Zprávy Komise Evropské unie v roce 2005 : část 1

Tyto zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Dokument KOM (2005) 192 17.5.2005


Třetí zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti: K novému partnerství pro růst, zaměstnanost a soudržnost.
        anotace: Tato třetí zpráva o pokroku zachycuje aktuální situaci a trendy, které se projevily v regionech od vydání Třetí zprávy o soudržnosti v únoru 2004. Zpráva se také dotýká celé řady důležitých témat z oblasti Evropské regionální a politiky soudržnosti vyplývající z přezkoumání Strukturálních fondů v polovině období. Třetí zpráva o soudržnosti byla velmi důležitá díky tomu, že stanovila hlavní zásady reformy regionální politiky a politiky soudržnosti EU pro období 2007-2013.
        klíčová slova: soudržnost - zaměstnanost - EU - politika regionální - fondy

 

Dokument KOM (2005) 219 19.5.2005


Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení ekologicky orientovaných konstrukčních požadavků na výrobky, které používají energii (a o změně směrnice Rady 92/42/EHS a směrnic 96/57/ES a 2000/55/ES Evropského parlamentu a Rady) KOM (2003) 453 v konečném znění, C5-0453/2003, 2003/0172 (COD).

        anotace: Cílem návrhu je zajistit volný pohyb výrobků používajících energii na vnitřním trhu a přispět tím jak k politice ochrany životního prostředí, tak k zabezpečení dodávek energie. Na základě odhadu, že více než 80 % veškerých dopadů na životní prostředí, které souvisejí s výrobky (např. změna klimatu spojená se spotřebou energie), se určuje během konstrukční fáze těchto výrobků, navrhla Komise zřízení legislativního rámce pro přijetí prováděcích opatření týkajících se ekologicky orientovaných konstrukčních požadavků na výrobky, které používají energii (VPE) (s výjimkou dopravních prostředků).
        klíčová slova: výrobky - energie - požadavky konstrukční - trh vnitřní - prostředí životní

 

Dokument KOM (2005) 223 31.05.2005


Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2002. Nařízení stanovuje rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů. Ke sledování odpadové politiky vyžaduje Společenství pravidelné statistiky o produkci odpadů a nakládání s odpady z podniků a domácností. Během postupu sestavování tohoto nařízení Radou a Evropským parlamentem bylo schváleno, že k objasnění některých základních otázek ohledně nových oblastí statistik odpadů bude zapotřebí mnoho pilotních studií.
        klíčová slova: odpady - statistiky - státy členské - EU - studie

 

Dokument KOM (2005) 233 03.06.2005


Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003.

        anotace: Evropská výzkumná politika směřuje k uskutečňování lisabonského cíle přeměnit Evropskou unii na konkurenceschopné a dynamické hospodářství založené na znalostech, schopné udržitelného hospodářského růstu. Tato zpráva zahrnuje vývoj a činnosti v období od ledna 2003 do března 2004. Zprávu doprovází pracovní dokument Komise s podrobnějšími údaji a statistickou přílohou. Narozdíl od předchozích výročních zpráv jsou zahrnuty i informace o vývoji činností týkajících se výzkumu a technického rozvoje, které se uskutečňují v rámci členských států Evropské unie.
        klíčová slova: výzkumy - rozvoj technický - programy - EU - 2003 - zprávy výroční

 

Dokument KOM (2005) 428 22.09.2005


První zpráva o provádění nařízení č. 2320/2002 týkajícího se bezpečnosti civilního letectví.

        anotace: Tato zpráva naplňuje požadavek, aby Komise každý rok zveřejňovala zprávu o provádění společných pravidel v oblasti ochrany civilního letectví a o situaci ve Společenství v oblasti ochrany letectví, přičemž má čerpat závěry z inspekcí provedených Komisí. Inspekce Komise byly zahájeny v únoru 2004 a do 30. června 2005 bylo provedeno 43 inspekcí. Na tomto základě zpráva uvádí, že se úroveň ochrany na letištích v Evropské unii prováděním pravidel Společenství výrazně zvýšila. Zpráva rovněž zdůrazňuje, že je třeba zlepšit právní rámec.
        klíčová slova: letectví civilní - bezpečnost - legislativa - inspekce - EU

 

Dokument KOM (2005) 430 15.9.2005


Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy.

        anotace: Směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí byla přijata 6. října 19951 a členské státy měly povinnost zajistit účinnost právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1997. Směrnice 95/50/ES stanoví, že každý členský stát musí za každý kalendářní rok nejpozději do dvanácti měsíců po skončení tohoto roku zaslat Komisi zprávu o uplatňování uvedené směrnice a musí každý třetí rok předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice členskými státy.
        klíčová slova: přeprava silniční - věci nebezpečné - státy členské - předpisy právní - harmonizace - kontroly - sankce

 

Dokument KOM (2005) 44 14.2.2005


Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů : 2005.

        anotace: Druhá výroční zpráva o rovnosti žen a mužů vyžádaná hlavami států a vlád na jarním zasedání Evropské rady v březnu 2003 je první zprávou, která zahrnuje rozšířenou EU s 25 členskými státy. Nová Smlouva o Ústavě pro Evropu potvrzuje rovnost žen a mužů. Kromě ustanovení současné Smlouvy, která se týkají rovnosti pohlaví, ústava výslovně uvádí, že rovnost je pro Unii hodnotou, která by měla být podporována nejen v rámci Unie, ale také ve vztazích ke zbytku světa.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - předpisy právní - EU - politika zaměstnanecká

 

Dokument KOM (2005) 544 7.11.2005

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2004).
        anotace: Tato zpráva se týká činností Fondu soudržnosti během roku 2004. Finanční prostředky Fondu soudržnosti, které byly k dispozici na závazky v roce 2004, činily 2 723 606 000 EUR (ceny roku 1999) pro 3 členské státy EU 15 (Portugalsko, Španělsko, Řecko) a 2 897 000 000 EUR v cenách roku 1999 pro 10 nových členských států. V přehledných tabulkách jsou zde zaneseny jednotlivé položky a platby. V roce 2004 byl u sedmi členských států čerpajících z Fondu soudržnosti (z toho šest nových členských států) zjištěn nadměrný schodek.
        klíčová slova: Fond soudržnosti - financování - přehledy - 2004 - EU

 

Dokument KOM (2005) 612 1.12.2005


Výroční zpráva nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) 2004.
        anotace: Tato výroční zpráva o činnostech nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) se týká kalendářního roku 2004. Zpráva obsahuje informace o pátém roce provádění ISPA. Výsledkem přistoupení se počet zemí přijímajících pomoc z ISPA snížil z deseti na dvě; pouze Bulharsko a Rumunsko přijímá v roce 2004 novou finanční pomoc z ISPA. Z tohoto důvodu se zpráva omezuje na činnosti ISPA ve dvou výše zmíněných zemích, zatímco prováděním bývalých projektů ISPA v nových členských státech se zabývá výroční zpráva Fondu soudržnosti 2004.
        klíčová slova: státy členské - financování - podpora - projekty - rizika - hodnocení - Bulharsko - Rumunsko - 2004

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail