Zprávy Komise EU : únor - březen 2011

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 5 18.1.2011

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě : střednědobý přezkum evropských programů družicové navigace.
        anotace: Tato zpráva je výroční zprávou a střednědobým přezkumem podle článku 22 nařízení (ES) č. 683/2008. Shrnuje stav vývoje programů a uvádí budoucí výzvy. Evropské programy družicové navigace přesahují finanční a technické možnosti jediného členského státu a z toho důvodu jsou zcela v kompetenci EU. Kromě toho, zejména s ohledem na jejich požadavky v oblasti bezpečnosti, musí být do těchto programů zapojeny všechny členské státy EU. Od reformy správy programů v roce 2007 zaznamenala Komise několik úspěchů: systém EGNOS byl uveden do provozu a vykazuje výborné výsledky, a zavádění programu Galileo zdárně pokračuje. Tyto programy nyní nicméně čelí novým výzvám vyplývajícím z výskytu určitých rizik, která byla předběžně Komisí identifikována a organizaci programů je třeba doladit, aby se zvýšila jejich účinnost. U projektu došlo k  vícenákladům, zejména v důsledku navýšení nákladů ve fázi vývoje, zvýšení ceny nosných raket, neexistence konkurence u některých balíčků zakázek a dodatečných nákladů spojených s programem. Hospodářská situace EU a jejich členských států kromě toho vedla Komisi k tomu, že prozatím nežádala o přidělení dodatečných prostředků ze současného víceletého finančního rámce, i když z toho vyplývají zpoždění v dokončení úplného zavedení programu Galileo a zvýšení celkových nákladů.
        klíčová slova: navigace - družice - bezpečnost - systémy navigační - vývoj - zavádění

 

EUR-Lex - č. KOM(2011) 15 27.1.2011

2

Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek : směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek.
        anotace: Tato zelená kniha se zabývá otázkami, které byly určeny Komisí jako důležité aspekty budoucí reformy politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek.
        klíčová slova: zakázky veřejné - reformy - politika evropská

 

EUR-Lex - č. KOM(2011) 105 10.3.2011

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 7 rozhodnutí 2006/500/ES (Smlouva o Energetickém společenství).

        anotace: Tato zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 7 rozhodnutí 2006/500/ES (Smlouva o Energetickém společenství) přezkoumává výsledky, jichž Energetické
společenství dosáhlo, jakož i hlavní úkoly, s nimž se bude muset vyrovnat v budoucnosti.
        klíčová slova: společenství oborová - energetika - výsledky - EU

EUR-Lex - č. KOM(2011) 131 17.3.2011

4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě.
        anotace: Toto je zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě. Čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů1 vyžaduje, aby Komise každé tři roky předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění nařízení. První zpráva byla zveřejněna v roce 2008. Tato zpráva shrnuje pokrok, kterého bylo dosaženo od prvního poskytnutí údajů v roce 2006. Týká se 27 členských států EU a zohledňuje výsledky posledního poskytnutí údajů v červnu 2010. Zpráva také popisuje přechod z klasifikace NACE Rev. 1.1 na klasifikaci NACE Rev. 2 a popisuje změny a očekávaná zlepšení, které vyplynou z revize nařízení o statistice odpadů.
        klíčová slova: odpady - statistiky - kvalita - zprávy - klasifikace

EUR-Lex - č. KOM(2011) 144 28.3.2011

5

Bílá kniha : plán jednotného evropského dopravního prostoru : vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje.
        anotace: Doprava má zásadní význam pro naše hospodářství a společnost. Mobilita je životně důležitá pro ekonomický růst a tvorbu pracovních příležitostí. Odvětví dopravy přímo zaměstnává zhruba 10 milionů lidí a přibližně 5 % se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP). Účinné dopravní systémy mají rozhodující význam pro konkurenceschopnost evropských podniků ve světové ekonomice. Logistika, např. doprava a skladování, tvoří 10-15 % nákladů evropských podniků na konečný produkt. Kvalita dopravních služeb má velký vliv na kvalitu lidského života. Každá domácnost vydává v průměru 13,2 % svého rozpočtu na dopravní produkty a služby. Cílem strategie stanovené v plánu rozvoje dopravy do roku 2050 směřujícím k vytvoření jednotného dopravního prostoru je zavést hluboké strukturální změny za účelem transformace odvětví dopravy. V návaznosti na získané poznatky poskytuje tento plán obecný náhled na vývoj v odvětví dopravy, na jeho budoucí úkoly a politické iniciativy, které je třeba zvážit. Vize Komise týkající se dopravy v budoucnu je představena v části 2. Klíčová opatření, jichž je třeba dosáhnout, jsou uvedena v části 3, shrnuta v příloze I a podrobněji popsána v průvodním pracovním dokumentu útvarů Komise.
        klíčová slova: doprava - systémy dopravní - konkurenceschopnost - zdroje - emise - doprava městská - infrastruktura - inovace - EU

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail