Zprávy Komise EU : říjen - listopad 2007

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 452 24.10.2007


1

Šestá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 89/552/EHS ,,Televize bez hranic“.
        anotace: Tímto sdělením, a v souladu s článkem 26 směrnice 89/552/EHS, ve znění směrnice 97/36/ES ,,Televize bez hranic“, Komise předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru šestou zprávu o uplatňování této směrnice. Zpráva se zabývá uplatňováním směrnice v období 2005–2006.Hlavním cílem této zprávy je popsat a analyzovat důležité skutečnosti týkající se uplatňování směrnice během referenčního období. Vzhledem k tomu, že Komise přijala návrh na modernizaci směrnice, bude se tato zpráva zabývat také posledním vývojem situace kolem tohoto legislativního návrhu, který je v současné době projednáván Radou a Parlamentem v rámci postupu spolurozhodování.
        klíčová slova: televize - vysílání televizní - trh - pravidla - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 676 6.11.2007


2

18. výroční zpráva o provádění strukturálních fondů (v roce 2006) : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 45 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Týká se činností strukturálních fondů během roku 2006. Podrobnější informace jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise (je přiložen k této zprávě).
        klíčová slova: fondy strukturální - financování - činnosti - EU - zprávy výroční - 2006

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 678 6.11.2007


3

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006) : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/1994 o zřízení Fondu soudržnosti. Týká se činností Fondu soudržnosti během roku 2006. Finanční prostředky Fondu soudržnosti, které byly k dispozici na závazky v roce 2006, činily 6 032 082 110 EUR (v současných cenách) pro 13 přijímajících členských států.
        klíčová slova: Fond soudržnosti - hospodaření - činnosti - 2006 - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 685 7.11.2007


4

Výroční zpráva o nástroji předvstupních strukturálních politik (ISPA) 2006 : zpráva Komise.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s článkem 12 nařízení o ISPA. Jde o 7. výroční zprávu týkající se činnosti ISPA v roce 2006. Vedle Bulharska a Rumunska, které pobírají pomoc ISPA od zavedení tohoto nástroje v roce 2000, se tato zpráva týká také Chorvatska, které se stalo přijímající zemí ISPA po rozhodnutí Evropské rady z června 2004 udělit mu statut kandidátské země. Nástroj ISPA byl vytvořen v roce 1999 s cílem poskytovat financování na modernizaci infrastruktury a připravit východoevropské a středoevropské kandidátské země na čerpání nástrojů politiky soudržnosti, přesněji řečeno Fondu soudržnosti, na které mají méně rozvinuté členské státy nárok. Dokument poskytuje o projektech, jejich financování a plnění.
        klíčová slova: financování - projekty - země kandidátské - infrastruktura - modernizace - EU - Bulharsko - Rumunsko - Chorvatsko

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail