Zprávy Komise EU : červen - srpen 2010

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 346 30.6.2010

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení v polovině období statistického programu Společenství 2008–2012.
        anotace: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1578/2007/ES o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012 bylo přijato1 dne 11. prosince 2007. Vychází z těchto politických priorit: prosperity, konkurenceschopnosti, inovace a růstu, solidarity a lidského rozvoje, hospodářské, sociální a regionální soudržnosti, udržitelného rozvoje a demografických výzev a dalšího rozšiřování Evropské unie. Tento dokument představuje průběžnou zprávu, kterou vyžaduje článek 6 uvedeného rozhodnutí, a je založen na vnitřních mechanismech podávání hlášení Eurostatu pro roční pracovní programy a na zprávě konzultanta, která se týká některých konkrétních prvků. Oddíl 2 shrnuje hlavní dosažené úspěchy statistického programu Společenství, oddíl 3 obsahuje výhledy na druhou polovinu statistického programu Společenství a oddíl 4 se zabývá konkrétními prvky, které je nutno ve zprávě obsáhnout. Oddíl 5 předkládá doporučení do budoucna.
        klíčová slova: zprávy průběžné - program statistický - EUROSTAT - hlášení

EUR-Lex - č. KOM(2010) 351 30.6.2010

2

Zpráva Komise o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2009.
        anotace: Tato zpráva se týká roku 2009 a je vypracována na základě čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise1. Příloha této zprávy obsahuje statistické údaje, které se týkají vyřizování žádostí o zpřístupnění. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že statistiky se týkají výhradně žádostí o přístup k nezveřejněným dokumentům a neobsahují ani žádosti o již zveřejněné dokumenty ani žádosti o informace.
        klíčová slova: dokumenty - Evropská unie - rejstříky - statistiky - veřejnost

EUR-Lex - č. KOM(2010) 355 5.7.2010

3

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů : Dohled nad obchodním a distribučním trhem „Na cestě k efektivnějšímu a spravedlivějšímu vnitřnímu obchodnímu a distribučnímu trhu do roku 2020“.
        anotace: Tato zpráva a pracovní dokument útvarů Komise, jenž ji doprovází, podává na základě uskutečněné analýzy předběžný přehled problémů, které z pohledu vnitřního trhu ovlivňují nebo mohou ovlivnit výsledky podniků obchodního a distribučního odvětví v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí. Problémy, jimiž se tato zpráva zabývá, byly určeny na základě zohlednění různých hospodářských a politických cílů vnitřního trhu, jejichž prostřednictvím má tento trh v rámci Unie přispět k inteligentnímu, udržitelnému a inkluzívnímu růstu.
        klíčová slova: trh vnitřní - Evropská unie - obchod - prostředí životní - rozvoj trvale udržitelný

EUR-Lex - č. KOM(2010) 364 7.7.2010

4

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy.
        anotace: Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí ve znění pozdějších předpisů zavedla harmonizovaná pravidla pro přepravu nebezpečných věcí mezi členskými státy i jejich vnitrostátní přepravu v jednotlivých členských státech. Technické přílohy směrnice 94/55/ES se obsahově shodují s technickými přílohami mezinárodní dohody o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Směrnice 94/55/ES proto provádí do právních předpisů Společenství technická ustanovení dohody ADR, která stanoví jednotná pravidla pro bezpečnou mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí. Přidanou hodnotou této směrnice je, že mimo jiné rozšiřuje tato pravidla tak, aby zahrnovala vnitrostátní přepravu v zájmu harmonizace podmínek, za nichž jsou přepravovány nebezpečné věci po silnici, v celém Společenství a aby tím zároveň zlepšovala bezpečnost silničního provozu na vnitrostátní úrovni. V příloze A směrnice 94/55/ES je uveden seznam nebezpečných věcí, které lze přepravovat po silnici, a pravidla pro balení, označování a popisování věcí v přepravních dokladech. V příloze B jsou stanovena pravidla pro dopravní jednotky a přepravu. Je nutno poznamenat, že směrnice 94/55/ES byla zrušena ke dni 30. června 2009 a nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - státy členské - přeprava vnitrostátní - přeprava silniční - harmonizace - označení - balení

 

EUR-Lex - č. KOM(2010) 443 27.8.2010

5

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě : Zpráva o obnově použitých zdravotnických prostředků v Evropské unii podle článku 12a směrnice 93/42/EHS.
        anotace: Tato zpráva se v souladu s článkem 12a směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích1 zabývá otázkou obnovy použitých zdravotnických prostředků v Evropské unii. První oddíl tohoto dokumentu obsahuje některé informace o východiscích a ve druhé a třetí části zprávy se rozlišuje mezi obnovou zdravotnických prostředků pro opakované použití a zdravotnických prostředků pro jedno použití. Tato zpráva podrobněji posuzuje aspekty obnovy použitých zdravotnických prostředků pro jedno použití, které se týkají veřejného zdraví, etiky, odpovědnosti, ekonomiky a životního prostředí. Pro účely této zprávy se obnovou použitého zdravotnického prostředku rozumí potřebné kroky, jako je běžná údržba, demontáž, vyčištění, dezinfekce a/nebo sterilizace, které umožní bezpečné opakované použití.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - použití - obnova - zdraví veřejné - etika - odpovědnost - prostředí životní - údržba - čištění - desinfekce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail