Zelené knihy

Zdroj: 

Zelené knihy jsou diskuzní dokumenty zveřejňované Komisí vztahující se k určité oblasti politiky - k tématu, které se Komise chystá regulovat. Ukazují nám tedy směr, kterým se regulace jednotného trhu bude v budoucnu ubírat. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám, organizacím i jednotlivcům, které tím jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Snaží se vytvořit prostor k rozvaze a zahájit tak konzultaci na evropské úrovni na určité téma. Takové vyvolané konzultace jako reakce na zelenou knihu pak mohou vést až k vydání „bílé knihy“, která navrhne soubor konkrétních prostředků společné akce na komunitární úrovni. „Bílá kniha“ je následně programovým dokumentem střednědobého výhledu.

Uvedený přehled je v českém a anglickém znění od roku 2014 až 2004, v anglickém znění od roku 2003 až 1992 a před rokem 1990. Do databáze jsou knihy zařazovány sestupně podle čísel, a ne podle aktuálního publikování (některá nižší čísla jsou uveřejňovány později, než je jejich uveřejněné datum schválení). Výtisky "zelených knih", které nejsou k dispozici on-line, lze získat prostřednictvím nejbližšího prodejce publikací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Dokumenty zveřejněné před přistoupením do EU nemusí být k dispozici v české verzi. Není-li v české verzi název k dispozici, je uveden v angličtině.

 

Označení Datum
ZELENÁ KNIHA Bezpečnost ubytovacích služeb cestovního ruchu
GREEN PAPER Safety of Tourism Accommodation Services
22. července 2014
ZELENÁ KNIHA o pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof
GREEN PAPER on the insurance of natural and man-made disasters
16. dubna 2013
ZELENÁ KNIHA - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030
GREEN PAPER - A 2030 framework for climate and energy policies
27. března 2013
ZELENÁ KNIHA - Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností
GREEN PAPER - Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience?
17. ledna 2012
ZELENÁ KNIHA - Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu
Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments
11. ledna 2012
ZELENÁ KNIHA o propagačních a informačních opatřeních na podporu zemědělských produktů:strategie propagace chutí Evropy s vysokou evropskou přidanou hodnotou
GREEN PAPER - on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe
14. července 2011
Zelená kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu
GREEN PAPER - on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market
13. července 2011
ZELENÁ KNIHA - modernizace směrnice o odborných kvalifikacích
GREEN PAPER - Modernising the Professional Qualifications Directive
22. června 2011
ZELENÁ KNIHA – Rámec EU pro správu a řízení společností 
GREEN PAPER- The EU corporate governance framework
5. dubna 2011
ZELENÁ KNIHA o on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
GREEN PAPER - On on-line gambling in the Internal Market
24. března 2011
ZELENÁ KNIHA - Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU
GREEN PAPER - From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding
9. února 2011
ZELENÁ KNIHA o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek - Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek
GREEN PAPER - on the modernisation of EU public procurement policy
Towards a more efficient European Procurement Market
27. ledna 2011
ZELENÁ KNIHA - Méně správních úkonů pro občany:Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav (V Bruselu dne 14.12.2010)
GREEN PAPER Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public documents and recognition of the effects of civil status records (Brussels, 14.12.2010)
14. prosince 2010
ZELENÁ KNIHA o budoucnosti DPH. Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH (V Bruselu dne 1.12.2010)
GREEN PAPER On the future of VAT. Towards a simpler, more robust and efficient VAT system (Brussels, 1.12.2010)
1. prosince 2010
ZELENÁ KNIHA - Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU (V Bruselu dne 10.11.2010)
GREEN PAPER - EU development policy in support of inclusive growth and sustainable development. Increasing the impact of EU development policy. (Brussels, 10.11.2010)
10. listopadu 2010
ZELENÁ KNIHA KOMISE určená Radě, Evropskému parlamentu,Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Budoucnost rozpočtové podpory EU poskytované třetím zemím (V Bruselu dne 19.10.2010)
GREEN PAPER FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The future of EU budget support to third countries (Brussels, 19.10.2010)
19. října 2010
ZELENÁ KNIHA Politika v oblasti auditu: poučení z krize (V Bruselu dne 13.10.2010)
GREEN PAPER - Audit Policy: Lessons from the Crisis (Brussels, 13.10.2010)
13. října 2010
ZELENÁ KNIHA na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě (V Bruselu dne 7.7.2010)
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems (Brussels, 7.7.2010)
7. července 2010
ZELENÁ KNIHA KOMISE o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (V Bruselu dne 1.7.2010)
Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract Law for consumers and businesses (Brussels, 1.7.2010)
1. července 2010
ZELENÁ KNIHA - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňování (V Bruselu dne 2.6.2010)
Green Paper - Corporate governance in financial institutions and remuneration policies (Brussels, 2.6.2010)
2. června 2010
ZELENÁ KNIHA Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (V Bruselu dne 27.4.2010)
Green Paper - Unlocking the potential of cultural and creative industries (Brussels, 27.4.2010)
27. dubna 2010
ZELENÁ KNIHA - Ochrana lesů a související informace v EU: Příprava lesů na změnu klimatu (V Bruselu dne 1.3.2010)
Green Paper - On Forest Protection and Information in the EU:Preparing forests for climate change (Brussels, 1.3.2010)
1. března 2010
ZELENÁ KNIHA o získávání důkazních prostředků mezi členskými státy a o zajištění jejich přípustnosti (V Bruselu dne 11.11.2009)
Green Paper on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility (Brussels, 11.11.2009)
11. listopadu 2009
ZELENÁ KNIHA - Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání (V Bruselu dne 8.7.2009). Stanovisko Výboru regionů 2010/C 175/08, Stanovisko EHSV  2010/C 255/15
Green Paper - Promoting the learning mobility of young people (Brussels, 8.7.2009)
8. července 2009
ZELENÁ KNIHA - Reforma společné rybářské politiky (V Bruselu dne 22.4.2009).  Stanovisko Výboru regionů 2010/C 141/11, Stanovisko  EHSV 2011/C 18/09    
Green Paper - Reform of the Common Fisheries Policy (Brussels, 22.4.2009).  Opinium of the Committee of the Regions
22. dubna 2009
ZELENÁ KNIHA  o posouzení nařízení rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (V Bruselu dne 21.4.2009)
Green Paper on the review of Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters  (Brussels, 21.4.2009)
21. dubna 2009
ZELENÁ KNIHA - TEN-T: přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky (V Bruselu dne 4.2.2009)
Green Paper - TEN-T: A policy review. Towards a better integrated Trans-European transport network at the service of the common transport policy (Brussels, 4.2.2009)
4. února 2009
ZELENÁ KNIHA o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (V Bruselu dne 10.12.2008)
Green Paper On the European Workforce for Health (Brussels, 10.12.2008)
10. prosince 2008
ZELENÁ KNIHA o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (V Bruselu dne 3.12.2008)
Green Paper on the management of bio-waste in the European Union {SEC(2008) 2936}
3. prosince 2008
ZELENÁ KNIHA o kolektivním odškodnění spotřebitelů (V Bruselu dne 27.11.2008). Stanovisko EHSV 2010/C 128/18
Green Paper On Consumer Collective Redress (Brussels, 27.11.2008)
27. listopadu 2008
ZELENÁ KNIHA na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti (V Bruselu dne 13.11.2008)
Green Paper towards a secure, sustainable and competitive European energy network (Brussels, 13.11.2008)
13. listopadu 2008
ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů: normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti (V Bruselu dne 15.10.2008)
Green Paper on agricultural product quality: product standards, farming requirements and quality schemes (Brussels, 15.10.2008)
15. října 2008
ZELENÁ KNIHA o územní soudržnosti – Udělejme z územní rozmanitosti přednost (V Bruselu dne 6.10.2008). Stanovisko EHSV  2009/C 228/24
Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength (Brussels, 6.10.2008)
6. října 2008
ZELENÁ KNIHA - Autorské právo ve znalostní ekonomice (V Bruselu dne 16.7.2008)
Green Paper - Copyright in the Knowledge Economy (Brussels, 16.7.2008)
16. července 2008
ZELENÁ KNIHA - Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU (V Bruselu dne 3.7.2008)
Green Paper - Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems
3. července 2008
ZELENÁ KNIHA - Budoucí vztahy mezi EU a zámořskými zeměmi a územími (V Bruselu dne 25.6.2008)
Green Paper - Future relations between the EU and the Overseas Countries and Territories (Brussels, 25.6.2008)
25. června 2008
ZELENÁ KNIHA – Na cestě k nové kultuře městské mobility (V Bruselu dne 25.9.2007)
Green paper - Towards a new culture for urban mobility (Brussels, 25.9.2007)
25. září 2007
ZELENÁ KNIHA o biologické připravenosti (V Bruselu dne 11.7.2007)
Green Paper on bio-preparedness (Brussels, 11.7.2007)
11. července 2007
ZELENÁ KNIHA Komise předložená Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU (V Bruselu dne 29.6.2007)
Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Adapting to climate change in Europe – options for EU action (Brussels, 29.6.2007)
29. června 2007
ZELENÁ KNIHA o budoucím společném evropském azylovém systému (předložený Komisí) (V Bruselu dne 6.6.2007)
Green Paper on the future Common European Asylum System (presented by the Commission) (Brussels, 6.6.2007)
6. června 2007
ZELENÁ KNIHA o zlepšení postupů demontáže lodí (předložená Komisí) (V Bruselu dne 22.5.2007)
Green Paper on better ship dismantling (presented by the Commission){SEC(2007) 645} (Brussels, 22.5.2007)
22. května 2007
ZELENÁ KNIHA o maloobchodních finančních službách na jednotném trhu (V Bruselu dne 30.4.2007)
Green Paper on Retail Financial Services in the Single Market (Brussels, 30.4. 2007)
30. dubna 2007
ZELENÁ KNIHA - Přístup veřejnosti k dokumentům orgánů Evropského společenství - Přezkum (V Bruselu dne 18.4.2007)
Green Paper - Public Access to Documents held by institutions of the European Community - A review (Brussels, 18.4. 2007)
18. dubna 2007
ZELENÁ KNIHA - Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy (Bruselu dne  4.4.2007)
Green Paper - The European Research Area: New Perspectives (Brussels, 4.4. 2007)
4. dubna 2007
ZELENÁ KNIHA o tržních nástrojích pro účely v oblasti životního prostředí a v souvisejících politikách  (V Bruselu dne 28.3.2007)
Green Paper on market-based instruments for environment and related policy purposes (Brussels, 28.3. 2007)
28. března 2007
ZELENÁ KNIHA o přezkumu spotřebitelského acquis (únor 2007) (Uveřejněno 15.3.2007 v 2007/C 61/01)
Green paper  on the Review of the Consumer Acquis   (2007/C 61/01)
15. března 2007
ZELENÁ KNIHA - K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU (V Bruselu dne 30.1.2007)
Green paper  - Towards a Europe free from tobacco smoke: policy options at EU level (Brussels, 30.1.2007 )
30. ledna 2007
ZELENÁ KNIHA o aplikacích družicové navigace (V Bruselu dne 8.12.2006)
Green Paper on Satellite Navigation Applications (Brussels 8.12.2006)
8. prosince 2006
ZELENÁ KNIHA - GLOBÁLNÍ EVROPA: Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství (V Bruselu dne 6.12.2006) Další informace ...
Green Paper - GLOBAL EUROPE - Europe s trade defence instruments in a changing global economy (Brussels 6.12.2006)
6. prosince 2006
ZELENÁ KNIHA - Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích (V Bruselu dne 28.11.2006)
Green Paper on Diplomatic and consular protection of Union citizens in third countries (Brussels 28.11.2006)
28. listopadu 2006
KOM(2006) 708
ZELENÁ KNIHA - Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (V Bruselu dne 22.11.2006) V češtině je pouze stanovisko viz. KOM(2006 708 0
Green Paper - Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century (Brussels 22.11.2006)
22. listopadu 2006
ZELENÁ KNIHA - Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století  (KOM(2006) 708), viz Vyjádření ČR
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Green Paper — Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century’COM(2006) 708 final
22. listopadu 2006
ZELENÁ KNIHA o zlepšení účinnosti výkonu soudních  rozhodnutí v Evropské unii: Obstavení bankovních účtů (V Bruselu dne 24.10.2006)
Green Paper on improving the efficiency of the enforcement of judgments in the European Union: the attachment of bank accounts (Brussels 24.10.2006)
24. října 2006
ZELENÁ KNIHA o detekčních technologiích při práci donucovacích, celních a jiných bezpečnostních orgánů  (V Bruselu dne 1.9.2006)
Green paper on detection technologies in the work of law enforcement, customs and other security authorities (Brussels 1.9.2006)
1. září 2006
ZELENÁ KNIHA o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání  (V Bruselu dne 17.7.2006)
Green paper on conflict of laws in matters concerning matrimonial property regimes, including the question of jurisdiction and mutual recognition (Brussels 17.7.2006)
17. července 2006
ZELENÁ KNIHA o úloze občanské společnosti v protidrogové politice v Evropské unii  (V Bruselu dne 26.6.2006)
Green paper the role of Civil Society in Drugs Policy in the European Union (Brussels, 26.6.2006)
26. června 2006
ZELENÁ KNIHA – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře  (V Bruselu dne 7.6. 2006),  Svazek I.
Green paper  - Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas  (Brussels, 7.6.2006)  Find out more...(Volume I)
7. června 2006
ZELENÁ KNIHA – Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře  (červen 2006). Svazek II- Příloha.
Green paper  - Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas  (Brussels, 7.6.2006)  Find out more...(Volume II -ANNEX)
7. června 2006
ZELENÁ KNIHA o evropské iniciativě pro transparentnost (V Bruselu dne 3.5.2006)
GREEN PAPER EUROPEAN TRANSPARENCY INITIATIVE final (Brussels, 3.5.2006)
3. května 2006
ZELENÁ KNIHA o presumpci neviny (V Bruselu dne 26.4.2006)
Green Paper - The Presumption of  innocence (Brussels, 26.4.2006)
26. dubna 2006
ZELENÁ KNIHA - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii (V Bruselu dne 8.3.2006)
Green Paper - A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy (Brussels, 8.3.2006)
8. března 2006
ZELENÁ KNIHA o kompetenčních konfliktech a zásadě ne bis in idem v trestním řízení (předložená Komisí) {SEK(2005) 1767} (V Bruselu dne 23.12.2005)
Green Paper on Conflicts of Jurisdiction and the Principle of ne bis in idem in Criminal Proceedings (December 2005)
23. prosince 2005
ZELENÁ KNIHA -  Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (předložená Komisí) {SEK(2005) 1732} (V Bruselu dne 19.12.2005)
Green Paper - Damages actions for breach of the EC antitrust rules
19. prosince 2005
ZELENÁ KNIHA - „Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob“ (V Bruselu dne 08.12.2005)
Green Paper - Promoting healthy diets and physical activity : a European dimension for the prevention of overweight, obesity and chronic diseases (December 2005)
8. prosince 2005
ZELENÁ KNIHA o budoucnosti evropské migrační sítě (předložená Komisí) (V Bruselu dne 28.11.2005)
Green Paper on the Future of the European Migration Network (November 2005)
28. listopadu 2005
ZELENÁ KNIHA o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (předložený Komisí) (V Bruselu dne 17.11.2005)
 
Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (November 2005)
17. listopadu 2005
ZELENÁ KNIHA Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva .Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii (V Bruselu dne 14.10.2005)
Green Paper - Improving the mental health of the population. Towards a strategy on mental health for the European Union (October 2005)
14. října 2005
ZELENÁ KNIHA - Hypoteční úvěr v EU (předložený Komisí) V Bruselu dne 19.7.2005
Green Paper - Mortgage Credit in the EU (July 2005)
19. července 2005
ZELENÁ KNIHA o zlepšení rámce EU pro investiční fondy {SEC(2005)947} ( Bruselu dne 12.7.2005 )
Green paper on the enhancement of the EU framework for investment funds (July 2005)
12. července 2005
ZELENÁ KNIHA o energetické účinnosti aneb Méně znamená více (V Bruselu dne 22.6.2005)
Green Paper on Energy Efficiency or Doing More With Less (Brussels, 22.6.2005)
22. června 2005
Zelená kniha o politice finančních služeb (2005 – 2010)  (předložená Komisí) V Bruselu dne 3.5.2005
Green Paper on Financial Services Policy (2005 - 2010) (May 2005)
3. května 2005
ZELENÁ KNIHA „Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny“ (V Bruselu dne 16.3.2005)
Green Paper - Confronting demographic change: a new solidarity between the generations (March 2005)
16. března 2005
ZELENÁ KNIHA o rozhodném právu a příslušnosti soudů v rozvodových záležitostech (V Bruselu dne 14.3.2005 ) Green
Paper on applicable law and jurisdiction in divorce matters (March 2005)
14. března 2005
ZELENÁ KNIHA - Dědictví a závěti  (V Bruselu dne 01.03.2005)
Green paper - Succession and wills (March 2005)
1. března 2005
ZELENÁ KNIHA O PŘÍSTUPU EU K ŘÍZENÍ EKONOMICKÉ MIGRACE (V Bruselu dne 11.1.2005 )
Green Paper on an EU approach to managing economic migration (January 2005)
11. ledna 2005
ZELENÁ KNIHA - Veřejné zakázky v oblasti obrany (V Bruselu dne 23.09.2004)
Green paper - Defence procurement  (September 2004)
23. září 2004
ZELENÁ KNIHA  o vzájemném uznávání opatření nevazebního dohledu během přípravného řízení  (V Bruselu dne 17.08.2004)
Green Paper on mutual recognition of non-custodial pre-trial supervision measures (August 2004)
17. srpna 2004
KOM(2004) 379
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green paper - Equality and non-discrimination in an enlarged European Union (Brussels, May 2004)
28. května 2004
KOM(2004) 334
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green paper on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal sanctions in the European Union (April 2004)
30. dubna 2004
KOM(2004) 327
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions (April 2004)
30. dubna 2004
KOM(2004) 254
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Maintenance obligations (April 2004)
15. dubna 2004
KOM(2003) 787
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper: On the future of rules of origin in preferential trade arrangements (December 2003)
18. prosince 2003
KOM(2003) 270
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on services of general interest (May 2003)
21. května 2003
KOM(2003) 75
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper from the Commission - Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout the European Union (February 2003)
19. února 2003
KOM(2003) 17
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – European Space Policy (January 2003)
31. ledna 2003
KOM(2003) 27
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Entrepreneurship in Europe (January 2003)
21. ledna 2003
KOM(2002) 654
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its  modernisation (January 2003)
14. ledna 2003
KOM(2002) 746
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on a European order for payment procedure and on measures to simplify and speed up small claims litigation (December 2002)
20. prosince 2002
KOM(2002) 196
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law (April 2002)
19. dubna 2002
KOM(2002) 175
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on a Community return policy on illegal residents (April 2002)
10. dubna 2002
KOM(2001) 745
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Review of Council Regulation (EEC)  No 4064/89 (December 2001)
11. prosince 2001
KOM(2001) 715
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on criminal-law protection of the financial interests of the Community and the establishment of a European Prosecutor (December 2001)
11. prosince 2001
KOM(2001) 531
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on European Union Consumer Protection (October 2001)
2. října 2001
KOM(2001) 536
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Compensation to crime victims (September 2001)
28. září 2001
KOM(2001) 366
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, (July 2001)
18. července 2001
KOM(2001) 398
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on European Contract Law  (July 2001)
11. července 2001
KOM(2001) 135
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the future of the Common Fisheries Policy (March 2001)
20. března 2001
KOM(2001) 68
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on integrated product policy (February 2001)
7. února 2001
KOM(2000) 769
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(2000) 769
Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply (November 2000) – není k dispozici
30. listopadu 2000
KOM(2000) 469
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Environmental issues of PVC (July 2000)
26. července 2000
KOM(2000) 87
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on greenhouse gas emissions trading within the European Union (March 2000)
8. března 2000
KOM(2000) 51
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Legal aid in civil matters: The problems confronting the cross - border litigant (February 2000)
9. února 2000
KOM(1999) 396
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper - Liability for defective products, (July 1999)
30. července 1999
KOM(98) 585
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(98) 585
Public sector information: a key resource for Europe - Green Paper on public sector information in the information society, (January 1999)
31. prosince 1998
KOM(98) 596
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on radio spectrum policy in the context of European Community policies such as telecommunications, broadcasting, transport, and R&D (December 1998)
30. prosince 1998
KOM(98) 569
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Public sector information: a key resource for Europe - Green Paper on public sector information in the information society, January 1999
15. října 1998
KOM(97) 678
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green paper on sea ports and maritime infrastructure, December 1997 - není k dispozici
31. prosince 1997
KOM(97) 623
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation Towards an Information Society Approach, December 1997
30. prosince 1997
KOM(97) 314
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Promoting Innovation Through Patents – Green Paper on the Community patent and the patent systém in Europe, (June 1997)
30. června 1997
KOM(97) 283
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Supplementary Pensions in the Single Market – A Green Paper June 1997,
30. června 1997
KOM(97) 128
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – Partnership for a New Organisation of Work, April 1997  (v němčině)
30. dubna 1997
KOM(97) 176
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
The General Principles of Food Law in the European Union – Commission Green Paper, April 1997
30. dubna 1997
KOM(96) 721
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on Vertical Restraints in EU Competition Policy, January 1997
30. ledna 1997
KOM(96) 590
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on a numbering policy for telecommunications services in Europe, November 1996 - není k dispozici
30. listopadu 1996
KOM(96) 540
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Future noise policy – European Commission Green Paper, November 1996
30. listopadu 1996
KOM(96) 576
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Communication from the Commission – Energy for the Future: Renewable Sources of Energy – Green Paper for a Community Strategy, (November)1996
30. listopadu 1996
KOM(96) 570
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on relations between the European Union and the ACP countries on the eve of the 21st century – Challenges and options for a new partnership, November 1996
30. listopadu 1996
KOM(96) 530
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on Commerce, November 1996
30. listopadu 1996
KOM(96) 583
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – Public procurement in the European Union: Exploring the Way Forvard, November 1996,
27. listopadu 1996
KOM(96) 462
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Education – Training – Research – The obstacles to Transnational Mobility – Green Paper, October 1996
30. října 1996
KOM(96) 483
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information Services, October 1996 - odkaz
30. října 1996
KOM(96) 338
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – The Role, the Position and the Liability of Statutory Auditors within the European Union, July 1996 
30. července 1996
KOM(96) 389
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – Living and Working in the Information Society: People First July 1996
22. července 1996
KOM(96) 209
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Financial Services: Meeting Consumer‘s Expectations – Green Paper,May 1996
30. května 1996
KOM(96) 192
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Commercial Communications in the Internal Market – Green Paper from the Commission, April 1996
30. dubna 1996
KOM(96) 76
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Legal Protection of Encrypted Services in the Internal Market- Consultation on the need for Community action, March 1996
30. března 1996
KOM(96) 19
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Community Merger Control – Green Paper on the review of the merger regulation , January 1996
30. ledna 1996
KOM(95) 691
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – Towards Fair and Efficient Pricing in Transport Policy – Options for internalising the external cost of transport in the European Union December 1995
30. prosince 1995
KOM(95) 688
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění
Green Paper on Innovation (December 1995)
30. prosince 1995
KOM(95) 601
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění
Green Paper - The citizen's network - Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe (listopad 1995)
30. listopadu 1995
COM(95) 370
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – The Protection of Utility Models in the Single Market, (July 1995)
30. července 1995
KOM(95) 382
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper – Copyright and Related Rights in the Information Society, July 1995
30. července 1995
KOM(95) 333
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Practical Arrangements for the Introduction of the Single Currency, May 1995
30. května 1995
KOM(95) 97
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění  
Green Paper – The Role of the Union in the Field of Tourism April 1995 - odkaz je ve francouzském znění
30. dubna 1995
KOM(94) 682
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on the Liberalisation of Telecommunications Infrastructure and Cable Television arlame – Part II – A Common Approach to the Provision of Infrastructure for Telecommunications in the European Union January 1995 - odkaz je ve francouzském znění
30. ledna 1995
KOM(94) 659
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
For a European Union Energy Policy – Green Paper January 1995 - odkaz je ve  francouzském znění
30. ledna 1995
KOM(94) 440
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém zněn
Green Paper on the liberalisation of Telecommunications Infrastructure and Cable Television arlame: Part One – Principle and Timetable (October 1994) - odkaz je ve  francouzském znění
30. října 1994
KOM(94) 96
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Strategy Options to Strengthen the European Programme Industry in the arlame of the Audiovisual Policy of the European Union – Green Paper April 1994 - odkaz u anglického názvu je ve  francouzském znění
30. dubna 1994
KOM(94) 145
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění.
Towards the Personal Communications Environment: Green Paper on a common approach in the field of mobile and personal Communications in the European Union , April 1994  - ve francouzském znění
30. dubna 1994
KOM(93) 282
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(93) 282
Green Paper on Community Initiatives 1994-1999, March 1994 – není k dispozici on-line
30. března 1994
KOM(93) 551
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(93) 551
Green Paper – European Social Policy – Options for the Union, November 1993 - není k dispozici on line
30. listopadu 1993
KOM(93) 576
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
 Green Paper – Access of consumers to Justice and the Settlement of consumer disputes in the Single Market, November 1993
30. listopadu 1993
KOM(93) 509
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Green Paper on Guarantees for Consumer Goods and after-sales services, November 1993, není k dispozici on-line
30. listopadu 1993
KOM(93) 457
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění ,
COM(93) 457
Green Paper on the European Dimension of Education (září 1993) - není k dispozici on line
30. září 1993
KOM(93) 47
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(93) 47
Communication from the Commission to the Council and Parliament and the Economic and Social Committee: Green Paper on remedying environmental damage, May 1993 – není k dispozici on line
30. května 1993
KOM(92) 480
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
Pluralism and Media Concentration in the Internal Market – An assessment of the need for Community action, December 1992
30. prosince 1992
KOM(92) 46
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(92) 46
Green Paper on the impact of transport on the environment – A Community strategy for „sustainable mobility“, February 1992 – není k dispozici on line
28. února 1992
KOM(91) 476
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění
COM(91) 476
Green Paper on the development of the single market for postal services (communication from the Commission), (červen 1991), není k dispozici on line
30. června 1991
KOM(90) 490
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(90) 490
Towards Europe-Wide Systems and Services – Green Paper on a common approach in the field of satelite communications in the European Community, November 1990 – není k dispozici on line
30. listopadu 1990
KOM(90) 456
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(90) 456
Commission Green Paper on the development of European standardisation: action for faster technological integration in Europe, October 1990 – není k dispozici on line
30. října 1990
KOM(90) 218
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(90) 218
Green Paper on the Urban Environment: communication from the Commission to the Council and Parliament, (June 1990) - není k dispozici on line
30. června 1990
KOM(88) 172
ZELENÁ KNIHA - není k dispozici v českém znění
COM(88) 172
Green Paper on copyright and the challenge of technology - Copyright issues requiring immediate action, (June 1988). Není k dispozici on-line.
30. června 1988
KOM(87) 290
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(87) 290
Towards a Dynamic European Economy, Green Paper on the development of the common market for telecommunications services and equipment, (June 1987) - není k dispozici on line
30. června 1987
KOM(85) 333
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(85) 333
Perspectives for the common agricultural policy. Communication of the Commission to the Council and the Parliament, (July 1985) - není k dispozici on line
30. července 1985
KOM(84) 300
ZELENÁ KNIHA  - není k dispozici v českém znění
COM(84) 300
Television Without Frontiers: Green Paper on the establishment of the common market for broadcasting, especially by satellite and cable, (May 1984) - není k dispozici on line
30. května 1984

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail