Zkušenosti při prověřování programu "Bezpečný podnik"

V roce 2013 provedl Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále jen "OIP Ostrava") kontroly systému řízení BOZP v rámci požadavků programu "Bezpečný podnik". Tématem článku jsou zkušenosti z těchto kontrol.

Inspektoři provedli kontroly ve čtyřech organizacích spadajících do působnosti OIP Ostrava, a to:

  • SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.,
  • Elektrárna Dětmarovice, a. s.,
  • KOMAS, spol. s. r. o.,
  • Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o.

a ve 2 organizacích spadajících do působnosti jiných oblastních inspektorátů práce, a to:

  • ČEZ, a. s., organizační jednotka Teplárna Vítkovice, organizační jednotka Vodní elektrárny, Štěchovice - provoz Elektrárna Dlouhé Stráně,
  • ČEZ Distribuční služby, s. r. o., provozovna Ostrava, oddělení Sítě Ostrava, odbor diagnostika, oddělení Sítě Frýdek-Místek.

Výše uvedené kontroly byly provedeny dle požadavků programu "Bezpečný podnik" a seznamu kontrolních otázek vydaných v roce 2009. Seznam kontrolních otázek se na základě poznatků z kontrol systému řízení BOZP v roce 2013 upravoval a v roce 2014 by měl nabýt účinnosti nový seznam kontrolních otázek.

Poznatky inspektorů z realizace programu "Bezpečný podnik"

Také v roce 2013 se osvědčil postup OIP Ostrava uplatňovaný v minulých letech v organizacích, které se nově připravovaly zavést systém řízení BOZP v rámci požadavků programu “Bezpečný podnik”. Tento postup zahrnuje zejména poskytování konkrétní poradenské činnosti, přednášek a konzultací, přičemž je toto zabezpečováno inspektory s příslušnou odborností.

Garant programu „Bezpečný podnik“ z OIP Ostrava v roce 2013 poskytoval na základě předběžného zájmu o získání titulu „Bezpečný podnik“ informativní konzultace s cílem přiblížit problematiku uvedeného programu vrcholovému managementu organizací a zdůraznit nezastupitelnou roli managementu při realizaci těchto požadavků. Výsledkem této konzultační a poradenské činnosti je, že organizace provádějí vnitřní audit odpovědně a při provádění kontrol ze strany OIP Ostrava se neobjevují závady a neshody takového charakteru, které by neumožnily vydat kladné doporučení Státnímu úřadu inspekce práce vydat osvědčení “Bezpečný podnik”.

Při kontrolách systému řízení BOZP v rámci požadavků programu “Bezpečný podnik” bývá zjišťováno, že na politiku BOZP, kterou organizace přijaly, nenavazují cíle, nejsou stanoveny cílové hodnoty a měřitelné ukazatele úrovně BOZP. Do programu řízení BOZP k dosažení stanovených cílů organizace nezahrnují investice, např. nákupy nových strojů, zařízení, modernizace objektů, které rovněž snižují nebo odstraňují rizika vznikající při pracovní činnosti zaměstnanců a snižují úrazovost, neboť tyto investice firmy chápou jen z hlediska zvyšování produktivity práce. Dále programy organizací nezahrnují prostředky a zdroje pro splnění stanovených cílů a cílových hodnot, a proto může dojít k tomu, že cíle z důvodů nedostatků finančních prostředků nejsou dosaženy.

Dále při kontrolách bývá zjišťováno, že organizace, které zaměstnávají velký počet zaměstnanců a mají v systému řízení vytvořené útvary nebo odbory (např. odbor BOZP, hygieny, požární ochrany, nákupu apod.), mají zpracovány vnitřní směrnice, které nejsou vzájemně provázány, jsou zpracovány pouze dle požadavků jednotlivých odborností a nemají návaznosti na jiné útvary nebo odbory. Například odbor nákupu na základě požadavku výroby objedná u dodavatele nebezpečné chemické látky nebo směsi (dále jen „NCHLaS“) včetně bezpečnostního listu (dále jen „BL“) a předá BL odboru hygieny, který zajistí splnění požadavků hygienických předpisů. Ve vnitřních směrnicích ale není stanoveno, že tento BL a další informace (způsob nakládaní s NCHLaS) musí být předány odboru BOZP, aby tento mohl vyhledat rizika, zhodnotit je a přijmout opatření k jejich odstranění. Dále není stanoveno, že tento BL musí být předán odboru požární ochrany k zajištění opatření proti vzniku požáru.

Při kontrolách systému řízení BOZP v rámci požadavků programu “Bezpečný podnik” bylo také zjištěno, že organizace pro činnosti s NCHLaS mají vyhledána a vyhodnocena rizika, přijata opatření k jejich odstranění. Avšak v okamžiku, kdy z těchto NCHLaS vznikne odpad, který má také nebezpečné vlastnosti, již organizace nemají pro činnosti s odpadem vyhledána ani vyhodnocena rizika, ani přijata opatření k jejich odstranění.

Závěrem lze konstatovat, že u organizací, které mají zavedený systém řízení BOZP, se zvýšila úroveň BOZP a snížila úrazovost.

Autor článku: 

Komentáře

Lepší ocenění

06.03.2014 - 10:48 Radoslav Vlasák
Všechny firmy, které se do aktivit Bezpečného podniku (a dalších - např. Zlatý Permon, Zdravý podnik a pracoviště apod.) zapojují, by měly být oceněny daleko víc, než v současnosti, zejména pak ty, které tyto tituly získávají opakovaně a dlouhodobě. Např. i formou úlev ("bonusů") z úrazového pojištění zaměstnanců, protože - kromě vysoce uvědomělého počínání - mj. šetří (nižší úrazovostí a nemocností) peníze nás všech. Současné "úrazové pojištění" totiž pokrývá pouze náhrady škody z titulu pracovních úrazů a nemocí z povolání, ale už nikoliv další nemalé náklady (zdravotní péče, invalidní důchody, ztráta na produktivitě atd.) - zřejmě mnohem větší, než ty dnes pojištěním pokryté. A i kdyby byl takový "bonus" - alespoň zpočátku - vázán např. na použití k vylepšení pracovního a životního prostředí, a teprve po určité době se stal ziskem firmy, jak se o tom uvažuje, určitě by byl stav v této oblasti lepší, než dnes, a nejspíš by se do podobných aktivit zapojilo mnohem více zaměstnavatelských subjektů. To by byl - bezesporu - přínos pro celou společnost. Naopak - firmy, které trvale ignorují oblast BOZP, by měl postihnout tzv. "malus", a to nejméně po dobu, po kterou svůj nežádoucí přístup nenapraví. Získané finanční prostředky by pak měly směřovat do prevence, která je vždycky nejefektivnější. A nejspíš není účinnější způsob, jak firmy donutit akceptovat povinnosti v této (a nejen v ní) oblasti, než ekonomický tlak. Celé společnosti by se to určitě vyplatilo - jenom najít u těch kompetentních dostatek tzv. "politické vůle"...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail