Zprávy Komise EU : říjen - listopad 2010

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 581 12.10.2010

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí.
        anotace: Tato zpráva je založena na čl. 14 odst. 2 směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Zpráva hodnotí účinnost směrnice z hlediska skutečné nápravy škod na životním prostředí a dostupnost a podmínky finančního zajištění činností uvedených v příloze III směrnice za přijatelné ceny.
        klíčová slova: prostředí životní - škody - nápravy - prevence - zprávy - EU

EUR-Lex - č. KOM(2010) 593 25.10.2010

2

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu : Zpráva Komise o provádění směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění a směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
        anotace: Tato zpráva Komise se týká provádění směrnice 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění a směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
        klíčová slova: znečištění - prevence - emise - sloučeniny - rozpouštědla organická

EUR-Lex - č. KOM(2010) 655 10.11.2010

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Sledování emisí CO2 z nových osobních automobilů v EU : údaje za rok 2009.
        anotace: Podle článku 9 rozhodnutí č. 1753/2000/ES Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě roční zprávy založené na sledování údajů předložených členskými státy. Tato zpráva
se týká sledování údajů emisí oxidu uhličitého z nových osobních automobilů v EU za rok 2009.
        klíčová slova: automobily osobní - oxid uhličitý - emise - zprávy - EU

EUR-Lex - č. KOM(2010) 656 10.11.2010

4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru : Zpráva o pokroku v provádění integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel.
        anotace: Dne 7. února 2007 přijala Komise sdělení KOM(2007) 19 v konečném znění, v němž představila novou obsáhlou strategii na snižování emisí oxidu uhličitého z nových automobilů
a lehkých užitkových vozidel (dodávek) registrovaných v Evropské unii. Tato zpráva obsahuje závěrečné hodnocení strategie před rokem 2007 a přezkum pokroku, jehož bylo dosaženo s ohledem na různé prvky strategie z roku 2007.
        klíčová slova: vozidla užitková - dodávky - oxid uhličitý - emise - strategie - zprávy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail