Zprávy Komise EU : prosinec 2006 - leden 2007

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 853 22.12.2006


1

Zpráva Komise o uplatňování ustanovení směrnice 2003/88/ES na pracovníky na moři.
        anotace: Směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro úpravu pracovní doby. Po změně provedené v roce 2000 se směrnice vztahuje na pracovníky na moři, ale ponechává členským státům možnost odchýlit se od několika jejích ustanovení pod podmínkou, že dotyčným pracovníkům budou poskytnuty rovnocenné náhradní doby odpočinku.
        klíčová slova: moře - pracovníci - doba pracovní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 874 9.1.2007


2

Pátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2003-2005) (čl. 18 odst. 5 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000) : zpráva Komise.
        anotace: Každé tři roky se Evropskému parlamentu a Radě podává zpráva o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (TVZ). Předložená zpráva je pátou zprávou tohoto druhu. Popisuje a analyzuje fungování systému kontroly TVZ v letech 2003 až 2005. Informuje o kontrolní činnosti Komise během tohoto období, hodnotí prováděná opatření a vyvozuje závěry. Zpráva rovněž podává informace o finančních, soudních, právních a dalších důsledcích těchto kontrol. Hodnotí rovněž výsledky jiných opatření Komise, zejména opatření zaměřených na lepší vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků a na přípravu přistupujících zemí v popisovaném období.
        klíčová slova: financování - zdroje - EU - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 5 16.01.2007


3

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o cílech uvedených v čl. 7 odstv. 2 písm. B) směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
        anotace: Směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností stanoví tyto cíle pro opětné použití, recyklaci a využití vozidel s ukončenou životností. Základním prvkem této zprávy bylo posouzení dopadů na životní prostředí a hospodářských a sociálních dopadů uvedených cílů a alternativní možnosti. Shrnutí zprávy o posouzení dopadů, v němž jsou uvedeny důsledky případné úpravy cílů stanovených směrnicí, je obsaženo v příloze tohoto sdělení. Cíle stanovené pro rok 2015 směrnicí o vozidlech s ukončenou životností mohou představovat významné přínosy pro životní prostředí a přínosy hospodářské. Zrušením nebo snížením těchto cílů by se omezily oba druhy těchto přínosů.
        klíčová slova: vozidla - recyklace - odpady - prostředí životní - životnost

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail