Zprávy Komise EU : říjen - prosinec 2009

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 555 22.10.2009

1

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) : zpráva o pokroku : leden 2009 – červen 2009.
        anotace: Tato zpráva o pokroku popisuje činnost, kterou Komise vykonala v první polovině roku 2009 v souvislosti s vývojem Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a s přechodem ze systému SIS 1+ na systém SIS II. Předkládá se Radě a Evropskému parlamentu v souladu s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II). Je rovněž zprávou o výsledcích testování.
        klíčová slova: systémy informační - inovace - vývoj - Evropské společenství

EUR- Lex - č. KOM(2009) 558 22.10.2009

2

Výroční zpráva o činnosti Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v roce 2008 : zpráva Komise.
        anotace: Tato výroční zpráva o činnosti Evropské unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje zahrnuje vývoj a činnosti za rok 2008. Byla vypracována podle článku 1731 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zprávu doprovází pracovní dokument útvarů Komise s podrobnějšími údaji a statistikami. Hlavní kapitoly pojednávají o činnostech a výsledcích dosažených v roce 2008 a o vývoji činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v členských státech Evropské unie (EU).
        klíčová slova: technologie - rozvoj - výzkumy - EU - 2008 - zprávy výroční

EUR- Lex - č. KOM(2009) 633 20.11.2009

3

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů Společenství o odpadech : směrnice 2006/12/ES o odpadech, směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních za období let 2004-2006.
        anotace: Cílem této zprávy je informovat ostatní orgány Společenství, členské státy a veřejnost o provádění právních předpisů EU o odpadech v období let 2004–2006. Pokrývá směrnice 2006/12/ES o odpadech, 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, 75/439/EHS o odpadních olejích, 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, 1999/31/ES o skládkách odpadů, 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
        klíčová slova: odpady - odpady nebezpečné - oleje odpadní - čističky - obaly - zařízení elektrická - zařízení elektronická - předpisy právní

EUR- Lex - č. KOM(2009) 635 20.11.2009

4

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
        anotace: Hlavním cílem směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností je předcházení vzniku odpadů z vozidel a opětné použití, recyklace a jiné formy využití vozidel s ukončenou životností a jejich součástí tak, aby bylo sníženo konečné množství odpadu k odstranění. Opatření stanovená touto směrnici mají dále zlepšit účinnost všech hospodářských subjektů zasahujících do životního cyklu vozidel, pokud jde o ochranu životního prostředí, a zejména hospodářských subjektů přímo zapojených do zpracování vozidel s ukončenou životností. Prostřednictvím této zprávy poskytly Komisi údaje o svých vnitrostátních právních a správních předpisech, jež provádějí směrnici 2000/53/ES ve vnitrostátních právních řádech, celkem dvacet dva členské státy.
        klíčová slova: vozidla - životnost - odpady - recyklace - státy členské - zprávy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 675 15.12.2009

5

26. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Společenství : zprávy Komise.
        anotace: Ve sdělení Komise z roku 2007 s názvem „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ se uvádí, že se Komise ve svých výročních zprávách zaměří na strategické otázky, hodnocení stávajícího stavu právních předpisů, priority a tvorbu programů budoucích činností. Letošní zpráva bude mít spíše výběrovou strukturu a bude obsahovat podrobnější připomínky k některým odvětvím na základě podrobnějšího popisu, jejž podává průvodní dokument k této zprávě s názvem „Stav v jednotlivých odvětvích“. Tato zpráva se v podstatě vztahuje na opatření učiněná dle Smlouvy o ES.
        klíčová slova: právo evropské - uplatnění - Evropské společenství - kontroly - zprávy výroční

EUR- Lex - č. KOM(2009)592 28.10.2009

6

Zpráva Komise o jednáních týkajících se přístupu podniků Společenství na trhy třetích zemí v oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES.
        anotace: Tato zpráva bere v úvahu situaci ohledně přístupu dodavatelů ze Společenství na trhy se zakázkami třetích zemí v oblasti působnosti směrnice 2004/17/ES1 a stav otevírání trhu se zakázkami na služby ve třetích zemích ke dni 1. srpna 2009. Tato zpráva je předkládána v souladu s články 58 a 59 směrnice 2004/17/ES.
        klíčová slova: trhy - dodavatelé - Evropské společenství - země třetí - služby

EUR- Lex - č. KOM(2009)617 30.10.2009

7

20. výroční zpráva o čerpání strukturálních fondů : v roce 2008 : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Týká se činností souvisejících s pomocí poskytovanou ze strukturálních fondů v období 2000–2006 prováděných v roce 2008.
        klíčová slova: fondy strukturální - fondy evropské - financování - zprávy výroční - 2008

EUR- Lex - č. KOM(2009)680 15.12.2009

8

Zpráva o provádění SBA : pracovní dokument Komise.
        anotace: Úspěšnost malých a středních podniků je klíčová pro budoucí zaměstnanost a prosperitu v EU. Komise proto v červnu 2008 zahájila novou ambiciózní politickou iniciativu, Small Business Act pro Evropu (SBA), s cílem dostat do popředí malé a střední podniky při rozhodování, posílit jejich potenciál k vytváření pracovních míst v EU a podpořit jejich konkurenceschopnost jak v rámci jednotného trhu, tak i na celosvětových trzích. Tato zpráva shrnuje pokrok dosažený v roce 2009, což byl první celý rok provádění SBA, se zaměřením hlavně na opatření obsažená v akčním plánu k SBA a v Plánu evropské hospodářské obnovy.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - konkurenceschopnost - místa pracovní - strategie - Evropské společenství

EUR- Lex - č. KOM(2009)690 21.12.2009

9

Uplatňování směrnice 98/34/ES v období 2006–2008 : zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Tato zpráva analyzuje používání postupů stanovených směrnicí 98/34/ES1 pro normy a technické předpisy v období 2006–2008. Zpráva vyzdvihuje jejich významný přínos pro zlepšování právní úpravy a fungování jednotného trhu.
        klíčová slova: normy - předpisy technické - informovanost - normalizace

EUR- Lex - č. KOM(2009)693 21.12.2009

10

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu provádění integrované výrobkové politiky.
        anotace: Dne 18. června 2003 přijala Komise sdělení „Integrovaná výrobková politika – ekologické uvažování z pohledu životního cyklu“. Tato zpráva shrnuje stav provádění této politiky. Podrobná analýza je uvedena v příloze Pracovní dokument útvarů Komise, která je součástí této zprávy. Koncepce integrované výrobkové politiky (IPP) je zaměřena na ucelený postup využívající nejvhodnějších nástrojů a zapojení rozhodujících partnerů, směřující k „zelenějším“ výrobkům, které spojují snížení dopadu na životní prostředí se zvýšením užitné hodnoty pro spotřebitele. Podněcuje k soustavnému výrobnímu i konstrukčnímu zdokonalování výrobků a k podpoře jejich přijímání spotřebiteli.
        klíčová slova: výrobky - strategie - politika hospodářská - politika environmentální - přístupy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail