Otopné plochy ve školách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká norma nebo předpis na teplotu otopných ploch ve školkách a školách a jestli je nějaký předpis ohledně zákrytu otopných těles v těchto zařízeních pro předškolní a školní děti.

Základním hygienickým předpisem pro školy je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V této vyhlášce jsou stanoveny hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky  a školských zařízení  zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání"). Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (dále jen „provozovny pro výchovu a vzdělávání").

Podle této vyhlášky platí, že stavební řešení budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být navrženo tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně rozdílná od teploty vzduchu v místnosti. V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy.

Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.

Ohledně topných těles a jejich zakrytí však vyhláška nestanoví nic. Dá se předpokládat, že dítě přichází do mateřské školy z prostředí, v kterém otopná tělesa zná a že zná i jejich případné nebezpečí. Děti si musí od prvého vstupu do mateřské školy být vědomy toho, že existují nějaká hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a že stále nemohou být jen objektem péče druhých, ale že je v jejich vlastním zájmu, aby se na této péči aktivně podílely.

Z toho důvodu je třeba, aby při zahájení školního roku nebo při nástupu do mateřské školy byly děti seznámeny se školním řádem, případně směrnicí o bezpečnosti a ochraně zdraví a instrukcemi ředitelky mateřské školy k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole. Měli by být seznámeni s tím, co je zapotřebí dodržovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve třídě, na chodbách, schodech a při pobytu ve školní jídelně.

Autor článku: 

Komentáře

doplněk

06.04.2010 - 09:12 jaroslav kocian
Přečetl jsme si článek a jen v otázkách radiátorů s dovolím upozornit na jiný právní předpis, který je nutno brát v úvahu a to 268/2009 sb. § 38 (Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí.)

Pouze doplňuji, že se nejedná

06.04.2010 - 14:40 Vítězslav Rais
Pouze doplňuji, že se nejedná o novinku, jak by se z čísla předpisu mohlo zdát, ale že tato povinnost byla již před mnoha lety.

doplněk 2

06.04.2010 - 17:47 Norbert Chalupa
Souhlasím s oběma pány, nicméně je nutno říct, že do doby platnosti vyhl. č. 268/2009 Sb. (srpen 2009) neplatil žádný předpis, který by stanovil zakrytování otopných těles ve školách a školských zařízeních (jak uvádí JUDr. Dandová). A další důležitý fakt je, že uvedná vyhl. č. 268/2009 Sb. platí od srpna r. 2009, přičemž u staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracovaná před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy (§56).

Re: doplněk 2

06.04.2010 - 20:38 Tomáš Neugebauer
Mýlíte se. Požadavek je již starý téměř dvanáct let (obsažen ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. § 49), takže v kvalifikované odpovědi by o něm měla být zmíňka, neboť nelze vyloučit, že se školy dotazovaného týká.

Apríl se zpozdil o pět dní

06.04.2010 - 20:43 Tomáš Neugebauer
"Děti si musí od prvého vstupu do mateřské školy být vědomy toho, že existují nějaká hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a že stále nemohou být jen objektem péče druhých, ale že je v jejich vlastním zájmu, aby se na této péči aktivně podílely." - BEZ KOMENTÁŘE!!!

Re: doplněk 2

06.04.2010 - 22:55 Norbert Chalupa
Myslím, pane Neugebauere, že se nemýlím. Požadavek § 49 odst. (4) uvedené vyhl. není taxativní, tudíž nelze a priori stanovit, že na všech otopných tělesech v předškolních a školských zařízeních budou kryty. Vždy záleží na vyhodnocení daného rizika, bez ohledu na tuto vyhlášku. V mnoha třídách, učebnách a jiných školských zařízeních, jsou již panelová, nebo jiná otopná tělesa konstrukčně řešená tak, že riziko úrazu je minimální. Kryty jsou žádoucí kupř. v tělocvičnách, ale to již řeší jiný předpis. Naopak, některé instalované kryty jsou nebezpečnější, než otopné těleso samo, to je ovšem věcí provozovatele, popř. zřizovatele. Vyhl. č. 268/2009 Sb. v § 38 odst. (4) ovšem už stanoví, že kryty na otopných tělesech musí být instalovány ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu zejména ( zdůrazňuji zejména ) v předškolních a školských zařízeních. To platí u staveb, popř. projektů, realizovaných po srpnu 2009. Jsem zvědav, jak si s tímto projektanti poradí, zda všude budou ochranné kryty. Co se týče toho opožděného aprílu, tak bych s JUDr. Dandovou souhlasil. Vaše konstatování několika slov JUDr. Dandové je vytržené z kontextu. Kdo si přečte článek celý, se všemi souvislostmi, jistě pochopí, jak to bylo myšleno.

Re: doplněk 2

06.04.2010 - 23:40 Tomáš Neugebauer
Co to tu zkoušíte za finty. Taxativní znamená ucelený výčet. Ten není ani v jednom případě. Je-li seznam uvozen slovem zejména, jedná se o příkladný výčet, tedy ne o ukončený. Význam slova zejména je téměř shodný s významem slova například. Citace z § 49 vyhlášky č. 137/1998 Sb.: (4) Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu (například v předškolních a školských zařízeních) musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty. a citace z § 38 vyhlášky č. 268/2009 Sb.: (4) Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí. Obě znění jsou, až na přidaný závěr v 268 prakticky stejná. Tedy pro projektanty se vůbec nic nezměnilo. Takže ještě jednou musím uvést, že se mýlíte.

Re: doplněk 2

07.04.2010 - 09:11 jaroslav kocian
myslím že diskuze je zbytečná, stejná povinost byla i ve zrušené vyhlášce o tech. požadavcích a kryty na radiátorech platí již dost, dost dlouho. Spíše by měl zákonodárce uvažovat o nějaké optimalizaci předpisu, protože povinnost vznikla kvůli žebrovým litinovým radiátorům. T.N. má pravdu a z vlastní zkušennosti i při kolaudaci například rekonstruovaných prostor před účinností nového předpisu i hygiena nebo IBP dnes OIP trvaly na krytech. Máte pravdu že se hovoří o místech se zvýšeným rizikem úrazu ale zde jsme zase u rizik :-))))

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail