Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jaké jsou podmínky pro školení vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro jednotlivé paragrafy - §4, §5, §6? Kdo může školit, být školen, je předepsán obsah školení?

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. lze rozdělit do dvou základních kategorií:

  • na pracovníky bez elektrotechnického vzdělání a
  • na pracovníky s elektrotechnickým vzděláním.

Do prvé skupiny patří pracovníci seznámení § 3 a pracovníci poučení § 4. Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách které předem určí.

Školení a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.

Do druhé skupiny patří pracovníci znalí § 5 a znalí s vyšší kvalifikací § 6, 7, 8. Pracovníci znalí § 5 jsou ti, kteří mají ukončené odborné (elektrotechnické) vzdělání a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu § 14 odst. 1. Zaškolení a zkoušku je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.

Pracovníci pro samostatnou činnost § 6 jsou pracovníci s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1, mají aspoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1 vyhlášky, prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

§ 6 nejkratší požadovaná praxe:

činnost  vzdělání praxe
na elektrických zařízeních do 1000 V  vyučení, SO, ÚSO, VŠ  1 rok
na elektrických zařízeních nad 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromosvodech  zaškolení  6 měsíců
  vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce

Zkoušku je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost. Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9.

Předmětem zkoušek a přezkoušení §14 jsou:

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, případně řídit.
  • místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat ještě tyto kvalifikace:

§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro

  • řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst. 1).

§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.

§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol; pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání; učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.

Autor článku: 

Komentáře

dataz

16.04.2014 - 06:44 Norbert Chalupa
Dobrý den, zajímal by mě názor paní Blažkové, jak se dívá na vystavování osvědčení o zkoušce pro elektrikáře s § 5 - § 8 u elektrikářů - živnostníků různými firmami, revizními techniky atp., když zkoušku zajišťuje organizace? Lze ve smyslu tohoto ustanovení považovat za organizaci i samotnou OSVČ, která potřebuje přezkoušení absolvovat? Navazuje na toto § 14 odst. (7) vyhl. 50 - Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušením, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace. Děkuji za odpověď.

Re: dataz

16.04.2014 - 16:38 Kateřina Hrubá
Odpověď Ivany Blažkové: Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, vznikla, jak je z data jejího uvedení v platnost patrno, za zcela jiných právních, pracovních a ekonomických vztahů. Již delší dobu je připravována nová verze vyhlášky, zatím jsou zveřejněny jen studie náhrady za uvedenou vyhlášku. Je tedy nutné při získávání osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice postupovat podle dosud platné vyhlášky s tím, že je nutné umožnit OSVČ a pracovníkům menších firem, které nemohou zajistit předepsanou zkušební komisi, tedy ani externími (smluvními) pracovníky, popřípadě jinou firmou, získat příslušné osvědčení. OSVČ a pracovníci menších firem pracující v elektrotechnice se přihlásí ke zkouškám případně ke školení u některé organizace, která má oprávnění provádět školení a zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jako doklad o získané praxi OSVČ předloží předchozí osvědčení, u § 5 vyhl. doklad o ukončeném vzdělání. Revizní technici § 9 vyhl. skládají zkoušky před zkušební komisí organizace státního odborného dozoru a získávají tak osvědčení k provádění revizí podle zákona č. 174/1968 Sb.

Re: dataz

16.04.2014 - 20:01 Norbert Chalupa
Děkuji za odpověď paní Blažkové, paní Hrubá, nicméně, chápu-li první odstavec odpovědi správně, tak je možné, že by si OSVČ elektrikář kupř. §7 (jako organizace) zajistil dodavatelsky 3 člennou odbornou komisi, z níž bude mít nejméně 1 člen kvalifikaci dle § 8 nebo 9 a kupř. jeden z nich bude mít živnostenské oprávnění k lektorské, vzdělávací činnosti? O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí OSVČ příslušný OIP alespoň čtyři týdny před jejich konáním. Lze tedy i OSVČ - elektrikáře považovat ve smyslu této vyhlášky za organizaci? Omlouvám se, jestli jdu hluboko do problému, ale považuji to za velmi důležité s ohledem na případný soudní spor a zpochybnění kvalifikace dané OSVČ (elektrikáře) za výše uvedených okolností. Děkuji.

Odpověď I. Blažkové

17.04.2014 - 16:30 Kateřina Hrubá
OSVČ pracující v elektrotechnice je vždy zcela odpovědná za svoji činnost. Zdá se být diskutabilní, že si tato osoba může sjednat a zaplatit zkušební komisi ke zkoušce dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. zrovna tak jako firma (samozřejmě složení komise musí odpovídat požadavkům vyhlášky). Výsledek je však zcela stejný, jako když tato osoba složí a zaplatí zkoušku v organizaci, která je ekonomicky závislá na této činnosti. Částečnou zárukou kvality zkoušky je povinnost, v tomto případě OSVČ, uvědomit o zkoušce orgány dozoru, kteří se mohou zkoušky zúčastnit. Osvědčení o vykonané zkoušce podle vyhlášky pro OSVČ vydá osoba pověřená (jeden z členů zkušební komise). Jak bylo již uvedeno, jmenovaná vyhláška byla vypracovaná za zcela jiných ekonomickoprávních vztahů, než platí dnes.

Re: Odpověď I. Blažkové

18.04.2014 - 12:15 Norbert Chalupa
Možná by to bylo na právní rozbor, ale vnímám to stejně, jak uvádíte. V praxi toto běžné není, s tím se jistě setkáváme mnozí, ale jako hypotetická možnost mě to zajímalo. Děkuji Vám i paní Blažkové. Krásné Velikonoce!

školení

24.07.2014 - 14:21 Martin Vašíček
Dobrý den, chápu tedy správně, že já jako OSVČ s § 8 mohu dodavatelsky školit elektrikáře v rozsahu § 5 - § 8 za předpokladu, že si přizvu dalšího alespoň jednoho elektrikáře s § 8 + třetí osobu, uvědomím dopředu o tomto školení(zkoušení) orgán dozoru a provedu o této zkoušce zápis? Nebo je ještě potřeba do zkušební komise někoho jiného? Můžete mi to trochu laicky vysvětlit? Děkuji

France - A Dream Home

22.01.2018 - 17:55 ThomascledyJG Thomascledy
Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also. If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail