Zprávy Komise EU : leden - duben 2008

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 33 30.1.2008

1

Druhá zpráva o pokroku strategie pro zjednodušení právního prostředí : pracovní dokument Komise.
        anotace: V říjnu 2005 byla zahájena strategie pro zjednodušení právního prostředí, která stanovila klouzavý program zjednodušujících opatření, jež by měla být přijata v letech 2005 až 2008, s cílem zlepšit kvalitu a účinnost acquis a zároveň zachovat jeho hlavní politické cíle. Tato druhá zpráva o pokroku, která doplňuje sdělení o druhém strategickém přezkumu lepší právní úpravy v Evropské unii („Second strategic review on Better Regulation in the European Union“), popisuje jak z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska dosažené výsledky, vytyčuje další směřování právních předpisů EU a klade si za cíl dodat strategii pro zjednodušení, která představuje základní prvek celkové politiky lepší právní úpravy a strategie růstu a zaměstnanosti Evropské unie, nový impuls.
        klíčová slova: legislativa - předpisy právní - EU - opatření - harmonizace - strategie - práva

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 112 28.2.2008

2

Odpovědi členských států na výroční zprávu Účetního dvora za rok 2006 : zpráva Komise.
        anotace: Po zveřejnění výroční zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) za rok 2006 Komise členské státy neprodleně informovala o přehledu všech připomínek a chyb zjištěných EÚD, které se týkaly jejich země. Členské státy byly vyzvány, aby vyplnily dotazník o opatřeních přijatých v návaznosti na připomínky/zjištění EÚD. Členské státy byly rovněž vyzvány, aby uvedly zjištěné hlavní příčiny nejčastějších chyb v oblasti strukturálních opatření. Tato zpráva představuje shrnutí odpovědí, jež členské státy Komisi poskytly. Týká se pouze oblastí sdíleného řízení mezi Komisí a členskými státy, tj. inkasa příjmů a výdajů na společnou zemědělskou politiku a strukturální opatření.
        klíčová slova: účetnictví - státy členské - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 181 11.4.2008

3

Výroční zpráva Evropské komise o nástroji stability v roce 2007 : shrnutí : zpráva Komise Radě a Rvropskému parlamentu.
        anotace: Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě v souladu s požadavkem na podávání zpráv stanoveným v čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o zřízení nástroje stability (IfS). Obsahuje informace vztahující se k předešlému roku týkající se financovaných opatření, výsledků sledování a hodnocení a plnění rozpočtových závazků a plateb podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví spolupráce.
        klíčová slova: stabilita - nástroje - programy - EU - zprávy výroční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 198 17.4.2008

4

Provádění programu veřejného zdraví v roce 2006 : zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě.
        anotace: Cílem této zprávy je informovat Evropský parlament a Radu o provádění programu veřejného zdraví v roce 2006. Zprávu o prvních třech letech programu lze nalézt na internetových stránkách Europa http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/keydo_programme_2003_2008_en.htm.
        klíčová slova: zdraví veřejné - programy - EU - zprávy o činnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 224 24.4.2008

5

Výroční zpráva o finančním řízení 7.–9. Evropského rozvojového fondu (ERF) v roce 2007 : zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru.
        anotace: Tato zpráva splňuje požadavky stanovené v čl. 96 odst. 2 a v článku 102 druhé větě finančního nařízení pro 9. evropský rozvojový fond, podle nichž Komise každoročně předává zprávu o finančním řízení Evropského rozvojového fondu.
        klíčová slova: fondy rozvojové - hospodaření - zprávy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail