Zhodnocení "Průzkumu názorů a postojů veřejnosti k právní úpravě BOZP"

Tento průzkum byl zaměřen na problematiku složitosti právní úpravy BOZP, na možnosti její modernizace a doplňkově na nejvíce používané informační zdroje o BOZP. Článek včetně dotazníkového šetření byl na BOZPinfo zveřejněn v květnu tohoto roku. Důležitost tématu potvrzuje vaše vysoká účast v šetření.

Tímto všem zúčastněným velmi děkujeme zejména za angažovanost, ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnovali. Mnozí žádali o zpětnou vazbu - o celkové výsledky šetření. Ty čtenáři naleznou v detailním přehledu. Zde zmíníme pouze rámcové informace.

Účastníci šetření (respondenti) deklarovali, že dodržování povinností a norem bezpečnosti a ochrany zdraví je při výkonu práce nezbytné (93 %) a většina z nich (88 %) potvrdila dobrý přehled o povinnostech v oblasti BOZP a 63 % vyhodnotilo své orientování se v současné legislativě vztahující se k BOZP jako bezproblémové. Téměř všichni by současnou legislativu zjednodušili a zefektivnili (90 %). Kritika patřila nepřehlednosti současnému systému právních norem, neprovázanosti zákonů, norem a vyhlášek, počtu právních předpisů a příliš častým změnám zákonů a vyhlášek. Nadpoloviční většina je pro prosazení nové zákonné úpravy úrazového pojištění. Pokud jde o žebříček priorit preferovaných u budoucí legislativy a výtek té současné, pak nejvíce byly preferovány srozumitelnost a smysluplnost a vytýkány složitost, množství a nesrozumitelnost.

K dotazníku

U otázky zjišťující názor na podíl odpovědnosti a zajišťování činností BOZP byla nejmenší odpovědnost přidělena zaměstnanci (22,1 %), dále státu (32,5 %) a největší zaměstnavateli (45,4 %). Téměř všichni zúčastnění čerpají nejčastěji informace přímo v zákonech, vyhláškách, nařízeních či jiných předpisech (91 %). Mezi dalšími nejvíce využívanými zdroji jsou internet, školení, kurzy a jiné formy vzdělávání, odborné časopisy a také vlastní osobní zkušenost. Naopak nejméně respondenti využívají vzdělávací videopořady a výstavy.

V poslední otázce se respondenti volně vyjádřili k největším současným problémům v oblasti BOZP a na co by měla být soustředěna největší pozornost. Tuto možnost k naší radosti využilo 122 účastníků (tj. 65 %). V odpovědích se jednoznačně odráží zkušenosti respondentů, jejich cenné postřehy přímo z praxe a rovněž zajímavé podněty a návrhy, které je jistě vhodné vzít při tvorbě budoucích legislativních úprav v úvahu. Sémantická a frekvenční analýza volných odpovědí obsahujících cca čtyři tisíce slov ukázala, že respondenti považují za největší problém v současnosti právní problematiku BOZP. Frekvenčně významné se vyskytly výrazy jako změny, povinnost, neprovázanost, požadavek, rozdílnost výkladu, úrazové pojištění a na další úrovni pak nepřehlednost, složitost, množství, neznalost, nejednotnost, nejasnost, odkazy a neinformovanost.

Výsledky tohoto šetření budou součástí studie související s problematikou modernizace právní úpravy BOZP, kterou VÚBP, v.v.i. zpracovává pro potřeby MPSV. Předložené podklady a podněty bude možné využít pro efektivní a racionální usměrňování budoucího vývoje BOZP.

Komentáře

Výsledky průzkumu

02.01.2014 - 03:25 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Dobrý den, paní Svobodová a paní Mlezivová, Velmi mě překvalily výsledky průzku, kdy v obecné rovině by chtělo cca 80% respondentů změny v BOZP. Předpokládám, že by si chtěli svou činnost podstatně ulehčit. S tím nemohu absolutně souhlasit, protože ten, kdo si plní alespoň základní povinnosti v BOZP, nemá zvláštní problémy cokoliv zvládnout. Naopak, většina tzv. OZO v PR, např. ani dnes téměř 13 let od platnosti NV č. 378/2001 Sb., nezná své povinnosti, a na diskuzích plácá nesmysly kolem kontroly technického zařízení a místních provozních bezpečnostních předpisů. Z tohto důvodu se musí naopak v BOZP "velmi přitvrdit", aby OZO v PR bylo "posláním" a ne bysnysem pro desítku tisíc "bezpečáků" a 26 akreditovaných osob. Prostě, kdo nemá vzdělání a schopnosti na ochranu života a zdraví, musí z kola ven. Zasáhnout musí stát, který nastavil tak nízké kvalifikační podmínky pro tento obor. Proto vás prosím, abych se mohla k vašim návrhům pro MPSV jako odborník z praxe vyjadřovat a společně jsme mohli zvyšovat úroveň BOZP v ČR. Děkuji. Jana Maturová

Re: Výsledky průzkumu

25.01.2014 - 16:44 Radoslav Vlasák
Neřekl bych, že kvalifikační podmínky pro tuto tak specifickou profesi jsou zase až tak nízké. Snad s výjimkou praktických zkušeností - ty některým certifikovaným OZO v PR mnohdy citelně chybí. Ostatně - MPSV připravuje projekt "Technik BOZP" a "Manažer BOZP", který by mohl pomoci leccos vyřešit. Zejména potřebnou praxi v tomto oboru - tou se člověk (aspoň podle mých více jak třicetiletých zkušeností v této branži) naučí nejspíš opravdu nejvíc. A nemělo by se pak už stávat, že kvalifikační studium na OZO v PR absolvují lidé, kteří se s konkrétní prací v oblasti BOZP potkali jen převážně okrajově, protože by - zřejmě - alespoň první z těchto "předstupňů" absolvovali a tedy skutečnou praxí prošli. Ale to je jen teoretická úvaha "starého praktika". Stran výsledků průzkumu - domnívám se, že nejednotností, roztříštěností a někdy i obtížnou srozumitelností trpí - bohužel - většina české legislativy (a např. nový OZ je toho zářným příkladem) . Není proto divu, že je stejně či obdobně nahlíženo i na legislativu BOZP, která zákonitě trpí podobnými nešvary. Nejedná se tedy (podle mne) o změny v BOZP, ale hlavně o takovou úpravu příslušné legislativy, aby k jejímu pochopení a praktickému uplatnění nebylo (až na ojedinělé výjimky) zapotřebí specializovaných právních služeb. To by zřejmě bylo to "ulehčení", které měli respondenti na mysli.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail