Zprávy Komise EU : duben - květen 2010

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR- Lex - č. KOM(2010)143 14.4.2010

1

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS A 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.
        anotace: Tuto zprávu vypracovala Evropská komise v souladu s článkem 5 směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí. Cílem této směrnice bylo přispět k plnění závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy ze dne 25. 6. 1998, zejména pokud jde o články 6, 7 a čl. 9 odst. 2 a 4.
        klíčová slova: ochrana životního prostředí - programy - návrhy - veřejnost

EUR- Lex - č. KOM(2010)170 22.4.2010

2

Zpráva Komise o stavu ochrany údajů v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.
        anotace: Tato zpráva, oznámená v doporučení Komise o pokynech k ochraně údajů v rámci systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), hodnotí provádění uvedeného doporučení členskými státy a Komisí a posuzuje stav ochrany údajů v IMI. Zabývá se také novými otázkami, které doporučení neřešilo – zejména zahrnutí nové směrnice o službách.
        klíčová slova: informace - trh vnitřní - ochrana údajů

EUR- Lex - č. KOM(2010)228 18.5.2010

3

Druhá zpráva o následných opatřeních ke sdělení Komise o nedostatku vody a o suchu v Evropské unii KOM(2007) 414 v konečném znění : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Voda je jedním z našich nejcennějších zdrojů, ale stává se také zdrojem nedostatkovým a vše nasvědčuje tomu, že v budoucnosti se její nedostatek ještě prohloubí. Snižující se dostupnost, klesající jakost a rostoucí poptávka po sladké vodě klade značné nároky. Očekává se, že změny klimatu situaci ještě zhorší. Problematiku nedostatku vody je proto třeba posuzovat v těchto širších souvislostech. Toto je druhá zpráva, která ze střednědobého a dlouhodobého hlediska hodnotí pokrok při provádění možností řešení uvedených ve sdělení a v pracovním programu. Cílem zprávy je informovat o pokroku, jehož bylo v Evropě dosaženo za poslední rok. Zpráva zahrnuje informace obdržené od členských států v odpovědi na dotazník o provádění politických možností řešení.
        klíčová slova: voda - zdroje přírodní - vodohospodářství - programy - EU - státy členské - strategie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail