. Šňůrové přívody chraňte před nadměrným teplem, mechanickým poškozením. Orosí-li se spotřebiče při přenesení z chladna do tepla, nezapínejte je, dokud nevyschnou.

Jestliže se elektrické spotřebiče nadměrně hřejí, silně jiskří, zapáchají po spálenině, okamžitě je odpojte od elektrické sítě a zajistěte odbornou opravu.

Zvláštní pozornost si zaslouží elektrické ruční nářadí, tzv. nepřipevněný spotřebič držený v ruce. Elektrické ruční nářadí je často vystaveno různým zhoršujícím vlivům prostředí, v kterém musí pracovat, je mnohdy vystaveno hrubému zacházení. Ruční elektrické nářadí je považováno za nebezpečnější než ostatní spotřebiče. Lhůty pravidelných revizí jsou proto dle ČSN 1600 ed. 2 častější, než u ostatních spotřebičů. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí, více jak 250 provozních hodin za rok, je vhodné zkrátit lhůty pravidelných revizí.

Před každým použitím je nutné elektrický spotřebič prohlédnout, zvláště elektrické ruční nářadí. Při prohlídce se elektrický spotřebič prohlédne zevně.

 • Kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny tak, aby byla snížena ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • Pohyblivé přívody nesmějí mít poškozenou, zpuchřelou nebo ztvrdlou izolaci.
 • U vstupu do spotřebiče musí být přívod opatřen ochrannou návlačkou a musí být zajištěn proti vytržení.
 • Vidlice, nástrčka a pohyblivá zásuvka nebo přívodka nesmějí být poškozené.
 • Pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů třídy ochrany II a III musí být neoddělitelně spojen s vidlicí.
 • Větrací otvory na spotřebiči nesmějí být zaprášené nebo zakryté.
 • Evidenční číslo nebo jiné označení spotřebiče umožňující jeho jednoznačnou identifikaci nesmí chybět ani být poškozeno tak, aby se identifikace znemožnila.

Při zjištění závady je nutné příslušný elektrický spotřebič vyřadit z užívání a zajistit jeho odbornou opravu.

Elektrický spotřebič nikdy nevypínejte tahem za pohyblivý přívod.

U spotřebičů v domácnostech by uživatel měl dbát pokynů výrobce uvedených v návodech. Ve svém zájmu a v přiměřených intervalech nebo při důvodném podezření ze závady je vhodné nechat je ověřit odbornou firmou – revizním technikem.

Domácí spotřebiče na pracovišti

Zodpovědnost za provoz těchto spotřebičů - varné konvice, ledničky, vařiče - nese dle zákoníku práce provozovatel, zodpovědnost má i za případné spotřebiče donesené zaměstnanci. Tyto spotřebiče se při toleranci provozovatele automaticky stávají součástí elektrického zařízení pracoviště. Každý elektrický spotřebič na pracovišti musí mít svou evidenční kartu, musí být udržován, kontrolován a revidován. Návod k používání musí být v dosahu obsluhy. Elektrické spotřebiče je nutné pravidelně kontrolovat a revidovat. Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů a postupy těchto revizí jsou uvedeny v technické normě ČSN 1600 ed. 2. Výsledky revizí musí být doložitelné.

Literatura:

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání;

ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace;

ČSN EN 60745-1 ed. 3 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;

ČSN EN 60335-1 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail