Značení únikových cest a projektová dokumentace

Zdroj: 
Z praxe je zřejmé, že neexistuje jednotný výklad v tom, co je povinností investorů staveb i realizačních firem při konkrétním provedení značení únikových cest. Tento příspěvek je určen projektantům, kteří vypracovávají požárně bezpečnostní řešení staveb (dále PBŘ) podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a ty, kteří se podílejí na realizaci značení únikových cest a překážek na únikových cestách tj. na instalaci únikových systémů.

Právní a technické předpisy k dané problematice

Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby jako součásti projektu stavby se řídí jednak požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (např. vyhlášky. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), jednak požadavky vyplývajících ze zákona o požární ochraně a navazující vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Projektová činnost patří mezi vybrané činnosti ve výstavbě. PBŘ stavby může proto vypracovat pouze autorizovaná osoba (viz zákon č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) tj. autorizovaný inženýr nebo technik v oboru požární bezpečnosti staveb (PBS) anebo autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - pak za ně ovšem přebírá plnou odpovědnost. Častější praxe je, že projektant stavby si přizve pro vypracování PBŘ stavby osobu autorizovanou v oboru PBS.

Náležitosti PBŘ stavby zpracované projektantem upravuje § 41 vyhl. č. 246/2001 Sb., povinnost posouzení dokumentace posuzované podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně orgánem státního požárního dozoru (oddělením stavební prevence HZS) upravuje § 46 vyhl. č. 246/2001 Sb.

Orgán státního požárního dozoru (SPD) rovněž ověřuje, že skutečné provedení stavby odpovídá PBŘ stavby a vydaným stanoviskům. Výkon SPD se realizuje i prováděním požárních kontrol (§ 45 vyhl. č. 246/2001 Sb.).
V současné době GŘ HZS MV ČR připravuje vyhlášku o požární ochraně staveb.

Povinnost zabývat se únikovými cestami a jejich označením

Zajištění bezpečné evakuace osob, popř. zvířat a majetku v případě ohrožení požárem patří mezi základní požadavky požární bezpečnosti stavby.

Projektant PBŘ stavby musí zvolit správný typ únikových cest (nechráněné, částečně chráněné nebo chráněné), jejich počet, posoudit kapacitu, rozměry (počátek a konec únikové cesty, šířku), zajistit odpovídající způsob odvětrání, vybavení a provedení všech konstrukčních částí únikových cest. Celý systém únikových cest vyžaduje také řádné označení.

Systém únikového značení (včetně výčtu a způsobu rozmístění použitých značek) je nedílnou součástí PBŘ stavby a tedy projektové dokumentace navrhovaných anebo měněných staveb a náklady na jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby (§ 41 odst. (2) písm.o), odst. (3) písm. g), popř. odst. (4), dále § 46 odst. (1) písm. i) vyhl. č. 246/2001 Sb. Požadavek plyne také ze znění obou kmenových norem PBS – ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty, pro výkresy požární bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495.

Rozhodnutí o způsobu a rozsahu označení je možno učinit na základě národních předpisů tj. nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (dále NV), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 1838, ČSN ISO 17398. Zpracováním projektové dokumentace PBŘ stavby a jejím odsouhlasením HZS MV ČR vznikne předpoklad, že se náklady na tuto oblast dostanou do rozpočtů staveb v plném rozsahu a že dojde k odpovědné realizaci. Konečné stanovisko k PBŘ stavby, a tedy i k označení ÚC dává SPD HZS ČR (pro potřeby stavebního úřadu).

V praxi potom bude únikový systém součástí dokumentace požární ochrany podle sedmého oddílu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a bude předmětem kontrol podle § 12 a § 45 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

Dílčí závěr: PBŘ stavby musí obsahovat systém značení úniků včetně nákladů na jeho realizaci zahrnutých do projektové dokumentace stavby. Během užívání stavby podléhá systém značení pravidelným kontrolám.

Priorita ochrany lidského zdraví a života

Při instalaci bezpečnostního značení směru úniku v objektech je třeba si uvědomit, že ochrana lidského zdraví a života musí mít prioritu před všemi ostatními důvody. Tvrzení je možno podpořit i skutečností, že podle zveřejněných informací lze ztrátu pro ekonomiku, která vznikne v důsledku smrtelného úrazu, přibližně vyčíslit hodnotou 10 000 000 Kč.

Často se lze setkat s případy, kdy investor - majitel objektu nebo architekt zpracovávající projektovou dokumentaci, odmítá instalaci bezpečnostního značení směru možného úniku z daného prostoru z důvodu vysokých finančních nákladů na straně investora nebo estetiky na straně architekta. V objektu je často instalováno pouze několik značek, které na sebe vzájemně nenavazují, s tím, že požadavky právních předpisů byly splněny, protože právní předpisy požadují pouze instalaci tohoto značení, ale počet instalovaných značek a pravidla pro jejich rozmístění nestanovují.

Dalším a možno říci ještě složitějším problémem je provedení značení únikových cest v prostorách historických a památkově chráněných objektů, kde zejména pracovníci památkových úřadů tvrdošíjně odmítají umístění jakéhokoli značení. Dle vyjádření Ministerstva kultury ČR však i v těchto objektech musí být dodržována platná legislativa ČR.

Zásady správného návrhu únikového značení

Aby však únikové značení splnilo svou předpokládanou funkci, musí tvořit ucelený systém. Pokud systém bezpečnostního značení směru úniku osob z ohroženého prostoru má mít význam a aby byl také dostatečně účinný, musí splňovat následující podmínky:

 1. Značení musí vyvést ohrožené osoby z daného prostoru na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. To předpokládá, že umístění jednotlivých značek je na dohled. Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům
  např. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale i o Vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, které stanoví povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Tyto povinnosti se vztahují v plné míře i na centrální orgány státní správy a orgány samosprávy a ukládají povinnost instalovat takovéto značení ve všech prostorách, kde se vyskytují osoby v pracovním nebo obdobném poměru, nebo veřejnost.
 2. Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit, což představuje zejména střet s překážkou nebo možnost pádu. Jako příklad je možno uvést označení schodišť, kde je potřebné upozornit unikající osoby na změnu sklonu únikové cesty značkou umístěnou na počátku změny sklonu (schodišťového ramene) v zorném poli unikajících osob a současně označením např. hrany prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni. Stejnou pozornost je nutno věnovat i různým pevným překážkám v profilu nebo blízkosti únikové cesty, které mohou být tvořeny nosnými stavebními konstrukcemi nebo výstupky stavebních konstrukcí.
 3. Značení nesmí být po dobu úniku osob ovlivněno požárem a jeho produkty jako např. kouřem, což předpokládá instalaci únikového značení pod úrovní hladiny kouřových plynů. Dle kodexu norem požární bezpečnosti staveb je to do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy.

Praktické zásady při návrhu únikového značení

V prvé řadě je nutné upozornit na odlišnost "nouzového osvětlení" a "únikového značení".

Nouzové osvětlení je určeno k nouzovému osvětlení prostor objektu v případě výpadku elektrického osvětlení. Není však určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace, např. při požáru. Proto na svítidlech nouzového osvětlení nenajdete symboly vyznačení únikové cesty (obdélník znázorňující dveře, směrovou šipku a symbol prchající osoby). Pro dosažení maximální účinnosti nouzového osvětlení prostor objektu se nouzová svítidla většinou umisťují co nejvýše, někdy až na strop.

Únikové značení je naopak určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace. V praxi se lze většinou setkat s elektricky napájenými značkami pro únikové cesty a únikovými značkami vyrobenými z fotoluminiscenčního materiálu, který absorbuje světelné záření (denní světlo, umělé osvětlení) a ve tmě ho vyzařuje zpět. Elektricky napájené únikové značky jsou zpravidla vyráběny ve tvaru prosvětlené akrylátové tabulky, či svítidla, na němž jsou vyznačeny symboly únikové cesty.

V praxi se lze často setkat s případy, kdy se majitel objektu dozví, že musí objekt, který je již vybaven nouzovým osvětlením, doplnit únikovými značkami. Z neznalosti věci nechá v dobré víře zhotovit firmou zabývající se výrobou reklamních předmětů symboly únikové cesty ze samolepicí zelené fólie, které nalepí na kryty nouzového osvětlení. Podobně bylo postupováno v jednom kině. Po 14 dnech od přelepení krytů nouzové osvětlení však kino téměř vyhořelo. Přelepení krytů nouzového osvětlení totiž způsobilo snížení odvodu tepla z tělesa, které pro přelepení krytu fólií nebylo konstruováno a homologováno. Tělesa nouzového osvětlení se teplem začala bortit a jedno těleso již začalo doutnat. Přestože se na první pohled může zdát, že provedení svítidla nouzového osvětlení a elektricky napájené únikové značky je stejné, je nutné si v podobném případě vždy vyžádat písemné vyjádření výrobce či dodavatele svítidla nouzového osvětlení, zda lze kryt svítidla dodatečně přelepit fólií.

Přestože jsou v moderních objektech používány elektricky napájené únikové značky, je vhodné je doplnit únikovými značkami fotoluminiscenčními. Ty zajistí 100% funkčnost v případě mimořádné situace.
Tragédie 11. září 2001 totiž ukázala, že po nárazu letadel do Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku došlo ke spuštění sprinklerů, které začaly v objektu rozstřikovat vodu. Ta natekla do elektricky napájeného nouzového osvětlení, a tím ho postupně vyřadila z činnosti. Jedinou orientaci ve tmě a kouři unikajícím osobám poskytovaly pouze fotoluminiscenční únikové značky na stěnách a fotoluminiscenční nátěr na hraně každého schodu únikového schodiště. Fotoluminiscenční únikové značení tak fungovalo jako záloha nouzového osvětlení, které v dané situaci selhalo.

Fotoluminiscenční únikové značky jsou proto vzhledem ke svým kvalitám, 100% funkčnosti (mj. jimi musí být vybavena každá námořní loď) a výhodné ceně, stále častěji používány v nově stavěných či rekonstruovaných objektech, kde tvoří ucelený systém. V podzemních garážích, průmyslových halách a dopravních tunelech se také velmi osvědčily fotoluminiscenční barvy s vysokou odolností proti otěru (přejíždění jinými vozidly a jinými dopravními prostředky).

Nařízení vlády č.11/2002 Sb. v § 2 odst. 1 požaduje: "značky musí být z odolného materiálu" a dále v odst. 4 "Informativní značky pro únik a evakuaci osob musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytnou k bezpečnému opuštění objektu."

Pro splnění těchto požadavků můžeme doporučit fotoluminiscenční značky na odolné hliníkové tabulce.

Při projektování a montáži únikových systémů můžeme doporučit:

 • Pro značení nouzových únikových cest je nutné zvolit fotoluminiscenční značky s tzv. vysokým počátečním jasem (alespoň 150 mcd/m2 po 10 minutách dle DIN 67 510/ ČSN ISO 17398). To zajistí na reálných únikových cestách jejich výbornou rozpoznatelnost.
 • Při umístění fotoluminiscenčních značek je nutné dbát na to, aby byly dostatečně nasvíceny. (V USA je na všech fotoluminiscenčních značkách povinně uveden text: " Pokud jsou v objektu přítomny osoby, musí být povrch značky trvale osvětlen minimálně 50 luxy nefiltrovaným světlem zářivky".)
 • Základem únikového značení je svislé značení (na stěnách), které lze po zvážení rizik doplnit vodorovným (podlahovým) značením (podlahové orientační šipky a pásky, fotoluminiscenční barvy apod.). Je zde analogie jako u dopravních značek.
 • Únikové značky se umisťují do výše očí (cca 160-170 cm, pokud tomu nebrání jiné důvody).
 • Při volbě umístění značky je nutné přihlédnout k oknům či zdrojům umělého osvětlení (aby se značka dobře "nabíjela"). Na chodbě je výhodné umístit značky na stěnách pod stropní svítidla.
 • Značky se umisťují všude tam, kde dochází ke změně směru úniku.
 • Od jedné značky by mělo být vidět na značku další.
 • V zemích Evropské Unie a USA se nejvíce používají fotoluminiscenční značky o rozměru 30×15 cm.
 • Maximální odstup značek mezi sebou (např. na dlouhých chodbách) by neměl být větší než maximální pozorovací vzdálenost pro daný rozměr značky (její výška × koeficient 100). Pro značku o výšce 15 cm je tedy maximální pozorovací vzdálenost 15 metrů.
 • Je nutné označit překážky (NV § 2 odst. 4) na únikové cestě (alespoň první a poslední schod únikového schodiště, různé výčnělky, roury apod.).
 • S odvoláním na ČSN EN 179 (specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách) doporučujeme vybavit nouzové únikové východy tzv. hlídači dveří – panikovým kováním, které zajistí odblokování dveří jedním pohybem.
 • V souladu s § 5, odst. 1, písmeno d) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění (zákon o požární ochraně) můžeme doporučit označit fotoluminiscenčními značkami také prostředky požární ochrany (hasicí přístroj a vnitřní hadicové systémy). Pokud by byly prostředky požární ochrany označeny nesvítícími značkami, nemusíte je ve tmě najít a nebudete je moci použít.
 • Pro speciální použití existují také fotoluminiscenční únikové značky, které jsou určeny do venkovních prostor, nevadí jim slunce, déšť a sníh. Jsou také vhodné do vnitřních prostor s extrémními fyzikálními či chemickými vlivy.
 • Do prostor s nízkou hladinou osvětlení lze použít fotoluminiscenční značky s vysokým dosvitovým jasem 300, 450 nebo až 600 mcd/m2. Tyto značky, většinou s antigrafity úpravou, nachází uplatnění zejména v dopravních tunelech (např. dopravní tunel Valík u Plzně) v průmyslových objektech, ale i jinde.
 • Pro speciální použití je také k dispozici řada fotoluminiscenčních značek TL (Triple Loading), kterým stačí na "nabití" 1/3 času oproti standardním značkám. Používají se zejména v průmyslových objektech, štolách, kolektorech, dopravních tunelech a jinde, kde je nízká hladina osvětlení nebo je k dispozici světlo pro jejich nasvícení po omezenou dobu. I v takovýchto náročných podmínkách lze ale zajistit označení únikové cesty a spolehlivé vyvedení pracovníků z objektu v případě mimořádné situace.

Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail adresu dotazy@happyend.cz, případně zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 156 944 (také pro konzultaci).

ZDROJ:
Richter, Dan. Značení únikových cest a projektová dokumentace. In Pozary.cz [online]. TRIPOS, 2006 [cit. 19-09-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=5845>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail