Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Datum konání
20.04.2018 - 20.04.2018
Místo konání
VÚBP, v.v.i., Praha 1, Jeruzalémská 9
Pořadatel
VÚBP, v.v.i.
http://www.vubp.cz

CENA ZA ZKOUŠKU

5 000 Kč + 21 % DPH (6 050 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

PŘEDPOKLADY K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE

  1. "Přihláška ke zkoušce" - vyplněná přihláška na předepsaném formuláři – originál.
  2. Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání - (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) – kopie.
  3. Potvrzení o délce odborné praxe v BOZP - kopie:
    • v délce alespoň 3 let v případě získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
    • v délce alespoň 1 roku jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přihlášku ke zkoušce a další informace najdete na http://www.vubp.cz/odborna-zpusobilost-v-prevenci-rizik/zkouska-z-odborne-zpusobilosti-v-prevenci-rizik.

Administrátorka zkoušky:
Tereza Štanglerová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1
e-mail: stanglerova@vubp-praha.cz
tel.: 221 015 891

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail