50 let výzkumu bezpečnosti práce

V červnu letošního roku si odborná veřejnost připomene 50. výročí vzniku Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze. Není bez zajímavosti, že genius loci bezpečnosti práce v předválečném Československu, později v protektorátu, v poválečné republice i socialistickém Československu, ale i v současné České republice je spjat s jedinou adresou: Jeruzalémská 9, Praha 1 Nové Město.

V červnu letošního roku si odborná veřejnost připomene 50. výročí vzniku Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v Praze. Není bez zajímavosti, že genius loci bezpečnosti práce v předválečném Československu, později v protektorátu, v poválečné republice i socialistickém Československu, ale i v současné České republice je spjat s jedinou adresou - Jeruzalémská 9, Praha 1 - Nové Město. Zde sídlila  Masarykova akademie práce, Ústav lidské práce, který byl nahrazen v poválečné republice Československým ústavem práce a od června 1954 je to i adresa Výzkumného ústavu bezpečnosti práce - VÚBP.
VÚBP vznikl jako vědecká a výzkumná organizace v rámci  Ústřední rady odborů. Vedle vědeckých a výzkumných úkolů plnil ústav i řadu úkolů v oblasti osvěty a propagace bezpečnosti práce. Z výnosu představenstva ÚRO o zřízení VÚBP a jeho pobočky na Slovensku citujeme:

"…Posláním ústavu je přispívat soustavným výzkumem a aplikací vědeckých poznatků ke zvýšení bezpečnosti při práci v celostátním měřítku, ke zlepšování výsledků práce a výroby a tím ke zvyšování životní úrovně pracujících ---".

VÚBP zpracovával návrhy technických opatření, prototypů, norem a předpisů. Vypracovával odborné studie, příručky, poskytoval poradenské služby a znalecké posudky, organizoval a zajišťoval  přednášky, výchovné a vzdělávací akce.  Tyto činnosti v počátcích  existence ústavu zajišťovalo 52 pracovníků. Zajímavá je struktura tehdy řešených výzkumných úkolů. Přehled výzkumných úkolů z té doby uvádí například tato témata:

 • Prevence úrazů rukou v průmyslu a zemědělství
 • Bezpečnost práce při rychlostním obráběním
 • Resonanční tlumič hluku
 • Ochrana proti vysokým teplotám při čištění kotlů
 • Průzkum národohospodářských ztrát způsobených úrazy.

Vytvořením státního odborného dozoru nad bezpečností práce v roce 1968, řízeného Českým úřadem bezpečnosti práce, přešel i Výzkumný ústav bezpečnosti práce na novou základnu, aby mohl plnit všechny potřebné úkoly.
Podle dlouhodobé koncepce činnosti se ústav soustřeďoval především na:

 • Výzkum a experimentální hodnocení metod a prostředků ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce,
 • Výzkum forem prevence profesionálních rizik (fyzického a mentálního ohrožení člověka),
 • Analýzy a prognózy vztahů v systému člověk - stroj - prostředí zaměřené ke komplexnímu poznání objektivních potřeb a směrů řešení prevence pracovních rizik i nepracovní úrazovosti,
 • Optimalizaci vztahů člověk - práce a studium faktorů omezujících výkonnost člověka v pracovním procesu,
 • Řešení prostředků a metod kolektivní a individuální ochrany pracovníků,
 • Výzkum a experimentální ověřování základních hodnot pro tvorbu norem a předpisů bezpečnostně- technického charakteru,
 • Řešení aktuálních problémů bezpečnosti práce, pracovního prostředí i nepracovní úrazovosti.

Mimoto ústav plnil v oblasti bezpečnosti práce funkci teoretické, metodologické, zkušební a dokumentační základny.
V té době měl ústav již 111 pracovníků a podílel se na řešení řady státních úkolů a projektů.

Rok 1989 výrazně ovlivnil zaměření činnosti VÚBP. Na omezení prostředků státního rozpočtu na výzkum  musel ústav reagovat změnou orientace své činnosti. Bylo třeba hledat nové zdroje a nabídnout nové produkty. Těžiště činnosti se přesunulo více do oblasti poradenství. Hledala se i nová výzkumná témata. Již od počátku 90. let VÚBP prosazoval novou strategii výzkumu: od řešení dílčích problémů ke komplexnějšímu přístupu, od prevence úrazů k prevenci rizik spojených s pracovními činnostmi. To umožnilo rozšířit oblast výzkumu o prevenci závažných havárií a o prevenci selhání lidského činitele. Především tyto dvě oblasti se ukázaly jako nosné pro rozvoj ústavu v dalších letech.

To se konkrétně projevilo i v zaměření výzkumných úkolů a vyústilo v přípravu a realizaci střednědobého výzkumného záměru na léta 2004 - 2010. Tento výzkumný záměr staví na výsledcích projektů řešených v minulém období.
Jedná se především o výzkum v oblasti zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí, kde bylo vytvořeno unikátní zařízení "stereoteploměr" umožňující  optimalizovat tepelné podmínky na pracovišti, kontrolní listy pro hodnocení pracovních podmínek na pracovištích, testové baterie pro posuzování kultury práce a prevence rizik, metody a návrhy na zlepšení ochrany dýchadel, metody posuzování spolehlivosti lidského činitele apod. V rámci výzkumu byly hledány i vhodné nástroje pro pozitivní ovlivňování postojů pracovníků k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a efektivní způsoby vedení kampaní v oblasti BOZP. Nový výzkumný záměr je zaměřen, v souladu s cíli EU, ne výzkum nástrojů přispívajících k trvalému zvyšování kvality pracovního života. V této oblasti VÚBP navazuje na mezinárodní projekty. V rámci mezinárodní spolupráce je VÚBP koordinátorem i hlavním řešitelem projektu EDFORSA (Education for Safety), který je součástí programu Leonardo da Vinci financovaného z prostředků EU. Rozvíjející se spolupráce s výzkumnými ústavy a organizacemi členských států EU přispívá nejen ke zkvalitnění práce ústavu, ale i k větší efektivitě výzkumu a k získávání nových poznatků.

Ing. Miloš Paleček, CSc.
Ředitel VÚBP

Související odkazy:

Plný text příručky "Bezpečnost práce a 50 let VÚBP", která popisuje historii Výzkumného ústavu bezpečnosti práce od jeho vzniku až do současnost (vydal VUBP, Praha 2004).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail